VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Výhradní platnost podmínek

Platí výhradně naše smluvní, dodací a platební podmínky. Protichůdné, doplňující nebo od našich smluvních, dodacích a platebních podmínek se odchylující podmínky objednatele neuznáváme, ledaže bychom s jejich platností výslovně písemně souhlasili. Tento požadavek na vyslovení souhlasu platí v každém případě, a to zejména také tehdy, když při znalosti podmínek objednatele provedeme dodávku k objednateli bez uplatnění výhrady. Tyto smluvní, dodací a platební podmínky platí také pro všechny budoucí obchody stejného druhu realizované s objednatelem, aniž bychom na tyto podmínky museli v každém jednotlivém případě znovu upozorňovat. Všechna ujednání učiněná mezi námi a objednatelem za účelem realizace této smlouvy jsou písemně stanovena v této smlouvě. Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu. To platí také pro změny tohoto ujednání o písemné formě

2. Rozsah povinného plnění

Rozsah našeho povinného plnění se řídí výhradně dle našeho písemného potvrzení objednávky

3. Ceny

Při objednávce vyšší než 200 EUR platí podmínka doručení do místa dodání, a to včetně balení, ale bez montáže a dále je k ceně vždy nutno připočítat daň z přidané hodnoty ve výši platné v okamžiku dodávky. Při netto hodnotě zakázky menší než 200 EUR účtujeme paušální poplatek za zpracování a za přepravní náklady ve výši 20 EUR (500 CZK). Vyhrazujeme si přiměřené změny cen na základě změn nákladů surovin, v případě technické změny nebo tiskové chyby

4. Lhůty pro poskytování plnění

Uváděné lhůty pro poskytování plnění jsou přibližnými lhůtami. Vyšší moc, nedostatek surovin a také pozdní dodávky od subdodavatelů, pokud nejsou naším zaviněním, vedou k přiměřenému prodloužení dohodnuté lhůty pro poskytnutí plnění.

5. Balení

Balení provádíme vždy s ohledem na produkt a zakázku a dle našeho uvážení co nejvýhodnějším způsobem. Volitelně můžeme zboží expedovat v mřížových kontejnerech a na standardizovaných paletách. Tyto přepravní kontejnery a palety podléhají ustanovením a pokynům přepravce. Transportní obaly jsou omezeny na minimum. Používáme zásadně recyklovatelné materiály. U bezplatných zpětných zásilek jsou obaly vraceny / brány zpět.

6. Expedice zboží a přechod rizik

Způsob expedice, a to zejména výběr osoby přepravce, provedeme dle našeho uvážení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebezpečí náhodného zániku zboží, nebezpečí náhodného zhoršení zboží a nebezpečí z přepravy nese objednatel od okamžiku předání zboží speditérovi, přepravci nebo jiné přepravní osobě, a to nezávisle na tom, kdo nese přepravní náklady, kdo přepravu provádí a odkud je přeprava prováděna. Totéž platí i tehdy, když je naše strana povinna provést montáž zboží. Přepravní riziko je pro objednatele bezplatně pojištěno. Při předání zboží nehraje roli, zda se objednatel s přejímkou zboží opozdil. Na žádost objednatele postoupíme všechny případné nároky na náhradu škody z titulu škodlivého jednání třetí strany postupně objednateli proti zaplacení dohodnuté úhrady

7. Platba a zápočet

Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné do 21 dnů od data vystavení faktury netto beze srážky nebo do 8 dnů se skontem ve výši 2 %. Následky prodlení s placením se řídí dle zákonných předpisů. Odložené a opožděné platby budou úročeny úrokovou sazbou ve výši 0,05% za každý den prodlení. Uplatnění vyšší škody z titulu prodlení zůstává vyhrazeno. U zakázky v hodnotě netto od 25.000 EUR jsme oprávněni požadovat platby předem resp. splátky podle již realizovaných dílčích plnění. Jestliže nám budou objednané zakázky z jakéhokoliv důvodu, který není naším zaviněním, zrušeny nebo stornovány, musí objednatel i přesto zaplatit storno poplatek ve výši 25% z ceny zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel má právo provést zápočet pouze tehdy, když jsou jeho protinároky stanoveny jako právoplatné, nesporné nebo je naše strana uznala. K výkonu zádržného práva je objednatel oprávněn pouze tak dalece, jak se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

8. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení všech našich pohledávek za dodání zboží a z běžného obchodního vztahu (zajištěná pohledávka) si vyhrazujeme vlastnictví k dodanému zboží. Před úplným zaplacením zajištěné pohledávky nesmí být zboží podléhající výhradě vlastnictví zastaveno ani poskytnuto jako záruka ve prospěch třetí strany. Totéž platí také pro případná následná ustanovení o pohledávkách postoupených v náš prospěch. Objednatel je povinen se pečlivě starat o dodané zboží až do okamžiku přechodu vlastnictví. Objednatel je povinen dostatečně pojistit dodané zboží na vlastní náklady zejména proti ohni, vodě a krádeži. Jestliže jsou zapotřebí údržbové a inspekční práce, musí je objednatel provádět včas a na vlastní náklady. V případě uplatnění zástavy nebo jiného zásahu třetí strany vůči zboží, které náleží naší straně, nás musí objednatel neprodleně písemně informovat. Jestliže třetí strana není schopna nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby dle platných českých zákonů a nařízení, ručí objednatel vůči nám za vzniklé škody a nedostatky

9. Ručení a promlčení

Jestliže z těchto smluvních, dodacích a platebních podmínek včetně dále uvedených ustanovení nevyplývá jinak, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních povinností dle příslušných zákonných předpisů. Ohledně náhrady škody ručíme - lhostejno z jakého právního důvodu - za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Při prosté nedbalosti však ručíme pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, přičemž v takovém případě je naše ručení omezeno na náhradu předvídatelné, typické vzniklé škody. Nároky na ušlý zisk, ušetřené výdaje z titulu nároků na náhradu škod vznášených třetími stranami jakož i ostatní nepřímé a následné škody není možno uplatňovat, ledaže by naší stranou poskytovaný kvalitativní parametr usiloval právě o to, aby byl objednatel před takovou škodou ochráněn. Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti a ručení neplatí, jestliže naše strana vadu zlomyslně zamlčela nebo převzala záruku za kvalitu zboží. Výše uvedenými ustanoveními zůstává nedotčeno také naše ručení za škody z titulu usmrcení, fyzického poranění nebo poškození zdraví, a to nezávisle na závažnosti zavinění. Jestliže je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro naše zaměstnance, pracovníky, zástupce a pomocné subjekty. Promlčecí lhůta činí u nároků z titulu vad 24 měsíců. Promlčecí lhůta začíná běžet od okamžiku dodání zboží s přechodem rizik na objednatele, u montážních výkonů a děl převzetím plnění nebo díla objednatelem.

10. Povinnost reklamovat

Je-li objednatel obchodníkem ve smyslu občanského zákoníku, pak jeho nároky na náhradu škody předpokládají, že řádně splnil své povinnosti dle platných českých zákonů a předpisů. Jestliže se při kontrole zboží nebo později ukáže nějaká vada, musí ji objednatel vůči nám písemně reklamovat neprodleně, a to nejpozději do dvou týdnů. Zjevné vady (včetně nesprávné a množstevně nedostatečné dodávky) musí být vůči nám reklamovány do dvou týdnů od obdržení dodávky. Jestliže objednatel opomine řádnou kontrolu nebo reklamaci zboží, je naše ručení za nereklamovanou vadu vyloučeno.

11. Výměna a vrácení zboží

Jestliže souhlasíme s požadavkem objednatele na výměnu resp. vracení zboží, aniž bychom k tomu byli právně zavázáni, nese objednatel odtud vzniklé náklady. Předpokladem pro výměnu resp. vracení zboží je, že objednatel zašle zboží zpět na své riziko, a že zboží bude při příjezdu k nám v bezvadném stavu. U speciálních produktů jsou výměna resp. vracení zboží vyloučeny.

12. Ochrana kvality homologovaných produktů

Objednatel a provozovatel homologovaných skladových regálů a regálových zařízení jsou povinni kdykoliv umožnit zástupci společnosti BITO přístup do místa instalace regálů a umožnit prověření jejich kvality. Případná kontrola se provádí v rámci ochrany kvality homologovaných produktů a je pro objednatele a provozovatele bezplatná.

13. Aplikovatelné právo

Na tyto smluvní, dodací a platební podmínky a na všechny právní vztahy mezi námi a objednatelem se aplikuje výhradně české právo s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních právních předpisů.

14. Místo plnění a místo soudu

Místem plnění a místem soudu pro všechny spory mezi stranami je, jestliže je náš smluvní partner obchodníkem, právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální subjekt, rozhodčí soud v sídle dodavatele.

15. Ochrana dat a autorská práva

Upozorňujeme, že data z našeho obchodního spojení budou ukládána v elektronické podobě. Ke všem podkladům přenechaným objednateli v souvislosti se zadáním zakázky si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím stranám, ledaže jsme udělili objednateli náš výslovný písemný souhlas.

16. Neúčinnost

Jestliže je nebo se stane jednotlivé ustanovení smlouvy s objednatelem včetně těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neúčinným, nebo jestliže obsahuje nedostatek, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, že namísto neúčinného ustanovení přijmou takovou dle zákona přípustnou úpravu, která se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neúčinného ustanovení, resp. Nahradí nedostatek.

17. Doba dodání

1.Doba dodání nebo plnění (dále jen "doba dodání") vyplývá z našich dohod se zákazníkem. Její dodržení ze strany námi, že byly vyjasněny všechny obchodní a technické otázky mezi smluvními stranami a že zákazník splnil všechny své povinnosti, které na něm spočívají, jako například poskytnutí potřebných úředních osvědčení nebo schválení nebo zaplacení zálohy byla splněna. V opačném případě se dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodlužuje. To neplatí, pokud za zpoždění neseme odpovědnost my.

2. V případě, že se zpoždění nepodařilo odstranit, může být dodací lhůta prodloužena. Dodržení dodací lhůty je podmíněno správným a včasným dodáním nám. Zákazníka budeme co nejdříve informovat o jakémkoli zákazníka co nejdříve.

3. Je-li zákazníkem podnikatel, považuje se dodací lhůta za dodrženou, pokud zboží opustilo náš závod do konce dodací lhůty nebo pokud bylo zákazníkovi oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání. byl vyrozuměn. Pokud má dojít k převzetí, je rozhodující datum převzetí - s výjimkou odůvodněného odmítnutí převzetí - nebo případně oznámení o připravenosti k převzetí, pokud se převzetí opozdí z důvodů, za které neodpovídáme. V případě, že zboží není připraveno k převzetí, je rozhodující datum převzetí.

4. Pokud je nedodržení dodací lhůty způsobeno vyšší mocí, státními opatřeními, pracovními spory nebo jinými událostmi, které jsou mimo naši sféry vlivu, bude dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodloužena. Mezi události vyšší moci patří zejména vypuknutí epidemií nebo pandemií, kybernetické útoky, které vyžadují svrchovaná opatření a/nebo zvláštní bezpečnostní opatření. opatření. Toto ustanovení se použije i v případě, že k odpovídajícím událostem dojde u našich dodavatelů nebo subdodavatelů.

5. V případě, že se vyskytnou události vyšší moci, je třeba je odstranit. Pokud jsme v prodlení a zákazníkovi v důsledku toho vznikne škoda, je zákazník oprávněn požadovat paušální náhradu za prodlení. Tato náhrada činí 0,5 % za každý celý týden prodlení, nejvýše však 5 % z celkové čisté hodnoty množství zboží z celkové dodávky, které nebylo v důsledku tohoto zpoždění připraveno k použití včas nebo v souladu se smluvním ujednáním. Pokud nám zákazník stanoví přiměřenou lhůtu pro dodání po termínu splatnosti - s přihlédnutím k zákonným výjimkám - a pokud tato lhůta nebude dodržena, je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody. Pokud nám zákazník stanoví přiměřenou lhůtu pro dodání po datu splatnosti - s přihlédnutím k zákonným výjimkám - a pokud tato lhůta nebude dodržena, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy v rámci zákonných ustanovení. Zákazník se zavazuje, že u nás přiměřené lhůtě na naši výzvu, zda využije svého práva odstoupit od smlouvy. Další nároky vyplývající z prodlení s dodávkou se řeší výhradně podle oddílu 10 těchto obchodních podmínek.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO REGÁLOVÉ SYSTÉMY A PLASTOVÉ BOXY BITO

Standardní záruka

1. Není-li uvedeno jinak, společnost BITO skladovací technika CZ, s. r.o., poskytuje záruku na výše uvedené nové regálové systémy a plastové boxy v délce trvání 60 měsíců ode dne předání prvnímu uživateli. Tato záruka se vztahuje jak na výrobní, tak i materiální vady.

2. Vyskytne-li se závada v průběhu záruční lhůty, společnost BITO skladovací technika CZ, s. r.o., prostřednictvím svého servisu: zajistí (dle svého uvážení) nové, továrně renovované nebo výrobcem schválené náhradní díly potřebné k odstranění vady (pro náhradní díly instalované v rámci záruční opravy platí stejná záruka do konce záruční doby regálového systému, jak je uvedeno v bodu 1.1), poškozené náhradní díly vyměněné při záruční opravě se stávají majetkem společnosti BITO skladovací technika CZ, s. r.o.; zabezpečí práci potřebnou k odstranění vady s výjimkou případu subdodávek instalovaných někým jiným než společností BITO skladovací technika CZ, s. r.o. V tomto případě se poskytuje pouze práce potřebná k opravě.

3. Uživatel regálového systému je v průběhu záruční doby povinen: dodržovat pokyny uvedené v návodu k použití; používat pouze originální náhradní díly, včetně servisu společnosti BITO skladovací technika CZ, s. r.o., popřípadě jeho autorizovaných zástupců, při provádění pravidelných revizí a údržby; v případě výskytu závady okamžitě upozornit odpovědného pracovníka společnosti BITO skladovací technika CZ, s. r.o., a neprodleně provést opravu.

4. Společnost BITO skladovací technika CZ, s. r.o., neodpovídá za vady vzniklé v důsledku: Nepřiměřeného zacházení s regálovým systémem a jeho přetěžováním; Zanedbáním revizí a údržby nebo nevhodnou opravou provedenou neautorizovaným servisem nebo uživatelem; Působením vnějších mechanických nebo chemických vlivů; Použitím jiných než originálních náhradních dílů; Instalací příslušenství, jehož použití není schváleno společností BITO skladovací technika CZ, s. r.o., nebo neodpovídá nosnosti regálového systému. Bezdůvodným zpožděním uživatele při zpřístupnění regálového systému k provedení záruční opravy. Společnost BITO skladovací technika CZ, s. r.o., je oprávněna neposkytnout záruční opravu při nesplnění záručních podmínek.

5. Přirozené opotřebení je ze záruky vyňato.

6. Nároky vyplývající ze záruky jsou promlčeny s uplynutím lhůty podle bodu 1.1. V případě, že vada uplatněná během záruční lhůty není do jejího uplynutí odstraněna, promlčení je do doby odstranění vady pozdrženo.

7. Díly, které nejsou kryty standardní zárukou, jsou: spojovací materiál, značení a tabulky, maziva, pryžové komponenty, těsnění.

 

Záruční podmínky pro příslušenství regálových systémů

Záruku na dodatečně montované příslušenství, mimo produkty BITO na sebe v plném rozsahu přebírá dodavatel.

BITO skladovací technika CZ, s.r.o.

2023

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

PŘEDPOKLADY PRO DODRŽENÍ UVEDENÝCH MONTÁŽNÍCH NÁKLADŮ

Plnění objednavatele před začátkem montáže Příjezdové cesty k budově musí být v takovém provedení, aby montované díly mohly být nákladním automobilem dopraveny bezprostředně k montážnímu prostoru. Při dodání vymění objednavatel palety EURO a drátěné boxy za prázdné. K dispozici musí být dostatečně velké vstupy pro přepravu konstrukčních dílů.

Vykládka a přeprava montovaných materiálů k místu instalace patří k rozsahu plnění objednavatele. Pro dodaný materiál musí být na místě instalace k dispozici dostatečná skladová plocha v hale, uzavřené ze všech stran. Škody, vzniklé nesprávným uskladněním, nehradíme. Prostor pro montáž objednavatel připraví tak, aby naši montéři po příjezdu bez problémů mohli ihned zahájit a provést práci. Podlahová deska musí být předána očištěná, s potřebnými – předem stanovenými – měřicími body pro výšky, podélné a příčné osy. Elektrický proud a elektrická zařízení, stejně jako dostatečné osvětlení musí být předáno bezplatně k dispozici. Místnost montáže musí být ve studených měsících vyhřívána – minimálně +5ºC. Montážní náklady neplatí pro chlazené prostory, nebylo-li tak písemně výslovně stanoveno.

Pro uložení a úschovu montážního nářadí atd. musí být dispozici vhodná, uzamykatelná místnost. Místo montáže musí být zajištěno pro svařovací práce podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví před úrazy. Nosnost podlahy musí být ze stavebního hlediska zkontrolována. Ukotvení zařízení musí být zajištěno v dostatečně silném betonu B 25 pomocí zátěžových hmoždinek! Musí být zajištěna možnost bezproblémového navrtání otvorů pro mechanické kotvy. Instalace na asfaltu a podlah ze zámkové dlažby není možná bez odpovídajícího způsobu dimenzovaných základových pásů nebo zátěžových ploch! Při instalaci na sklepních a patrových stropech musí architekt objednavatele zkontrolovat nosnost konstrukce stropů! U povrchových mazanin s obsahem hořčíku je nutná izolace podlahových desek a použití kotev z ušlechtilé oceli! Tato dodávka není obsažena v ceně, není-li ve smlouvě výslovně zmíněno jinak! Rovnost podlahy – neupraveného nebo prefabrikovaného betonu, na které bude zařízení instalováno, musí být provedena podle DIN 18202, tabulky 3 a RAL-RG 614, odstavce 3.3.4.2.2 v následujících tolerancích:

Do 1 m vzdálenosti: 4 mm

nad 1 - 4 m vzdálenosti: 10 mm

nad 4 - 15 m vzdálenosti:12 mm

nad 15 m vzdálenosti: 15 mm

Při nerovnostech nad rámcem výše uvedených hodnot je nutný doplňkový montážní materiál. Ten je fakturován zvlášť. Jsou-li zařízení instalována v oblastech s ohrožením zemětřesením, je ze strany objednavatele nutné, aby oznámil příslušný účel použití, abychom mohli stanovit odpovídající opatření.

Zatížení zemětřesením jsou místně podmíněná dodatečná zatížení, která mají rozhodující význam při výpočtu a dimenzování konstrukčních dílů. Rozhodující je DIN 4149, část 1. Po ukončení montáže naši montéři očistí podlahu haly „zametením“. Další čištění podlahy, stejně jako regálového zařízení není obsaženo v rozsahu plnění. Jako podlaha se předpokládá vyztužená betonová deska s minimální tloušťkou 200 mm z kvalitního betonu B 25 splňující normu DIN 1045. Pro rovinnost podlahy v závislosti na výšce je dána tolerance 12 mm na 10 m. Pro přesnou specifikaci je nutné vždy kontaktovat Vašeho dodavatele podlahy.

VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

V případě potřeby dá objednavatel k dispozici bezplatně pomocný personál, seřizovací zařízení, zdvihací přípravky a případně vysokozdvižný vozík s dostatečným zdvihem pro výšku regálového zařízení.

Zednické a bourací práce, stejně jako zalití otvorů pro kotvy a hmoždinky se provádí výlučně jako přípravné stavební práce.

Instalace zařízení se provede podle výkresů, popř. plánů instalace. Změny vůči sjednaným dohodám, popř. převzetí prací, které nepatří k rozsahu montáže, budou projednány před začátkem prací s vedoucím projektu BITO a musí být pro ně udělena zvláštní zakázka. Vedoucí montáže musí být informován o stávajících bezpečnostních opatřeních a předpisech, mají-li je naši montéři při práci zohlednit. Vedoucímu montáže je nutno potvrdit řádné ukončení montáže a převzetí zařízení. Převzetí přepravních balení a zbytkových materiálů provedeme pouze u vyplacené zpětné přepravy. Při stanovování montážních nákladů jsme vycházeli z toho, že je možný nerušený postup montáže bez stavebních přerušení. Bude-li nutné takové přerušení, musí být uhrazeno.

Stavebník přebírá po dobu přerušení ručení za všechny materiály, které se na stavbě nacházejí, jsou uskladněny nebo již montovány, stejně jako za eventuální náklady dílčího skladování. Kalkulace montážních nákladů je založena na neomezené možnosti práce mezi 7.00 až 20.00. Čekací doby a přerušení montáže, za které neneseme odpovědnost, stejně jako vícepráce se fakturují podle doložených hodin a materiálové náročnosti. Omezení průběhu montáže současnou přítomností pracovníků jiných řemesel, popř. firem na místě montáže je nutno vyloučit. Provádíme montáž pouze za výše uvedených podmínek, nebyly-li písemně výslovně stanoveny odchylky. Podmínky objednavatele jsou pro nás bezpředmětné i tehdy, pokud jsme je výslovně nevyloučili.