Försäljnings- och Leveransvillkor

 1. Offerter/Priser

  Om inget annat är skriftligen avtalat, är alltid offerten baserad på gällande dagspriser. Priserna uppges alltid exkl. moms. Ritningar och offerter som BITO Storage Systems Nordic har utarbetat, får ej delges tredje part utan skriftligt godkännande. Ritningar utarbetade av BITO Storage Systems Nordic förblir dess egendom.

 2. Leverans

  Om inget annat är skriftligen avtalat, är leveransvillkoren fritt lager. Leverans sker med lastbil på mottagarens risk och bekostnad. Eventuella skador eller liknande vid transport är således mottagarens ansvar.
  Om inget annat är skriftligen avtalat, debiteras 95 SEK per EUR-pall vid leverans.

 3. Montage

  Det är förutsatt att montaget alltid utförs på normal arbetstid om ej annat skriftligen är avtalat. Lokalen skall vara iordningställd och klar och med plats för samtidig lagring av delarna för montage. Nödvändig truckassistans ställs till förfogande av köparen. Golvjämnheten ska följa angivelserna i FEM 9.831. Om så inte är fallet vid montagestart, kommer BITO Storage Systems Nordic debitera för extra arbete, material och ev. väntetid. I de fall hyll-/pallställen ska bultas i golvet, skall köparen upplysa säljaren om det finns specifika krav, exempelvis på maximalt borrdjup.

 4. Ändringar

  Ändringar i ett projekt efter orderbekräftelse, kan komma att medföra ändring av leveranstiden. Föreligger det inte ett skriftligt avtal om ändringens pris, utförs denna och debiteras enligt gällande dagspriser. BITO Storage Systems Nordic förbehåller sig rätten till produkt- och prisändringar utan att meddela detta, med mindre än att annat har skriftligen avtalats mellan parterna.

 5. Reklamation

  Eventuella reklamationer måste ske vid varans ankomst och noteras på fraktsedeln, eller för varor med pappersemballage senast 5 dagar efter mottagandet. Reklamationer skall ske skriftligen till BITO Storage Systems Nordic. Eventuella reklamationer förskjuter ej förfallodagen för faktureringen.

 6. Returer

  Standard katalogvaror tas i retur efter avtal om godkänd retur. Returnerade varor krediteras till det fakturerade värdet med ett omkostnadsavdrag på 20%. Returnering sker på bekostnad av den part som önskar att returnera varorna.

 7. Garanti

  Samtliga levererade varor från BITO Storage Systems Nordic omfattas av 12 månaders garanti mot fabrikationsfel; för plastlådor 5 år. Garantin gäller ej vid felaktig användning och/eller om varan har reparerats av en ej auktoriserad reparatör utan godkännande från BITO Storage Systems Nordic. Garantin täcker enbart levererade varor och tjänster. BITO Storage Systems Nordic kan inte hållas ansvarig för skador annat än för levererade varor och tjänster.

 8. Betalningsvillkor

  Om inget annat skriftligen avtalats, är betalningsvillkoren netto kontant. Vid försenad betalning beräknas påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan på 2,5% per påbörjad månad. BITO Storage Systems Nordic påtar sig inget ansvar för byggnader och fundament där våra produkter monteras.

 9. COVID-19

  Med reservation för prisändringar och/eller merkostnader som beror på Coronaviruset (Covid-19) eller annan nödsituation relaterad till folkhälsan. BITO Storage Systems Nordic ansvarar inte för brister eller fördröjningar i fullgörandet av sina skyldigheter om orsaken kan hänföras till Covid-19, annan nödsituation relaterad till folkhälsan eller annan orsak som rimligen ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, restriktioner som införts av regeringar, lokala myndigheter, relevanta företag eller andra enheter, infektion eller karantän av egen personal samt personal hos underleverantörer och representanter, eventuella restriktioner som påverkar transport eller logistik etc. Eventuella merkostnader som drabbar BITO Storage Systems Nordic till följd av nämnda orsaker kommer att debiteras kunden.

  Om BITO Storage Systems Nordic förhindras från att fullgöra sina skyldigheter på grund av ovan nämnda orsaker ska BITO Storage Systems Nordic kontakta kunden för en diskussion kring ärendet samt specificera vilka skyldigheter som kan vara föremål för försening, förändring eller förhinder innan några merkostnader debiteras.

BITO Storage Systems Nordic påtar sig inget ansvar för byggnader och fundament där våra produkter monteras.

BITO Nyhetsbrev