Black Week: Optimerad orderplockning för högsäsong

Genom god säljplanering och optimering av orderplock kan företag förbereda sig för kraftiga försäljningsökningar som under Black Week.

Shoppingdagen Black Friday har sitt ursprung i USA och infaller på fredagen efter Thanksgiving i slutet av november. Den startade med syfte att öka detaljhandeln i början av julhandelssäsongen. Efterhand har Black Friday spridits till många andra länder, bland annat Sverige, och även utökats till Black Week (1). 

Flod av beställningar skapar utmaningar på lagret

Black Week innebär precis som andra högsäsonger i handeln en enorm utmaning för företag och deras logistik, vilken måste hantera hög orderingång på kort tid. Hela logistiken och lagret påverkas, speciellt orderplockningen (2). Hur kan företag anpassa orderplockningen till den ökade försäljningen? Vilka lagringssystem och plockmetoder är lämpliga? Hur är det med automatisering av processer i allmänhet? 

Hur kan plockningen optimeras?

För att klara den plötsliga ökningen av beställningar måste processerna i företaget och lagret vara skalbara. I ett manuellt lager innebär det först och främst att ytterligare anställda och eventuellt även fler plockstationer måste tillhandahållas. Här anställs ofta extrapersonal genom bemanningsföretag eller studenter. De måste dock utbildas mycket snabbt, vilket riskerar att öka felfrekvensen vid manuell plockning. 

Fördelen med automatiserade processer och lager är dels snabbheten i orderhanteringen, dels lägre felfrekvens och ökad skalbarhet. Manuella lager fungerar enligt plockare-till-gods-principen, vilket innebär en stor belastning för medarbetarna. Automatiserade lager arbetar efter gods-till-plockare-principen, vilket är mycket mer ergonomiskt och avlastar personalen avsevärt. E-handelssektorn är dock inte väl lämpad för full lagerautomatisering på grund av det stora produktutbudet med varierande omsättningshastighet. Partiell automatisering av processer med hjälp av lager- och plockrobotar, cobots (kollaborativa robotar) och autonoma fordon (AGV) kan ofta vara mer effektivt för lageroptimering. 

Fördelar med ett lagerhanteringssystem

Införandet av ett lagerhanteringssystem (WMS) lönar sig generellt och ger bättre insyn i lager- och optimeringsförutsättningar (3). Ett WMS utgör grunden för automatiserade lösningar med fördelar såsom förenklad, effektiv lagerhantering och kontroll, ökad effektivitet, minskad felfrekvens och ökad processtillförlitlighet. Vidare leder WMS till ett snabbt datautbyte, korta reaktionstider samt anpassning och flexibilitet av verksamheten. Dessutom möjliggörs nätverk med filialer och dotterbolag samt optimal lageravstämning. 

Att välja rätt plockmetod

När det gäller effektiviteten i plockprocessen spelar minimering av plocktiderna (4, 5) genom organisatoriska och tekniska åtgärder en stor roll. I gods-till-plockare-system är gångtiden givetvis noll. RFID-transponderteknik används också i allt större utsträckning vid orderplockning. En anledning till detta är automatisering och digitalisering inom ramen för Industri 4.0-standarden. Plockprocesser som Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal, Pick-by-Scan och Pick-by-Point® (2) börjar användas inom orderplockning. Speciellt Pick-by-Light och Pick-by-Voice-systemen erbjuder stor potential för optimering och bättre ergonomi för orderplockaren. Pick-by-Voice är en papperslös och röststyrd plockprocess. Lösningen gör att plockaren har händerna fria och kan fokusera helt på plockningen. WMS sänder plockordern via en röstklient, plockaren bekräftar utförd uppgift och en rapport skickas direkt tillbaka till WMS. Detta eliminerar tidskrävande sökningar, minskar felfrekvensen och optimerar plockprestandan. 

Om du använder lagringssystem baserade på plockare-till-gods-principen bör du ordna varorna efter efterfrågans storlek. Snabbrörliga föremål ska förvaras så nära plockstationerna som möjligt. Generellt är det också värt att optimera lagernivån (3, 6) och planera försäljningen i förväg (se nedan). Varorna bör organiseras i produktklasser för att undvika långa söktider. Om lagerhållningen redan är organiserad och styrd med ett WMS tar systemet oftast över ruttoptimering för effektiv plockning. 

Enstegs- och tvåstegsplockning

Vid plockning på lagret används olika metoder för ordersammansättning: orderorienterad seriell eller parallell (enstegsplockning), serieorienterad parallell (två- eller flerstegsplockning). Manuella eller automatiserade plocksystem används också. 

Två/flerstegsplockning är särskilt lämplig för många order (fler än 1000) med få artiklar (1 till 5) – det vill säga speciellt för e-handel. Med denna lösning kombineras identiska varor från olika beställningar till serier och bearbetas parallellt i olika lagringszoner. Detta minskar drastiskt antalet plockningar av en vara och även gångavståndet i plockprocessen. Flera beställningar slås samman till en totalorder, som plockas artikelorienterat innan den packas och distribueras orderorienterat. Detta gör det möjligt att optimera orderplockarens plockturer för varje artikel. Även andra faktorer som lagringsyta, vikt, volym och kvantiteter beaktas. Naturligtvis kan artiklarna även matas enligt gods-till-plockare-principen eller plockas med plockrobotar. Efter plockning krävs en effektiv sorteringsprocess så att respektive artikel kan returneras till motsvarande order. De erforderliga sorterings- och distributionssystemen är dock ganska dyra. Effektiviteten för tvåstegs- eller flerstegsplockning är mycket högre än vid enstegsplockning. 

Använd prediktiv försäljningsplanering med AI

Det finns mjukvarulösningar med artificiell intelligens (AI) för att optimera inventering och anpassa lagernivåerna till fluktuerande efterfrågan. Baserat på försäljningssiffror från tidigare år och med statistiska metoder, beräknas den optimala orderkvantiteten för en specifik period automatiskt (prediktiv planering och prognos). Säsongsvariationer ingår i prognosen, där spontana förändringar i efterfrågan utjämnas av algoritmer. Om ett stort antal order ska hanteras med kort varsel måste buffertlagret vara motsvarande stort (6). I allmänhet gör detta att ett företag kan anpassa sig mycket bättre till högsäsonger. 

Källor:

1. Black Friday, Wikipedia, länk  

2. BITO insikter, Warehouse order picking, länk (engelska) 

3. BITO checklista, Tips för ökad produktivitet och lagerprestanda, länk (tyska) 

4. BITO insikter, Högre effektivitet tack vare papperslös plockning, länk 

5. Orderplock, Luca Logistics Solutions, länk (engelska) 

6. BITO insikter, Optimera din leveransprestanda, länk (tyska) 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev