Så undviker du olyckor på lagret

Arbetsolyckor på lagret är en risk som ska tas på allvar. Men om du följer lagar och regler på området och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder, kan de flesta faror avvärjas.

Enligt Arbetsmiljöverket anmäldes cirka 36 600 arbetsolyckor med sjukfrånvaro under 2019, varav 36 med dödlig utgång. Flest anmälningar gjordes i branschgrupperna utvinning av mineral, transport och magasinering samt vattenförsörjning/avloppsrening/avfallshantering. De vanligaste olycksorsakerna var fall, rörelse med belastning samt förlorad kontroll. Bland män var truckförare den yrkesgrupp som rapporterade flest arbetsolyckor, motsvarande för kvinnor var transport- och maskinförare följt av lagerassistenter.

Arbetsmiljön i lageranläggningar, där anställda rör sig mellan hyllor, maskiner och olika fordon, innehåller många riskkällor. Det enda sättet att undvika arbetsolyckor är att alltid följa de regler och föreskrifter som gäller på arbetsmiljöområdet, och på så sätt vidta förebyggande säkerhetsåtgärder. Detta gäller både arbetsgivaren och de anställda. En nödvändig förutsättning är att det finns en välfungerande arbetsmiljöorganisation inom företaget.

Arbetsolyckor – kategorier och orsaker

Det som ofta leder till arbetsolyckorsom hade kunnat undvikas i lageranläggningar är medarbetarnas oförsiktighet, bristande efterlevnad av säkerhetsregler, brist på utbildning och uppmärksamhet, brist på underhåll av arbetsutrustning som gaffeltruckar och hyllor, oordning och otillräcklig renhållning samt en dysfunktionell arbetsmiljöorganisation inom företaget. Dessutom kan det hända att personlig skyddsutrustning inte används alls eller inte används i tillräcklig utsträckning.

Det är inte ovanligt att lagerarbetare får allvarliga skärsår (inte bara från knivar utan även från papper) och andra kroppsskador. Föremål kan orsaka allvarliga skador om de faller ner från hyllor eller om den anställde förlorar kontrollen när han eller hon lyfter varor. Fukt, smuts och sand kan få medarbetaren att halka, snubbla och ramla på glömda eller ej uppmärksammade föremål. Tyvärr är fall från höga arbetsplattformar inte heller ovanliga. Olyckor med gaffeltruckar, andra typer av industritruckar och kranar (hängande last) kan orsaka mycket allvarliga skador. Om en truck oavsiktligt startar och en kollision inträffar kan det leda till att hela hyllor kollapsar och föremål ramlar ner. Vid sådant riskfyllt arbete är det arbetsgivarens ansvar att alltid vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika arbetsolyckor.

Lagstadgade regler för förebyggande av arbetsolyckor

Arbetsmiljölagen syftar till att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Lagen fastslår bland annat att ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.” Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter som mer detaljerat beskriver vilka krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets broschyr ”Varumottag, lager och distribution (ADI 514)” finns regler och rekommendationer för arbete inom dessa områden.

En lageranläggnings operatör är skyldig att låta sina hyllsystem kontrolleras av sakkunniga minst var tolfte månad enligt standarden DIN EN 15635. BITO står väl förberedda inför denna uppgift: våra kvalificerade hyllsysteminspektörer utför kontroller och besiktningar enligt dina önskemål. De kan vid behov även vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Eventuella brister och defekter som upptäcks under besiktningen måste åtgärdas för att garantera säkerheten på lagret. Detta gäller pallställ, djuplagringsställ, genomloppsställ, hyllställ, grenställ, hyllställ i flera våningar och entresoler.

Avspärrningar, skydd och andra säkerhetssystem är enkla men effektiva sätt att minska riskerna och förbättra säkerheten i verksamheten. Exempelvis används kollisionsskydd, färgmärkning, avspärrningar runt trafik- och arbetsområden, brandskydd etc. Vissa kollisions-, varnings- och hyllskyddsprofiler är obligatoriska, medan andra bidrar till en allmänt högre säkerhetsnivå på lagret. Med kollisionsskydd och varningsprofiler kan man undvika allvarliga skador först och främst på de anställda, men också på lagervarorna. I driftsmiljön används dessa på interna transportvägar, maskiner och fordon samt inte minst på hörn och gavlar.

Riskbedömning

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivaren identifiera, bedöma och åtgärda risker i verksamheten, inklusive användning av olika utrustningar eller hjälpmedel. För att försöka förutse framtida händelser som kan leda till olyckor tittar man ofta bakåt för att se om saker faktiskt har gått fel tidigare och i så fall varför.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) består av ett antal aktiviteter. Riskbedömning är steg två i den centrala aktivitetskedja som föreskrifterna ställer krav på:

  1. undersöka arbetsmiljön
  2. bedöma risker
  3. vidta åtgärder
  4. kontrollera åtgärderna.

Arbetsmiljöorganisation och utbildning av medarbetare

En nödvändig förutsättning för att framgångsrikt förebygga arbetsolyckor är utbildning av anställda samt ökad riskmedvetenhet kring alla delar av arbetsmiljön. Det är dock minst lika viktigt att övervaka och säkerställa efterlevnaden av arbetsreglerna på lagret (och på andra ställen), vilket är ledningens och lagerchefens ansvar. Medarbetarna ska känna sig trygga med att företaget tar arbetsmiljön på allvar, och att det blir allvarliga nedslag om reglerna upprepade gånger inte respekteras. Arbetsmiljöarbetet ska organiseras i samarbete mellan ledningen samt representanter för ledningen och medarbetarna. Delegering av ansvar nedåt i organisationen ska ske skriftligt till underordnad chef, vilken ska få de resurser och den utbildning som krävs för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tips för att förebygga arbetsolyckor på lagret

Förutom att följa gällande lagar och förordningar och att genomföra en riskanalys, är det obligatoriskt att göra en årlig inspektion av företagets hyllsystem. Regelbunden visuell kontroll av hyllsystemen, kompletterat av den årliga inspektionen, säkerställer att eventuella kollisionsskador upptäcks i ett tidigt skede. Alla skador på hyllorna måste dokumenteras och skyltar ska ange det nödvändiga inspektionsintervallet. De flesta olycksförebyggande punkterna har redan nämnts ovan, men BITO granskar gärna ert lager för att tillsammans hitta skräddarsydda lösningar som förbättrar er arbetsmiljö. Vi kan genomföra de lagstadgade hyllinspektionerna och tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör för att skydda både anställda och lageranläggningar.

En relativ nyhet inom ergonomiska hjälpmedel är så kallade exoskelett som underlättar hårt fysiskt lyftarbete och som därigenom kan minimera olyckor och skador. Tack vare den senaste sensor- och styrtekniken blir det tunga arbetet därmed enklare och mer skonsamt för ryggen. Särskilt vid monteringslinjer och förpackningsarbete, där man utför arbetet lätt framåtböjd och under en lång tid, utsätts kotorna i nedre delen av ryggen för en stor belastning. På samma sätt belastas ryggen hårt när tunga varor lyfts eller flyttas från golvet i plockområdet.

Även om alla försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för arbetsolyckor är det viktigt att första hjälpen-utrustningen alltid finns lättillgänglig på arbetsplatsen och att de anställda utbildas i att använda den.

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev