Prevence škod prostřednictvím kontrol regálů

Norma DIN EN 15635 rozlišuje mezi odbornou kontrolou regálů v intervalu nejméně dvanácti měsíců a vizuální kontrolou v týdenních intervalech nebo v intervalech závislých na riziku.

Srdcem skladu je dobře sladěný skladovací systém. Ten zahrnuje všechny technické systémy a zařízení ve skladu a všechny prostředky potřebné k organizaci skladu. Kromě zaměstnanců, systému vychystávání objednávek, vysokozdvižných vozíků a kontejnerů jsou to především regálové systémy a zakladače nebo shuttle zařízení, které tvoří dobře fungující systém. Regálový systém je zase důležitou součástí celého systému, která musí být neustále udržována v prvotřídním stavu. K tomu slouží pravidelné kontroly regálů. 

Kontrola regálů je vyžadována zákonem

Zákonodárce předepisuje povinnost kontroly některých regálů. Kontrolu regálů (1) musí provádět odborně způsobilá osoba nejméně jednou za dvanáct měsíců. Právní základ pro to lze nalézt v různých normách, vyhláškách a informačních dokumentech. Jedná se o BetrSichV (vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), informace DGUV 208-043 (bezpečnost regálů, 2), předpis DGUV 108-007 (dříve BGR 234, skladovací zařízení a vybavení), TRBS 1203 (technický předpis pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a DIN EN 15635 o kontrole regálů (pevné ocelové regálové systémy / používání a údržba skladovacích zařízení, 3). 

Proč jsou audity regálů tak důležité

Kromě zákonných požadavků existuje mnoho dalších důvodů, proč by se měla provádět kontrola regálů. Jedním z důvodů je udržení úrovně služeb (4). Jedná se o míru, do jaké je podnik připraven nebo schopen dodávat. Úroveň servisu je ukazatel, který udává pravděpodobnost, že bude k dispozici dostatek zásob k uspokojení poptávky. Bezchybné a funkční regály nebo regálové systémy jsou nezbytné k zajištění trvalé schopnosti společnosti dodávat. Jinými slovy, pokud regály selžou v důsledku poškození nebo nehody, je ohrožena schopnost společnosti dodávat. Častým poškozením regálů je například poškození způsobené nárazem průmyslových vozíků v oblasti sloupků a příčníků. 

V sázce je samozřejmě nejen schopnost dodávat, ale vlastně i životy zaměstnanců. Poškození v důsledku kolize může způsobit zřícení regálů a vážné zranění nebo dokonce smrt zaměstnanců. U stacionárních regálů, které se nakládají nebo vykládají pomocí neřízených dopravníků, proto zákonodárce předepisuje ochranu regálů nebo ochranu proti kolizi v oblasti sloupků (5). 

Které regály je třeba zkontrolovat?

Podle DGUV 208-043 a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BetrSichV) musí zaměstnavatel nechat "pracovní zařízení, které je vystaveno vlivům způsobujícím poškození, jež mohou vést k ohrožení zaměstnanců, pravidelně kontrolovat osobou způsobilou k provádění kontrol". Regály jsou považovány za pracovní zařízení i vybavení ve smyslu vyhlášky o pracovištích. U pevných regálů, které se nakládají nebo vykládají pomocí neřízených dopravníků, existuje vysoké riziko poškození průmyslovými vozíky. Proto musí být paletové regály, konzolové regály, policové regály, vjezdové a průjezdové regály, průtokové regály, vícepodlažní systémy a archivní regály, jakož i ručně pojízdné regály pravidelně podrobovány kontrole regálů podle normy DIN EN 15635. Regálové systémy, které se nakládají a vykládají ručně, nejsou obecně vyňaty. Zde však lze zpravidla vyloučit vlivy nebo nebezpečí způsobující poškození. Proto lze podle § 14 odst. 2 BetrSichV od pravidelných kontrol regálů upustit. 

Co přesně se testuje?

Norma DIN EN 15635 rozlišuje mezi kontrolou (vizuální kontrolou) prováděnou odborníkem, která musí být prováděna každých dvanáct měsíců, a vizuální kontrolou v týdenních intervalech nebo v časových intervalech závislých na riziku na základě analýzy rizik. Týdenní kontrola by měla být prováděna střídavě různými odborně způsobilými osobami. Podle normy DIN EN 15 635 tyto osoby kontrolují stav nosičů nákladu a správné uložení nákladu. Samozřejmě se vizuální kontrole podrobují i součásti regálů a zejména sloupky, aby bylo možné vyměnit případné poškozené díly. K dokumentaci vizuálních kontrol je vhodné používat kontrolní seznamy. 

Kontrola regálů odborníkem musí být prováděna nejméně jednou za dvanáct měsíců. Odborník na kontrolu regálů musí být vyškolen v souladu s technickými pravidly podle TRBS 1203 (Technická pravidla bezpečnosti provozu). Pro kontrolu za provozu používá společnost Bito Lagertechnik pevný protokol o kontrole/rozsah kontroly (1) podle informací DGUV 208-043 a DIN EN 15635. Kontroluje se mimo jiné správná montáž, případné poškození konstrukce, trhliny ve svarech, stav podlahy budovy a mnoho dalšího. Inspektor rozdělí poškození do tří stupňů nebezpečí, které jsou barevně označeny: zelená (poškození, které má provozovatel sledovat), oranžová (odlehčení a uzavření do čtyř týdnů), červená (okamžité odlehčení a uzavření regálových polí). 

Co je třeba zohlednit v případě poškození?

Podle předpisu DGUV 108-007 (dříve BGR 234) a normy DIN EN 15635 musí být jakékoli poškození zjištěné při kontrole regálů nahlášeno bezpečnostnímu pracovníkovi společnosti a co nejdříve odborně opraveno. Poškození musí být popsáno v písemné zprávě, která musí být uschována. Pokud se poškození v průběhu času opakují, musí být provedeno šetření příčiny. Kromě toho by měl být zahájen postup kontroly poškození podle normy DIN EN 15635. 

Aby nebyla ohrožena bezpečnost, měly by být opravy regálových systémů vždy prováděny s použitím originálních součástí. Pokud to není možné, musí být předložen a zdokumentován doklad o stabilitě. Pokud dojde ke škodě na majetku nebo dokonce ke zranění osob, protože kontrola regálů nebyla provedena řádně v souladu s DGUV, může dojít k odsouzení z důvodu porušení povinnosti zajistit bezpečnost. 

Literatura: 

1 Rack inspection by Bito Lagertechnik, Link 

2 DGUV Information 208-043 (Safety of shelving), German Social Accident Insurance (DGUV), Link 

3 DIN EN 15635 Shelf testing (Fixed steel shelving systems / Application and maintenance of storage equipment), Link 

4 Level of service in logistics, link 

5 Bito expertise, Impact protection for racking - why racking protection is so important?, Link 

Maurus Öhmann, reference book "Shelf inspection according to DIN EN 15635", link 

Mohla by vás zajímat také tato témata