Výpočet ekonomické efektivnosti vratných plastových obalů

Plastové vratné kontejnery se v porovnání s kartonovými krabicemi poměrně rychle vyplatí, mimo jiné díky nízké pořizovací ceně a dlouhé životnosti. Důkazem je srovnání nákladů a výpočet amortizace.

Pro používání opakovaně použitelných nádob je důležité provést analýzu ekonomické efektivity. Ve většině případů mají opakovaně použitelné nádoby nahradit nádoby na jedno použití nebo kartonové krabice. Pomocí analýzy rentability (1) nebo výpočtu rentability (2) lze zjistit, jak jsou opakovaně použitelné kontejnery ekonomicky výhodné ve srovnání s kartonovými krabicemi. Zejména je třeba vypočítat, po jaké době se investice do opakovaně použitelných nádob vrátí. 

Co přesně je analýza nebo výpočet ziskovosti?

Obecně platí, že ziskovost projektu nebo produktu se určuje pomocí analýzy ziskovosti. Aby byl projekt nebo výrobek ziskový, musí splňovat tři podmínky. Za prvé by měl nabízet přidanou hodnotu nebo být potřebný. Dále musí být jednoduchý, praktický a ekonomicky výhodný (1). Zda se investice do příslušného projektu nebo výrobku vyplatí, se zjišťuje pomocí výpočtu návratnosti, výpočtu investice nebo výpočtu porovnání nákladů. Samozřejmě je třeba přesně stanovit, jak se má výrobek nebo projekt hodnotit. 

Nejjednodušší definice výpočtu rentability (2) je podíl příjmů a výdajů. Výnos lze také označit jako výstup a úsilí jako vstup. Lepší ekonomické efektivnosti lze například dosáhnout i snížením vstupu při zachování stejného výstupu. Při výpočtu ekonomické efektivnosti se používají statické a dynamické metody. Statickými postupy jsou například porovnání nákladů a výpočet odpisů. Dynamickými postupy jsou čistá současná hodnota a výpočet anuity. Porovnání nákladů nebo výpočet porovnání zisku porovnává náklady, které by vznikly při různých investicích. Cílem je určit investici, která způsobí nejnižší náklady. Výpočet porovnání zisku vypočítává očekávané zisky alternativních investic při různých řešeních. Výpočet amortizace počítá, jak dlouho bude trvat, než bude dosaženo bodu zvratu a investice bude splacena. 

Výpočet ziskovosti projektů a produktů společnosti je klíčový pro její přežití a konkurenceschopnost. Proto by se bez něj žádný podnik neměl obejít.

Postup pro výpočet ekonomické efektivnosti vratných plastových obalů

V následujícím příkladu je výpočet amortizace a porovnání nákladů aplikován na plastové nádoby pro opakované použití oproti jednorázovým kartonovým krabicím. 

Společnost stojí před rozhodnutím, zda pro přepravu svých výrobků z místa A do místa B použije vratné plastové obaly nebo jednorázové kartonové krabice. Aby bylo možné provést srovnání nákladů nebo výpočet amortizace, je třeba znát důležité klíčové údaje. 

Klíčové údaje:

  Kartonové krabice Opakovaně použitelné krabice s víkem
Náklady na přepravu jedné palety 50 Eu 50 Eu
Náklady na přepravu prázdné palety 50 Eu 50 Eu
Počet naplněných kontejnerů, které lze přepravovat na paletě 16 24
Počet prázdných kontejnerů, které lze přepravovat na paletě (složené nebo vložené) 350 68
Dopravní náklady na jednu naplněnou krabici 50 Eu/16= 3,13 Eu 50 Eu/24= 2,08 Eu
Pracovní dny za rok 220 220
Doba trvání přepravního cyklu / 28
Možné přepravní cykly na krabici 1 200
Cena kontejneru 0,66 Eu 16 Eu
Náklady na cyklus 0,66 Eu 16 Eu/200= 0,08 Eu
Náklady na vyzvednutí schránky 0 Eu 0,74 Eu
Počet zásilek za den 500 500
Počet zásilek za rok 500 x 220 (days) = 110000 11000

Výhody opakovaně použitelných krabic jsou zde zcela zřejmé. Opakovaně použitelné plastové obaly jsou sice dražší, ale lze je použít na 200 přepravních cyklů (kartonové krabice pouze jednou). To znamená, že při pořizovací ceně 16 EUR a 200 přepravních cyklech opakovaně použitelného kontejneru se na jeden cyklus vynaloží pouze 0,08 EUR. Při jednorázovém použití kartonového boxu vzniká celková pořizovací cena 0,66 EUR za cyklus. Kromě toho jsou opakovaně použitelné kontejnery samozřejmě udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí než kartonové krabice. 

Vzhledem k tomu, že plastové vratné obaly jsou stabilnější a stohovatelné (s víky), lze na jedné paletě přepravit více naplněných obalů (24 oproti 16). Proto jsou náklady na přepravu jednoho opakovaně použitelného kontejneru nižší (2,08 EUR oproti 3,13 EUR u kartonových krabic). Jednosměrné kartonové krabice se samozřejmě nemusí vracet. Zde se na jeden opakovaně použitelný kontejner vynaloží 0,74 EUR. 

Další náklady:

  Kartonové krabice Opakovaně použitelné krabice s víkem
Počet krabic, které mají být zakoupeny 110000 za rok 14000 jedinečné
Investiční náklady za 5 let 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu 14000 x 16 Eu= 224000 Eu
Ztráta kontejnerů v důsledku krádeže apod. 0 5 % or 700 700 x 16 Eu= 11200 Eu
Poškození při přepravě 5000 Eu 1000 Eu
Skladování    
Počet svázaných paletových míst během skladování 31 7
Náklady na jedno paletové místo 30 Eu 30 Eu
Počet palet s naplněnými krabicemi za den 31,3 20,8
Zadávání zakázek    
Náklady na objednání krabic/rok 5 x 150 Eu= 750 Eu 1 x 150 Eu= 150 Eu (Objednání náhrady za boxy)
Náklady/výnosy na likvidaci nebo recyklaci odpadu 0,01 Eu pro Kartonage Kosten -0,10 Eu (příjmy na krabici)
Náklady na povrchovou úpravu 0 Eu 8800 Eu
Náklady na montáž/rok 110000 zásilek x 0,25 Eu= 27500 Eu 0 Eu

Z hlediska investičních nákladů za 5 let jsou plastové opakovaně použitelné krabice stejně levnější, a to 224 000 EUR ve srovnání s 363 000 EURr u kartonových krabic. Přibližně pět procent opakovaně použitelných krabic se však ztratí, např. v důsledku krádeže, což má za následek dodatečné náklady na výměnu ve výši 11 200 EUR. Vzhledem k tomu, že kartonové krabice lze snadno poškodit, vznikají v důsledku poškození při přepravě náklady ve výši 5 000 EUR. U opakovaně použitelných krabic je to pouze 1 000 EUR. Kromě toho je třeba vzít v úvahu několik dalších položek, jako jsou výdaje za svázané paletové prostory, náklady na objednání krabic, náklady na montáž kartonových krabic a utěsnění opakovaně použitelných krabic, jakož i náklady na likvidaci odpadu z jednorázových obalů nebo výnosy z recyklace opakovaně použitelných krabic. 

Kdy se vyplatí opakovaně použitelné krabice?

Nakonec se všechny náklady za rok sloučí do výpočtu ziskovosti nebo výpočtu návratnosti. Tím se zjistí roční úspora ze zavedení opakovaně použitelných kontejnerů pro přepravu zboží, což umožňuje vypočítat dobu návratnosti. Z toho jasně vyplývá lepší ekonomická efektivita (stohovatelných) plastových opakovaně použitelných přepravek s víkem.

Výpočet amortizace:

Náklady na cyklus Cardboard boxes Reusable boxes with lid
Náklady na přebalení (pokud se nejedná o Pick & Pack) 0,063 Eu 0 Eu
Náklady na krabici 0,66 Eu 0,08 Eu
Plomby / obalové materiály 0,05 Eu 0,04 Eu
Procesní náklady na montáž 0,25 Eu 0 Eu
Náklady na dopravu k zákazníkovi 3,13 Eu 2,08 Eu
Náklady na přepravu při vyzvednutí 0 Eu 0,74 Eu
Ztráta kontejnerů 0 Eu 0,004 Eu
Poškození při přepravě 0,045 Eu 0,009 Eu
Náklady na pořízení 0,007 Eu 0,001 Eu
Náklady na likvidaci odpadu 0,010 Eu 0 Eu (xistuje zde i příjem, ale ten nebyl ve faktuře zohledněn)
Náklady na zajištění nákladu palety na kontejner 0,125 Eu 0,021Eu
Náklady na skladování 0,009 Eu 0,002 Eu
     
Náklady na cyklus 4,343 Eu 2,976 Eu
     
Náklady za rok 110000 zásilek x 4,343 Eu= 477730 Eu 220 days/28 days x 14000 boxes x 2,976 Eu= 327360 Eu
Úspory za rok   150370 Eu
Doba návratnosti   224000 Eu (investment costs)/ 150370 Eu (savings per year) = 1,49 years around 1,5 years

Po výpočtu příslušných nákladů na cyklus pro jednorázový kontejner a pro opakovaně použitelný box lze stanovit náklady za rok. Při 220 pracovních dnech a délce cyklu 28 dní vytvoří plastový box přibližně 7,86 cyklů za pracovní rok. Při 14 000 krabicích a nákladech na cyklus ve výši 2 976 EUR vznikají náklady ve výši 327360 EUR za rok. Odečteme-li tyto náklady od ročních nákladů na jednorázové krabice (477730 EUR), získáme roční úsporu díky používání opakovaně použitelných krabic ve výši 150370 EUR. Vydělením investičních nákladů (vstup) roční úsporou (výstup) získáme dobu návratnosti přibližně 1,5 roku. 

Literatura:

1 Wolter Daniel, What is a Profitability Analysis?, September 2021, HubSpot, Inc., Link 

2 Economic efficiency calculation, IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover, IPH gGmbH, Link 

Mohla by vás zajímat také tato témata