Hur lageromsättning och varurotation påverkar planering och förvaring i lager

Beroende på varornas omsättning eller varurotation skiljer man på varor med snabb, medelsnabb och långsam omsättning. Genomloppsställ för lastpallar och styckegods väljs ofta för snabba och medelsnabba varor.

När man planerar ett lager är det många saker som måste beaktas. Lagrets layout och den optimala lagertekniken för respektive projekt beror på olika faktorer. Lagret ska möjliggöra den högsta omsättningshastigheten och utrymmet ska utnyttjas optimalt. De lagerhållna varorna ska vara lättillgängliga, hanteringen optimerad och godskontrollen enkel. Lagrets layout och lagertekniken beror till stor del på vilken typ av varor som lagras. Utöver varornas fysiska egenskaper är även ekonomiska nyckeltal avgörande. Det är här nyckeltalen för lageromsättning och varurotation gör sig gällande. 

Vad är lageromsättning och varurotation?

Lageromsättningshastigheten (1) innebär hur ofta ett genomsnittligt lager töms och ersätts under en viss period (t.ex. ett räkenskapsår). Nyckeltalet kan avse hela lagret eller delar av lagret. Nyckeltalet är särskilt viktigt för företagens lagerhantering, eftersom det kan användas för att minimera kapitalbindningen (2) för varorna. Likviditeten i ett företag minskar med storleken på lagret. Om det inte finns mer ekonomiska resurser för att betala utestående skulder hotas företaget av obestånd och kan därmed i värsta fall få betalningssvårigheter. Ju högre omsättningshastighet, desto mer lönsam är verksamheten och desto lägre är kapitalinvesteringen. 

Varurotationen (1) är den hastighet med vilken varor säljs. Detta kan också definieras som omsättningshastigheten för en produkt. Ju snabbare en viss produkt säljs, desto högre är dess varurotation eller omsättningshastighet. Varorna eller produkterna delas in i artiklar med hög, medelhög eller låg omsättning med hjälp av den så kallade ABC-analysen. Snabba artiklar säljs särskilt ofta, vilket gör att de har en hög varurotation. Nyckeltalet är viktigt för inköpslogistik, lagerhållning, plockning och distribution. Snabba konsumtionsartiklar är bland annat dagligvaror som köps ofta och utan stora investeringar. Lagerhållningstiden är oftast väldigt kort, vilket gör att de knappast blockerar något lagerutrymme och bara orsakar låga lagringskostnader. Långsamma varor har diametralt motsatta egenskaper. De ligger vanligtvis i lager under en längre tid och blockerar lagerutrymme eftersom de efterfrågas mycket sällan eller enbart säsongsmässigt. Det kan också finnas andra orsaker till den låga efterfrågan, exempelvis ett för högt pris eller fel produktplacering. Artiklar med låg omsättning tar upp lagerutrymme och orsakar därför lagringskostnader. Det är därför viktigt med en bra planering och policy för sortimentet (3). 

Utöver varurotationen ska även de enskilda produkternas konsumtionsmässiga fluktuationer beaktas – till exempel om varor endast konsumeras eller köps in i stora mängder säsongsvis. För detta ändamål delas artiklarna i företagets sortiment in i efterfråge- eller konsumtionsklasser med hjälp av XYZ-analysen. X-klassen kännetecknas av en konstant förbrukning. Artiklar i Y-klassen konsumeras oregelbundet, men det går att se en trend. Produkter i Z-klassen uppvisar en helt oregelbunden konsumtion. Detta verktyg kan därför användas för att uppskatta belastningen på ett företags logistik och intralogistik under en tidsperiod – till exempel ett år. Detta ger ett planeringsunderlag för eventuella köp av tjänster eller outsourcing, samt för rekrytering av personal. För företagets övergripande planering och marknadsföring kombineras vanligtvis båda metoderna. 

Beräkning av lageromsättningshastighet och varurotation

Beräkningen av nyckeltalet ”lageromsättningshastighet” baseras på antalet artiklar som lämnar lagret dividerat med den genomsnittliga lagernivån. 

Lageromsättningshastighet = artiklar som lämnar lagret / genomsnittlig lagernivå 

Den genomsnittliga lagernivån beräknas med följande formel: 

Genomsnittlig lagernivå = Lager i början av året + 12 månaders lager / 13 

Lageromsättningshastigheten beräknas alternativt utifrån företagets försäljningsintäkter dividerat med det genomsnittliga totala kapitalet: 

Lageromsättning = försäljningsintäkter / genomsnittligt totalt kapital 

Om lageromsättningshastigheten ökar minskar lagringstiden och vice versa. Ju kortare lagringstid desto högre varurotation. Detta indikerar att snabbrörliga artiklar har hög omsättningshastighet och därmed kort tid på hyllan, vilket motsvarar en hög varurotation. Detta uttrycks vanligtvis i rotationer per år, men beroende på bransch även per månad, vecka eller till och med dag. Nyckeltalet beräknas därefter. 

Varurotation = 360 / lageromsättningshastighet 

Hur påverkar varurotationen lagerplanering och lagerhantering?

I till exempel lagerhantering har snabbrörliga artiklar en prioriterad plats. Det innebär att produkter med hög omsättningshastighet lagras nära lagrings- och hämtningsstället för att hålla de genomsnittliga transportvägarna inom lagret korta och möjliggöra snabb åtkomst. Denna allokeringsstrategi kräver ingående kunskap om omsättningshastigheten eller varurotationen. Försäljningshastigheten påverkar förstås även inköps- och distributionslogistik samt plockning. Lager är ofta indelade i zoner efter artiklarnas omsättningshastighet – till exempel snabba, medelsnabba och långsamma. På så sätt kan optimeringen av lagerprocesser förbättras. Eftersom snabba artiklar säljs ofta och endast stannar i lagret en kort tid, bör lagertekniken anpassas till dem och motsvarande hyllsystem användas. Därför väljs ofta genomloppsställ för lastpallar och styckegods (4) för snabba och medelsnabba varor. Dynamiska ställ har många fördelar, särskilt för förvaring av snabba och medelsnabba artiklar. Inmatnings- och uthämtningssidorna är helt separerade, det vill säga godset kan lämnas ostört på ena sidan och hämtas ostört på andra sidan. Varorna rör sig självständigt genom kanalen tack vare rullbanornas lutning på tre till åtta grader. Detta säkerställer att FIFO-principen (First In First Out) följs, samtidigt som det garanterar optimal batchövervakning. Dessa ställ är därför särskilt lämpliga för varor med utgångsdatum som livsmedel eller läkemedel. BITO erbjuder genomloppsställ för lastpallar (5) och för styckegods (6). Långsamma varor kan däremot förvaras i vanliga hyllställ eller pallställ på grund av deras långa hylltid. 

Källor:

1. TUP Editorial, Definition, Inventory turnover and rotation of goods: fast and slow movers, Logistik KnowHow, Länk 

2. Why your liquidity is so important, PostFinance, January 2019, Länk 

3. BITO expertise, Optimal assortment design leads to leaner logistics (in German), Länk 

4. BITO expertise, Which type of storage technology suits your company, Länk  

5. BITO genomloppsställ för lastpallar, Länk 

6. BITO genomloppsställ för styckegods, Länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev