Bezpečnostní zábrany pro ochranu regálů – proč jsou regálové ochrany tak důležité

Prevence nehod a škod ve skladu je nejvyšší prioritou. Zákonem jsou stanovena určitá opatření na ochranu polic a konstrukce regálů. Doporučuje se také další ochrana regálů.

Ve skladech je velmi rušno. Manipulační vozíky a pracovníci skladu se pohybují v regálových uličkách za účelem skladování nebo vychystávání materiálu a zboží, jeho kompletace a údržby. V tomto prostředí se mohou snadno vyskytnout závažné nehody. Zejména těžké vozíky mohou způsobit rozsáhlé poškození regálových systémů při manipulaci a zakládání. To může vést nejen k závažným škodám na majetku, ale také k vážným zraněním. Vlastník či provozovatel skladu se musí připravit na posouzení rizik. Pojišťovny se také zajímají o prevenci škod při řešení pojistných událostí. Proto existují určité normy a předpisy pro ochranu regálů a prevenci úrazů.   

Posouzení rizik

Podle zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vlastník společnosti nebo zaměstnavatel posoudit hrozící rizika, která vznikají při použití pracovního zařízení. Zákon však podrobně neurčuje, jak má být posouzení rizik provedeno. Jsou pojmenovány pouze principy. Podle Nařízení o průmyslové bezpečnosti v § 2 odst. 3 odst. 1 musí být z posouzení odvozena nezbytná a vhodná ochranná opatření. Celý proces musí být také zdokumentován. Provádění posouzení rizik předepisují také pravidla Asociace pro pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele BGR A1 „Zásady prevence“ a zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Pravidla a standardy pro ochranu regálů

Nařízení DGUV 108-007 „Skladovací zařízení a zařízení“ v odstavci 4.2.5 obsahuje následující nařízení týkající se ochrany proti kolizi (ochrana rámu regálů) a ochrany regálu: 

„Stacionární regály, které jsou zakládany nebo vykládány neřízenými dopravníky, musí být v rozích i na průjezdech zajištěny dostatečně dimenzovanou kolizní ochranou o výšce nejméně 0,3 m, nepřipojenou k regálu a opatřenou žluto-černým varovným značením. Ochranu proti kolizi lze považovat za dostatečně dimenzovanou, pokud dokáže absorbovat energii nejméně 400 Nm. Nařízení o prevenci nehod „Označování pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti“ (BGV A8) definuje žluto-černé varovné označení. 

Směrnice DGUV 208-043 „Bezpečnost polic“ má zvláštní význam pro prevenci úrazů. V bodě 4.7 se uvádí: „V rozích regálů zakládaných nebo vykládaných neřízenou manipulační technikou, musí být namontována ochrana proti kolizi, která je ukotvena k podlaze a nesmí být připojena ke stojnám regálu. Výška ochrany musí být nejméně 400 milimetry." 

Bod 8 „Zvyšování bezpečnosti ve skladu“ doporučuje ochranná zařízení pro všechny sloupy: „V DIN EN 15512 byly v Německu bezpečnostní faktory pro nastavitelné paletové regály podstatně sníženy ve srovnání s původními hodnotami, takže se riziko zhroucení regálu - například při zasažení podpěry - zvýšilo. Jako vhodná prevence, které zabrání nebo alespoň sníží poškození sloupů, se jako dobré řešení osvědčila montáž ochran, které jsou připevněny ke všem sloupům. Na rozdíl od ochrany proti kolizi v rozích regálu mohou být také přímo připojena k stojnám regálu. Většina výrobců regálů taková zařízení nabízí. Aby se zvýšila bezpečnost ve skladu, lze také snížit nosnost regálů, takže nikdy nebudou vystaveny 100% zátěži. 

Jaká opatření jsou platná pro různé druhy regálů?

Směrnice DGUV 208-043 „Bezpečnost regálů“ poskytuje důležité informace o všech komerčně používaných typech ocelových regálů. Uvádí nejdůležitější evropské normy týkající se předpisů o konstrukci, vybavení a podrobněji pojednává o požadavcích normy DIN EN 15 635 „Ocelové pevné regálové systémy - Použití a údržba skladovacího zařízení“. Informační dokument se zabývá zejména pravidelnou kontrolou případného poškození ocelových regálových systémů, osobami způsobilými ke kontrole, klasifikací poškození, stavem bezpečnostních zařízení (včetně ochran proti kolizi), zatížením regálů, opravami, zvýšením bezpečnosti ve skladu, atd. DIN EN 15635 požaduje, aby operátoři pravidelně kontrolovali regálové systémy zakládané vysokozdvižnými vozíky nebo v jejichž blízkosti se vysokozdvižné vozíky používají, aby je každý rok nechali zkontrolovat kvalifikovanou osobou. To platí pro nájezdové regály, průchozí regály, spádové regály, policové regály, konzolové regály, vícepodlažní systémy, paletové regály a skladovací plošiny. Na základě kontroly by mělo být možné srozumitelným způsobem odvodit ochranná opatření pro poškozené regály. Tato norma také zahrnuje regálové systémy s pohonem a vysoké regály (> 12 m). 

Nařízení DGUV 108-007 obsahuje další ustanovení pro některá skladovací zařízení podle odstavce 4.3. Například „konzolové regály musí být navrženy tak, aby konzolová ramena nevyčnívala přes vnější podpěrné body základny, pokud není zajištěna stabilita“ a „V případě konzolových regálů pro skladování kulatého materiálu a dlouhého zboží, musí být zajištěno, aby skladované zboží nemohlo vypadnout.“ Specifickými výhodami vícepodlažních instalací (MGA) jsou bezpečná schodiště a úrovně se stabilním zábradlím. Nosnost regálových systémů je vysoká díky vyztužení příčných nosníků a dalším diagonálním spojům. To také zvyšuje stabilitu regálových polí. Nařízení DGUV 108-007 zde uvádí přesné specifikace pro předpokládané zatížení, schody, ochranu proti pádu osob, ochranu proti padajícím předmětům , atd. 

Jaké typy regálových ochran je možné použít?

Uzávěry, ochrana stojny a další ochranné systémy slouží jako jednoduchá, ale účinná opatření pro větší bezpečnost provozních procesů. Příkladem jsou: Ochrana stojny nebo ochrana proti kolizi (profilové ochrany rohů a hran, ochrana povrchu, ochrany nosníků, přímé ochranné lišty stojin a ochranné lišty stojen do rohů), bezpečnostní značení, bariérové systémy pro dopravní a pracovní zóny, protipožární systémy , atd. Jak je popsáno výše, určitá ochranná zařízení proti nárazu, výstražné a ochranné profily a bariéry jsou vyžadovány zákonem. Navíc slouží k obecnému zvýšení bezpečnosti - například výše uvedená ochrana stojin. 

Ochranou proti nárazu a výstražným značením lze zabránit vážným škodám na vybavení a těžkým zraněním zaměstnanců. V provozu se používají na dopravních trasách, na manipulační technice a hlavně na rozích a hranách. Používají se v nejrůznějších provedeních - ochrana proti nárazu, jako jsou rohy a hrany, pevná ochrana regálů a ochrana nosníků. Proto jsou navrženy ve výstražných barvách žluté a černé a někdy také v červeno-bílé kombinaci podle DIN 4844 „Grafické symboly - bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky“. Podle BGV A8 musí být objekt skladu vybaven výstražnými a ochrannými profily se žluto-černými diagonálními pruhy. Profily pro ochranu proti nárazu mohou být navíc opatřeny fólií odrážející světlo, aby byla zajištěna viditelnost i za špatné viditelnosti. V případě potřeby lze profily pro ochranu proti nárazu přišroubovat a upevnit také pomocí svorek. V zásadě platí, že čím větší ochrana proti nárazu, bezpečnostní značení atd., tím vyšší ochrana zaměstnanců a zboží. 

Které produkty jsou ideální pro vysoký standard ochrany?

BITO advocates flexible traffic barriers, safety railings, footpath separation, shelf and column protection, grid walls, guiding shelves, crash protection, collision protection, bumpers, bollards and beams as well as column protection for increased safety in shelf storage and to protect employees. For safe maintenance work on pallet flow racks (PDS) the PDS Access Kit is suitable. BITO also offers innovative products in the field of fire protection, such as the water and air permeable fire protection floor GRID, which can be used especially in warehouses with sprinkler systems. In principle, the warehouse experts recommend using more than the legally required minimum package of safety accessories. The turnover rate in the warehouse and the level of qualification of the employees should also be taken into account.  

BITO prosazuje flexibilní dopravní bariéry, bezpečnostní zábradlí, ochranu polic a sloupů, mříže, vodicí police, ochrany proti nárazu, ochrany proti kolizi, stejně jako ochranu sloupů pro zvýšení bezpečnosti při skladování a na ochranu zaměstnanců. Pro bezpečnou údržbu paletových regálů (PDS) je vhodná sada PDS Access Kit. BITO také nabízí inovativní produkty v oblasti požární ochrany, jako je protipožární podlaha GRID, kterou lze použít zejména ve skladech s protipožárními systémy. Odborníci na sklad v zásadě doporučují používat ochrany nad minimální rámec daný zákonem. Rovněž je třeba zohlednit míru obrátkovosti ve skladu a úroveň kvalifikace zaměstnanců. 

Mohla by vás zajímat také tato témata