Jak zamezit ve skladu překážkám v práci

Neplánované přerušení operací ve skladu může být nejen nákladné, ale také zpožďuje všechny následné procesy, jako je expedice zboží a doručení zboží zákazníkům.

Přerušení logistických procesů nebo postupů ve skladu stojí nejen čas, ale vede to také ke zpoždění v následných procesech, jako je expedice a doručení zboží zákazníkům. Pokud je společnost například just-in-time dodavatelem pro automobilový průmysl, hrozí vysoké smluvní pokuty, pokud se zastaví výroba, která je závislá na včasných dodávkách. Pokud se dodávky zákazníkům doručují příliš pozdě, trpí tím důvěra a loajalita zákazníků. S optimalizací procesů ve skladu silně souvisí i otázka omezení přerušení skladových operací a odstávek na minimální nezbytnou dobu. Obecně lze rozlišovat mezi plánovanými a neplánovanými odstávkami. Mezi plánovaná přerušení práce ve skladu patří například odstávky z důvodu inventury nebo z důvodu údržby manipulační techniky nebo regálových systémů. Neplánovaná přerušení mohou být způsobena například poškozením techniky, selháním systému řízení skladu, odstávkami v navazující výrobě nebo nehodami či nemocenskou zaměstnanců. 

Plánované odstávky

Plánovaná inventura skladu bez zpoždění 

Inventarizace k rozvahovému dni by měla být vždy dobře naplánována, připravena a provedena efektivně a úsporně s ohledem na délku přerušení provozu skladu. Je možné vytvořit s předstihem časovou rezervu a minimazoval se čas potřebný na přerušení provozu. V ideálním případě jde jen o drobnosti, které způsobují zbytečná zpoždění a přerušení procesů v den inventury. Pro fyzickou inventuru je samozřejmě třeba nejprve naplánovat dostatečný počet pracovníků - tedy zaměstnanců a případně brigádníků. Před inventurou je třeba si ujasnit, zda je možné inventuru provést během provozu nebo zda je nutné sklad uzavřít.  

Jak dlouho má inventura trvat a kdy přesně má proběhnout? Je třeba připravit prostory pro inventuru, tj. uklidit skladové a prodejní prostory, sestavit a uspořádat zásoby, oddělit poškozené zboží, zkontrolovat správné označení atd. (1). Kromě toho musí být připraveny nezbytné pomůcky, např. seznamy zásob a položek. Přínosné je také využití kontrolních seznamů zásob. Evidence a kontrola musí být provedena nejméně čtyři hodiny před zahájením hlavní inventury. Jakmile je úkol dokončen, musí být prostory uzamčeny nebo zboží zajištěno proti nežádoucí manipulaci či odcizení. 

Výhodná je také stálá inventura pomocí systému řízení skladu (WMS). Požadavek pečlivě vedené skladové evidence a odpovídajících záznamů lze nejlépe naplnit pomocí WMS systému. 

Provádění údržby 

Údržba regálových systémů, vysokozdvižných vozíků, automatických dopravníků, automatického skladu drobných dílů (AKL) atd. musí být prováděna nejméně jednou ročně. Například podle "Předpisu DGUV 108 - 007 Skladovací zařízení a vybavení, oddíl 6 Kontrola" musí podnik zajistit, aby skladovací systémy byly kontrolovány odborníkem z hlediska jejich bezpečného stavu podle potřeby, nejméně však jednou ročně (2). 

Rozdílné termíny údržbových prací ve skladu by měly být naplánovány a rozloženy do celého roku tak, aby byly procesy a pracovní postupy přerušeny na minimálně nezbytnou dobu. Například každý měsíc může být provedena údržba jednoho vozíku z vlastního vozového parku, nebo může firma údržbu všech vozíků záměrně spojit - např. do víkendu nebo v období prázdnin nebo dovolených. V takovém případě lze ztrátu výkonu kompenzovat dodatečným vybavením. Požadavky na další vybavení (např. vysokozdvižné vozíky) lze vyřešit krátkodobým pronájmem. Tomu je samozřejmě třeba přizpůsobit i personální kapacity ve skladu. 

Neplánované odstávky provozu skladu

Poruchy strojů, zařízení a vybavení 

Porucha strojů a zařízení může stát mnoho času a peněz. Pokud však poruchy předvídáte, můžete na ně reagovat vhodně předem naplánovanou údržbou nebo připravenými havarijními scénáři.  

Příkladem může být porucha zakladače v uličce automatizovaného skladu. Aby byl zajištěn přístup ke zboží i v případě nouze, je vhodné rozdělit klíčové položky do několika různých skladovacích uliček. Tímto způsobem lze zabránit zastavení vychystávání objednávek a dodávek zboží zákazníkům. Sklady s úzkými uličkami by neměly být vybaveny kolejnicovým vedením, ale indukčním vedením, aby v případě poruchy manipulační techniky byl stále možný přístup k paletám na podlaze pomocí ručního paletového vozíku. Určitě je výhodné předcházet poruchám a prostojům pomocí opatření v oblasti údržby, servisu strojů (hospodaření s provozními kapalinami, údržbářské práce atd.) a průmyslového čištění. 

V systémech řízení skladů je vzhledem ke složitosti systému a závažným důsledkům jeho selhání naléhavě zapotřebí redundantní konstrukce kritických hardwarových a softwarových komponent. Také v dopravníkové technice jsou některé komponenty z důvodu bezpečnosti navrženy redundantně. 

Prevence přerušení výroby 

Aby se předešlo případným výpadkům ve výrobě, měla by být ve skladu uložena bezpečnostní zásoba důležitých položek. Jen tak lze zajistit, aby vychystávání objednávek a dodávky zákazníkům mohly pokračovat bez přerušení. Samozřejmě musí být pro výrobu sklad zásoben i příslušnými polotovary, komponenty, pomocným materiálem a mazivy, aby se předešlo prostojům. 

Předcházení zpoždění dodávek 

Zpoždění dodávek ze strany dodavatelů může mít pro firmy dalekosáhlé následky. Proto je dobré průběžně kontrolovat dodavatele a určit alternativní dodavatele. 

Jak ukázala krize koronaviru, mohou se zhroutit i celé dodavatelské řetězce. Silná závislost na dodavatelích z Číny vedla k omezení dodávek a zastavení mnoha výrobních a obchodních operací. V budoucnu se proto zintenzivní práce na odolnosti dodavatelských řetězců. Například je třeba najít alternativní dodavatele v jiných zemích. Zejména pro výrobu just-in-time v automobilovém průmyslu mají zpoždění dodávek katastrofální dopady, protože výroba se okamžitě zastaví. Může být nutné přehodnotit celý výrobní princip nebo systém. 

Prevence absencí zaměstnanců 

Zaměstnanci mohou být nepřítomni z důvodu nemoci nebo úrazu. Aby se předešlo přerušení procesů a postupů ve skladu, je možné využít služeb agentur pro krátkodobé najímaní pracovníků. 

Obecně je samozřejmě důležité, aby se prevence nehod brala ve firmě vážně. V každém podniku existují prostory, které je třeba zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob. Kromě toho existuje mnoho nebezpečných míst, která musí být zcela oddělena zábranami. Za prevenci úrazů a eliminaci nebezpečných míst je odpovědný majitel podniku. Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zaměstnavatel primárně odpovědný za prevenci poškození života a zdraví svých zaměstnanců. Základní povinnosti mu proto ukládá zákon. 

Zamezení odstávek při vychystávání objednávek 

Aby se předešlo přerušení práce při vychystávání zboží, musí být vždy udržována dostatečná bezpečnostní zásoba frekventovaných položek. Příliš velké skladovací plochy a zásoby jsou však nákladnou nevýhodou, které je třeba se při vychystávání za každou cenu vyvarovat. Bezpečnostní zásoby proto musí být stanoveny přesně. Je také výhodné efektivně organizovat vychystávání, aby proces probíhal hladce (4). Důležitá je také kontrola dodavatelů a určení alternativních dodavatelů. Dále je třeba zabránit odlivu zaměstnanců, např. prostřednictvím brigádníků. 

Optimalizace skladování

Pro efektivní skladování nebo zamezení přerušení a chybám jsou nezbytné standardizované procesy, jako je jednotné označování skladovacích míst a přepravních jednotek a používání systému WMS. Zde se hodí zejména následujících deset přístupů (5): 

  • Eliminovat informační překážky ve skladovacích procesech. 

  • Zeštíhlení skladových procesů od příjmu zboží přes vychystávání objednávek až po expedici zboží. 

  • Snížit nároky na vyhledávání díky standardizovanému označování a zkrátit dobu odběru. 

  • Minimalizovat inventurních rozdílů a předejít chybnému nakládání. 

  • Zvýšit přesnost skladových zásob. 

  • Omezení situací, kdy zboží není na skladě, a zvýšení kvality zásobování zbožím. 

  • Odhalení potenciálu úspor energie. 

  • Optimalizace využití manipulačních podlahových vozíků. 

  • Snížit nároky na komunikaci přechodem na elektronickou výměnu dat (EDI), případně zavést WMS. 

Literatura:

1 Inventory: How to succeed in stocktaking with minimal effort, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Odkaz 

2 Bito expertise, storage facility regulations, BITO, link     

3 Safe and healthy by cordoning off hazardous areas, Bito, Link    

4 Bito expertise, 10 mistakes you should avoid when picking, Link    

5 The challenge of efficient warehouse management, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards, Link    

Mohla by vás zajímat také tato témata