Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud/Priser

Hvis intet andet er anført, baserer fremsendte tilbud eller priser i webshop sig altid på gældende dagspriser, og priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl. Tegninger og tilbud udarbejdet af BITO Storage Systems Nordic A/S (herefter BITO) må ikke forevises tredjepart uden forudgående skriftlig accept. Tegninger udarbejdet af BITO forbliver dennes ejendom.

2. Levering

Hvis intet andet er anført, er leveringsbetingelser altid ex works (Incoterms 2020). Levering sker således på lastbil for købers regning og risiko. Transport påhviler altså køber, hvorfor evt. skader eller lign. ved levering er dennes ansvar.

3. Montage

Det er forudsat, at montage altid udføres indenfor normal arbejdstid, medmindre andet er skriftligt aftalt. Lokaler skal være ryddede og klar til montage med plads til samtidig opbevaring af montagedelene. Påkrævet truck og/eller lift stilles til rådighed af køber. Ujævnheder i gulv skal ligge indenfor 3/00 jvf. Dansk Standard. Hvis ikke disse krav er opfyldt, debiteres der for ekstra arbejde, materialer og evt. ventetid. Da reoler bliver ekspanderet i gulv, bedes det venligst oplyst, om der kan være specielle krav til f.eks. max. boredybde.

4. Ændringer

Ændringer i et projekt efter ordreafgivelse kan medføre ændring af leveringstiden. Foreligger der ikke en skriftlig aftale om ændringens pris, udføres ændringen efter regning til gældende dagspriser. BITO forbeholder sig ret til produkt- og prisændringer uden forudgående varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

5. Reklamation

Eventuelle reklamationer må ske straks ved varens modtagelse og skal påføres fragtbrevet - for varer i papemballage dog senest 5 dage efter modtagelse. Reklamation skal ske skriftligt til BITO. Eventuelle reklamationer har betalingsmæssigt ingen opsættende virkning.

6. Returvarer

Standard katalogvarer tages retur efter forudgående aftale. Returnerede varer krediteres til den fakturerede værdi med et omkostningsfradrag på 20 %. Returnering sker for regning af den part, som ønsker at returnere varerne.

7. Garanti

Samtlige leverede varer fra BITO er omfattet af 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl; plastkasser dog 5 år. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af varen, og/eller hvis varen repareres af fremmed reparatør uden forudgående accept fra BITO. Garantien dækker kun de leverede varer og ydelser, og BITO kan ikke gøres ansvarlig for skader på andet end de leverede varer og ydelser.

8. Betalingsbetingelser

Hvis intet andet er anført er betaling netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr samt et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned.

9. Force majeure

I de tilfælde, hvor der måtte være uforudsete forhold uden for BITO’s kontrol, som f.eks. strejke, lockout, krig, brandskade, importrestriktioner, nødsituationer relateret til folkesundheden el.lign., tages der forbehold for prisændringer og evt. omkostninger. Hvis BITO således måtte blive forhindret i at opfylde sine forpligtelser, skal BITO kontakte kunden for en drøftelse heraf, før evt. omkostninger pålægges med specifikation af, hvilke forpligtelser, der måtte være omfattet af forsinkelse, ændring eller hindring.

10. Ejendomsforbehold

Iht. gældende lovgivning tilkommer ejendomsretten til det leverede BITO, indtil den fulde købesum er betalt, hvorefter retten overgår til køber.

BITO Newsletter