Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

A. Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

BITO Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
SK-95701 Bánovce nad Bebravou
Tel. 0421 38 760 00 86
Fax: 0421 38 760 00 86
E-Mail: info.sk@bito.com
www.bito.com
Konateľ: Pavel Mikuska

B. Zodpovedná osoba

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje našich používateľov v zásade zhromažďujeme a používame iba v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkčnej a aktuálnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov sa uskutočňuje pravidelne len so súhlasom používateľa. Výnimka platí v prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov je povolené zákonom.

D. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov slúži článok 6 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR).

Konkrétne:

Pri spracúvaní osobných údajov s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby slúži článok 6 písm. a) GDPR ako právny základ pre úkony spojené so spracúvaním.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v tom prípade slúži ako právny základ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR.

Článok 6 ods.1 písm. c) GDPR slúži ako právny základ v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej náš podnik podlieha. Článok 6 ods.1 písm. d) GDPR slúži ako právny základ v prípade, ak spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje náš podnik alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, v tom prípade sa ako právny základ použije článok 6. ods. 1 písm. f) GDPR.

Po splnení účelu uchovávania budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané alebo zablokované. Okrem toho môžu byť údaje uchovávané v prípade, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo v iných predpisoch, ktoré zodpovedná osoba musí dodržiavať. Dáta sa zablokujú alebo vymažú aj v prípade, ak dôjde k uplynutiu doby uchovávania údajov stanovenej v niektorej z uvedených noriem, okrem prípadov, ak uzavretie alebo plnenie zmluvy vyžadujú ďalšie uchovávanie údajov.

1. Protokolové súbory

Pri každom prístupe k našej webovej stránke náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z vyvolávacieho počítača. Prevádzkovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky posiela.

V tejto súvislosti sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • typ a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • odkazujúca URL
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • čas zaslania žiadosti do servera

Údaje sa uchovávajú v protokolových súborov nášho systému.

To sa netýka IP adries používateľov a iných údajov, ktoré umožňujú priradiť údaje k používateľovi. Tieto údaje sa nedajú priradiť k určitej osobe. Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva. Ukladanie týchto údajov spolu s ostatnými osobnými údajmi používateľa neprebieha.

 1. Právny základ

  Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov je článok 6 ods.1 písm. f) GDPR.

 2. Účel ukladania

  Ukladanie protokolových súborov slúži na zabezpečenie fungovania webovej stránky. Okrem toho slúžia údaje podniku na optimalizáciu webovej stránky a zaistenie bezpečnosti našich IT systémov . Vyhodnocovanie údajov na marketingové účely v tejto súvislosti neprebieha.

  K týmto účelom patrí aj náš oprávnený záujem o spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 3. Vymazanie

  Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. V prípade zhromažďovania údajov kvôli prevádzkovaniu webovej stránky dôjde k vymazaniu údajov po ukončení príslušnej relácie. V prípade uchovávania údajov v protokolových súborov budú údaje vymazané najneskôr po siedmich dňoch.

 4. Možnosť namietania

  Z hľadiska prevádzky webovej stránky je zaznamenávanie údajov kvôli poskytnutiu webovej stránky a uloženia údajov v protokolových súborov nevyhnutne potrebné. Preto v takýchto prípadoch používateľ nemá možnosť namietať.

2. Cookies

Táto webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú v počítači používateľa a ukladajú do jeho prehliadača. Cookies nepoškodzujú počítač používateľa a neobsahujú žiadne vírusy. Po načítaní webovej stránky používateľom sa v operačnom systéme používateľa uloží cookie. Tento cookie obsahuje charakteristickú sekvenciu znakov, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať prehliadač pri ďalšom spustení stránky. Tieto cookies umožňujú identifikovať prehliadač používateľa aj pri ďalšej návšteve stránky.

Pri spúšťaní našej webovej stránky dostane používateľ informáciu o používaní cookies na analytické účely a výzvu na súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré sa v tejto súvislosti použijú. V tejto súvislosti dostane tiež upozornenie na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 1. Právny základ

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití cookies je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití cookies na analytické účely je existencia príslušného súhlasu používateľa článok 6 ods. 1 písm. a GDPR.

 2. Účel

  Účelom použitia cookies je zjednodušenie webových stránok pre používateľov. K týmto účelom patrí aj náš oprávnený záujem o spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 3. Vymazanie a deaktivácia

  Väčšina cookies, ktoré používame, patrí do kategórie tzv. „relačných cookies“. Po ukončení návštevy webovej stránky budú automaticky vymazané. Iné cookies zostanú uložené v koncovom zariadení, kým ich nevymažete.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, že budete informovaní o používaní cookies a v jednotlivých prípadoch budete buď povoľovať používanie cookies v určitých prípadoch, úplne ich vylúčite, alebo zapnete automatické vymazanie cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade deaktivácie cookies môže webová stránka fungovať iba v obmedzenom režime.

3. Cookies tretích strán

Táto webová stránka používa aj cookies tretích strán. Sú to cookies, ktoré používajú tretie strany. Pri spúšťaní našej webovej stránky dostane používateľ informáciu o používaní cookies tretích strán na analytické účely a výzvu na súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré sa v tejto súvislosti použijú. V tejto súvislosti dostane tiež upozornenie na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Nasledujúce služby používané webovou stránkou obsahujú cookies tretích strán:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 3. Userlike
 1. Google Analytics

  Táto webová stránka používa funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú vám analyzovať používanie webovej stránky. Informácie generované cookies o tom, ako používate webovú stránku, ako napríklad

  1. typ/verzia prehliadača,
  2. použitý operačný systém,
  3. odkazujúca URL (predchádzajúca navštívená stránka),
  4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  5. čas zaslania žiadosti do servera,

  sú spravidla odosielané do servera Google v USA, kde sa ukladajú.

  Právnym základom pre používanie cookies tretích strán je článok 6 ods. I písm. f) GDPR.

  Google Analytics používa tzv. „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú vám analyzovať používanie webovej stránky. IP adresa odoslaná z vášho počítača v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google. Na tejto stránke sme navyše rozšírili Google Analytics o kód „anonymizeIP“. Tým je zaručené maskovanie vašej IP adresy, to znamená, že všetky údaje sa zhromažďujú anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa odošle do servera Google v USA, kde sa skráti.

  Google z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránke použije túto informáciu na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku, s cieľom vyhotoviť správy o aktivitách na webových stránkach a poskytnúť ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. Táto webová stránka používa funkciu „demografické črty“ služby Google Analytics. Táto funkcia umožňuje tvorbu správ, ktoré obsahujú vyjadrenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníka stránky. Tieto údaje pochádzajú z cielenej reklamy Google a z údajov návštev stránok tretích subjektov. Tieto údaje nesmú byť priradené k určitej osobe. Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom konte Google v nastaveniach inzercie/reklamy alebo môžete zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics úplne zakázať podľa postupu uvedeného v bode „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

  Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v tom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

  Okrem toho môžete prostredníctvom Google zabrániť zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov vytváraných pomocou cookies a ich používaniu na webovej stránke (vrátane vašej IP adresy) tak, že, si z nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ako alternatívnu možnosť popri Add-On prehliadača, predovšetkým v prípade prehliadačov na mobilných koncových prístrojoch, môžete zaznamenávanie pomocou služby Google Analytics zablokovať tak, že kliknete na tento odkaz. Použije sa cookie typu Opt Out (odhlásiť), ktoré v budúcnosti zabráni zaznamenávaniu vašich údajov na tejto webovej stránke. Cookie Opt-Out platí len pre tento prehliadač a len pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom prístroji. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, v tom prípade budete musieť nastaviť cookie Opt Out znova. [Pozn. Pokyny na použitie cookie typu Opt Out nájdete na stránke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sk#disable].

  Ďalej používame Google Analytics na vyhodnocovanie údajov cookies typu Double-Click (dvojklik) a AdWords na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete vypnúť túto funkciu prostredníctvom sprievodcu nastavením reklám http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

  Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany dát v súvislosti so službou Google Analytics nájdete napríklad v pomocníkovi Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).

 2. Google Maps

  Na našej webovej stránke používame komponent "Google Maps" spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google". Pri každom načítaní komponentu „Google Maps“ Google použije cookie, aby po zobrazené stránky, do ktorej je komponent „Google Maps“ začlenený, mohol spracúvať užívateľské nastavenia a údaje.

  Tento cookie sa spravidla nevymaže pri zatvorení prehliadača, ale po určitom čase vyprší, pokiaľ už predtým nebol vymazaný ručne.

  Ak nesúhlasíte s takýmto spracúvaním vašich údajov, máte možnosť vypnúť službu „Google Maps“ a zabrániť tak prenosu údajov do Google. Pokiaľ tak chcete urobiť, musíte vypnúť funkciu Java skript vo vašom prehliadači. Chceli by sme vás však upozorniť, že v takomto prípade budete môcť používať službu „Google Maps“ len v obmedzenom režime alebo ju nebudete môcť používať vôbec. Používanie „Google Maps“ a informácií získaných prostredníctvom „Google Maps“ sa riadi podmienkami používania Google http://www.google.de/intl/sk/policies/terms/regional.html a ďalšími obchodnými podmienkami pre „Google Maps“ https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html.

 3. Userlike

  Táto webová stránka používa Userlike, softvér na živý chat spoločnosti Userlike UG (s obmedzenou zodpovednosťou), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike používa "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú vám viesť osobné konverzácie v reálnom čase na webovej lokalite. Zhromaždené údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka ani sa nespájajú s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Userlike na adrese https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

4. Služby analýzy webových stránok

Google Analytics

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie generované službou Google Analytics o tom, ako používate webovú stránku, ako napríklad

 1. typ/verzia prehliadača,
 2. použitý operačný systém,
 3. odkazujúca URL (predchádzajúca navštívená stránka),
 4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
 5. čas zaslania žiadosti do servera,

sú spravidla odosielané do servera Google v USA, kde sa ukladajú. Google Analytics je tretia strana. Používanie webovej analytickej služby vyžaduje postúpenie údajov o používateľoch tretiemu subjektu, Google Analytics.

 1. Právny základ

  Právnym základom pre používanie webových analytických služieb je článok 6 ods. I písm. f) GDPR.

 2. Účel

  Účel používania spočíva vo zvyšovaní efektívnosti našej webovej stránky. Na podnet prevádzkovateľa tejto webovej stránke použije Google túto informáciu na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku, s cieľom vyhotoviť správy o aktivitách na webových stránkach a poskytnúť ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. Táto webová stránka používa funkciu „demografické črty“ služby Google Analytics. Táto funkcia umožňuje tvorbu správ, ktoré obsahujú vyjadrenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníka stránky. Tieto údaje pochádzajú z cielenej reklamy Google a z údajov návštev stránok tretích subjektov. Tieto údaje nesmú byť priradené k určitej osobe. Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom konte Google v nastaveniach inzercie/reklamy alebo môžete zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics úplne zakázať podľa postupu uvedeného v bode „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

  Postúpenie údajov prebieha pseudonymne.

 3. Zabránenie

  Google Analytics generuje „cookies“. Môžete tomu zabrániť takto:

  Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v tom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

  Okrem toho môžete prostredníctvom Google zabrániť zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov vytváraných pomocou cookies a ich používaniu na webovej stránke (vrátane vašej IP adresy) tak, že, si z nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ako alternatívnu možnosť popri Add-On prehliadača, predovšetkým v prípade prehliadačov na mobilných koncových prístrojoch, môžete zaznamenávanie pomocou služby Google Analytics zablokovať tak, že kliknete na tento odkaz. Použije sa cookie typu Opt Out (odhlásiť), ktoré v budúcnosti zabráni zaznamenávaniu vašich údajov na tejto webovej stránke. Cookie Opt-Out platí len pre tento prehliadač a len pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom prístroji. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, v tom prípade budete musieť nastaviť cookie Opt Out znova. [Pozn. Pokyny na použitie cookie typu Opt Out nájdete na stránke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sk#disable].

  Ďalej používame Google Analytics na vyhodnocovanie údajov cookies typu Double-Click (dvojklik) a AdWords na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete vypnúť túto funkciu prostredníctvom sprievodcu nastavením reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

  Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany dát v súvislosti so službou Google Analytics nájdete napríklad v pomocníkovi Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).

Google Fonts

Na týchto internetových stránkach sa používajú externé písma Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Tým sa na server prenáša, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Spoločnosť Google ukladá aj IP adresu prehliadača koncového zariadenia návštevníka týchto webových stránok. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné tu:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lead Forensics

Táto stránka navyše používa i sledovacie kódy podniku Lead Forensics, ktoré umožňujú analyzovať webovú stránku.

Týmto spôsobom sa ukladá iba IP adresa vyvolávacieho zariadenia, iné osobné údaje sa nezhromažďujú. Predovšetkým sa nezhromažďujú žiadne údaje na účely identifikácie určitého používateľa.

V tomto prípade sa jedná o informácie, ktoré sú voľne dostupné na verejnej doméne.

Údaje sa neposkytujú tretím stranám.

 1. Právny základ

  Právnym základom pre používanie webových analytických služieb je článok 6 ods. I písm. f) GDPR.

 2. Účel

  Účel používania spočíva vo zvyšovaní efektívnosti našej webovej stránky. Použijeme tieto informácie ako prevádzkovateľ webovej stránky,

 3. Zabránenie
Zakázať službu Lead Forensics

5. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

Na našej internetovej stránke nájdete kontaktný formulár, ktorý môžete použiť na nadviazanie elektronického kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje vložené vo vstupnej maske budú zaslané nám a uložené. Tieto údaje sú:

 1. Oslovenie
 2. Meno
 3. Firma
 4. E-mail
 5. Adresa
 6. Vec

V čase odoslania správy bude okrem toho zaznamenaná IP adresa používateľa, ako aj dátum a čas registrácie.

Na spracovanie údajov v súvislosti s procesom odosielania sa získa váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ sa môže skontaktovať s podnikom aj prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v tiráži. V takomto prípade budú uložené osobné údaje používateľa zaslané e-mailom.

V tejto súvislosti nedochádza k postúpeniu údajov tretím subjektom. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

 1. Právny základ

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v prípade predloženia súhlasu používateľa článok 6 ods. 1 písm. a GDPR. Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré boli odoslané v rámci e-mailovej komunikácie, je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

 2. Účel

  Spracúvanie osobných údajov z kontaktného formulára slúži podniku výlučne na spracovanie nadviazania kontaktu. Pri nadviazaní kontaktu prostredníctvom e-mailu v tom spočíva i požadovaný oprávnený záujem o spracovanie údajov.

  Ostatné osobné údaje spracúvané počas odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov.

 3. Vymazanie

  Údaje z kontaktného formulára budú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. V prípade osobných údajov zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zasielaných prostredníctvom e-mailu to platí vtedy, keď bude ukončená príslušná konverzácia s používateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, ak sa dá z okolností vydedukovať, že príslušný stav vecí bude objasnený následne.

  Osobné údaje, ktoré boli zhromaždené počas odosielania dodatočne, sa vymažú najneskôr po uplynutí 7-dňovej lehoty.

 4. Odvolanie

  Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  Ak sa používateľ prostredníctvom e-mailu skontaktuje s podnikom, v tom prípade môže kedykoľvek vzniesť námietku proti uchovávaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade nie je možné pokračovať v konverzácii a v prípadnej ďalšej príprave zmluvy.

  Používateľ môže svoj súhlas odvolať aj inými spôsobmi. Súhlas môže byť udelený aj ústne, t. j. telefonicky, alebo tiež písomne.

  V takomto prípade budú následne všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s nadviazaním kontaktu, vymazané.

6. Newsletter

Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť na bezplatný odber noviniek. Pre odber noviniek sa musí používateľ prihlásiť. Pri prihlásení na odber noviniek sa zadané údaje prenesú zo vstupnej masky do nášho podniku. Sú to tieto údaje:

 1. Oslovenie
 2. Meno
 3. Firma
 4. E-mail
 5. Adresa

Okrem toho sa pri prihlasovaní IP adresy vyvolávacieho počítača zhromažďujú nasledujúce údaje, resp. dátum a čas registrácie. Na spracovanie údajov v súvislosti s procesom odosielania sa získa váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ak si na našej internetovej stránke zakúpite tovary a služby a zanecháte nám svoju e-mailovú adresu, tú budeme môcť neskôr použiť aj na zasielanie noviniek. V takomto prípade vám budeme v rámci noviniek zasielať výlučne priamu reklamu na podobné tovary alebo služby.

V súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie noviniek nedôjde k postúpeniu údajov tretím subjektom. Údaje sa použijú výlučne na zasielanie noviniek.

 1. Právny základ

  Ak zasielanie noviniek prebieha na základe prihlásenia sa používateľa na webovej stránke, právnym základom pre spracúvanie údajov po prihlásení sa na odber noviniek používateľom je existencia jeho súhlasu článok 6 ods.1 písm. a) GDPR.

  Právnym základom zasielania noviniek v dôsledku predaja tovarov a služieb je § 7 ods. 3 zákona o ochrane proti nekalej súťaži.

 2. Účel

  Údaje používateľa zhromažďované na účely noviniek slúžia na zasielania bulletinu s novinkami. Zhromažďovanie ostatných osobných údajov v rámci prihlasovania slúži na zabránenie zneužívania služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

 3. Vymazanie

  Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. E-mailová adresa používateľa zostane uložená dovtedy, kým bude odber noviniek aktívny.

  Ostatné osobné údaje zhromaždené v rámci prihlasovania sa zvyčajne vymažú najneskôr po uplynutí 7-dňovej lehoty.

 4. Odvolanie a ukončenie odberu noviniek

  Používateľ môže svoj súhlas s odberom noviniek kedykoľvek odvolať. Na tento účel slúži odkaz pripojený ku každému bulletinu s novinkami.

  Ten slúži zároveň na odvolania súhlasu s uchovávaním osobných údajov získaných pri prihlásení.

Newsletter - Mailchimp

Newsletter sa zasiela prostredníctvom poskytovateľa služieb zasielania "MailChimp", platformy na zasielanie newsletterov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa prepravných služieb si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp zaviedla opatrenia na dodržiavanie súladu pri medzinárodných prenosoch údajov. Vzťahujú sa na všetky globálne činnosti, pri ktorých spoločnosť Stripe spracúva osobné údaje fyzických osôb v EÚ. Tieto opatrenia vychádzajú zo štandardných zmluvných doložiek EÚ (SCC). Viac informácií nájdete na: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ a https://mailchimp.com/de/help/mailchimp-european-data-transfers/.

Poskytovateľ služieb sa používa na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO a dohody o spracovaní zmluvy podľa článku 28 ods. 3 vety 1 DSGVO.

Poskytovateľ služieb môže použiť údaje príjemcov v pseudonymnej forme, t. j. bez priradenia používateľa, na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na štatistické účely. Poskytovateľ služieb zasielania však nepoužíva údaje našich príjemcov newslettera na to, aby im sám písal alebo ich odovzdával tretím stranám.

7. Registrácia

Na našej internetovej stránke ponúkame používateľom možnosť zaregistrovať sa tak, že pri registrácii uvedú svoje osobné údaje. Takto získané údaje budú vložené do vstupnej masky, zaslané nám a uložené. Údaje nebudú postúpené tretej strane. V rámci procesu registrácie sa zhromažďujú nasledovné údaje:

 1. IP adresa používateľa
 2. Dátum a čas registrácie
 3. E-mailová adresa používateľa

V rámci registrácie vyžiadame súhlas používateľa so spracúvaním týchto údajov.

Pri odosielaní objednávky si v prípade potreby vyžiadame aj údaje o doručovacej adrese.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v prípade predloženia súhlasu používateľa článok 6 ods. 1 písm. a GDPR.

  Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo slúži na vykonanie predzmluvných opatrení, ďalším právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 2. Účel spracúvania údajov

  Registrácia používateľa sa vyžaduje kvôli plneniu zmluvy uzavretej s používateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení.

  Zhromažďovanie e-mailových adries slúži na potvrdenie objednávky po ukončení objednávania, adresa je nevyhnutná kvôli koordinácii dodávky.

 3. Doba uchovávania údajov

  Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované.

  Tento prípad nastane počas registračného procesu kvôli plneniu zmluvy alebo vykonaniu predzmluvných opatrení vtedy, ak už údaje na realizáciu zmluvy nie sú potrebné. Aj po uzavretí zmluvy môže existovať potreba uchovávania osobných údajov zmluvného partnera kvôli plneniu zmluvných alebo zákonných povinností.

 4. Možnosť podania námietky a odstránenia údajov

  Ako používateľ máte možnosť registráciu kedykoľvek zrušiť. Vaše uložené údaje môžete kedykoľvek zmeniť.

  Môžete tak urobiť na našej webovej stránke/prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu shop@bito.com

  Ak sa údaje vyžadujú na plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len v tom prípade, ak vymazaniu nebráni plnenie zmluvných alebo zákonných povinností.

8. Postúpenie údajov

Postúpenie vašich osobných údajov tretím subjektom bude vykonané len na nižšie uvedené účely.

Vaše osobné údaje postúpime v prípade, ak:

 • ste podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR na to udelili výslovný súhlas.
 • postúpenie údajov podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a neexistuje žiaden dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci záujem hoden ochrany na odmietnutí postúpenia vašich údajov, predovšetkým zabezpečíme preskúmanie údajov súvisiacich s vašou adresou a bonitou spoločnosťou Creditreforn.
 • postúpenie vašich údajov podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. c) GDPR je spojené so zákonnou povinnosťou a
 • zákon to umožňuje a podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR je to nevyhnutné kvôli realizácii zmluvných vzťahov s vami.
 1. PayPal

  Osobné údaje zhromaždené našou spoločnosťou v rámci realizácie zmluvy postúpime dopravnej spoločnosti poverenej zabezpečením dodávok, pokiaľ si to dodanie tovaru vyžaduje. Postúpenie sa týka výlučne údajov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dodania tovaru.

  Právnym základom je článok 6 veta 1 písm. b) GDPR

  Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, dlžobným úpisom cez PayPal alebo – ak je to v ponuke – „kúpy na faktúru“ cez PayPal postúpime vaše platobné údaje v rámci realizácie platby spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko (ďalej len „PayPal“). PayPal si vyhradzuje právo v prípade platby kreditnou kartou cez PayPal, dlžobným úpisom cez PayPal alebo – ak je to v ponuke – „kúpy na faktúru“ cez PayPal vyžiadať si informácie o bonite. Výsledky preskúmania bonity vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti výpadku platby použije PayPal na rozhodnutie o tom, či príslušnú platobnú metódu poskytne. Informácia o bonite môže obsahovať pravdepodobné hodnoty (tzv. hodnoty skóre). Ak sú hodnoty skóre súčasťou výsledku preskúmania bonity, ich základ tvorí vedecky overená matematicko-štatistická metóda. Súčasťou výpočtu hodnôt skóre sú aj údaje týkajúce sa adresy. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, medzi inými tie, ktoré sa týkajú použitých metód preskúmania, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full

 2. Trusted Shops

  Pre zobrazenie našej záručnej pečate Trusted Shops (Dôveryhodné predajne), zhromaždených hodnotení a ponuky Trusted Shops pre zákazníkov po objednaní tovaru sa do tejto webovej stránky včlení odznak Trusted Shops.

  Ten slúži na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov v rámci zváženia záujmov spojených s optimálnym uplatnením sa našej ponuky na trhu. Odznak dôveryhodnosti a služby s tým spojené poskytuje spoločnosť Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom.

  Pri načítaní odznaku dôveryhodnosti webový server automaticky uloží tzv. prihlasovací súbor serveru, ktorý obsahuje napr. vašu IP adresu, dátum a čas načítania, prenesený objem údajov a žiadateľa - poskytovateľa (prístupové údaje) a zdokumentuje načítanie. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a najneskôr sedem dní po ukončení návštevy stránky budú vaše údaje automaticky prepísané.

  Prenos ďalších osobných údajov sa uskutoční len do Trusted Shops, ak ste sa po ukončení objednávky rozhodli pre používanie výrobkov Trusted Shops alebo ste sa medzičasom zaregistrovali do ich používania. V takomto prípade patrí zmluvná dohoda medzi vami a Trusted Shops.

  V tejto súvislosti sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

  • typ a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • odkazujúca URL
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • čas zaslania žiadosti do servera
  1. Právny základ

   Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov je článok 6 ods.1 písm. f) GDPR.

  2. Účel ukladania

   Ukladanie protokolových súborov slúži na zabezpečenie fungovania webovej stránky. Okrem toho slúžia údaje podniku na optimalizáciu webovej stránky a zaistenie bezpečnosti našich IT systémov . Vyhodnocovanie údajov na marketingové účely v tejto súvislosti neprebieha.

   K týmto účelom patrí aj náš oprávnený záujem o spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  3. Vymazanie

   Údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. V prípade zhromažďovania údajov kvôli prevádzkovaniu webovej stránky dôjde k vymazaniu údajov po ukončení príslušnej relácie. V prípade uchovávania údajov v protokolových súborov budú údaje vymazané najneskôr po siedmich dňoch.

  4. Možnosť namietania

   Z hľadiska prevádzky webovej stránky je zaznamenávanie údajov kvôli poskytnutiu webovej stránky a uloženia údajov v protokolových súborov nevyhnutne potrebné. Preto v takýchto prípadoch používateľ nemá možnosť namietať.

9. Používanie sociálnych zásuvných modulov

Používanie zásuvných modulov Facebook, Google+, Twitter a Instagram
Na našej webovej stránke sa používajú tzv. sociálne zásuvné moduly („plugins“) sociálnych sietí Facebook a Google+, ako aj mikroblogových služieb Twitter a Instagram.

Poskytovateľmi týchto služieb sú spoločnosti Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. a Instagram LLC. („Poskytovateľ“).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”).
Prehľad zásuvných modulov Facebook a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Prehľad zásuvných modulov Google a ich vzhľad nájdete https://developers.google.com/+/web/

Prevádzkovateľom služby Twitter je spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).
Prehľad klávesov Twitter a ich vzhľad nájdete tu: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Instagram“).
Prehľad klávesov Instagram a ich vzhľad nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Po načítaní stránky našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebook, Google, Twitter alebo Instagram. Obsah zásuvného modulu prenesie príslušný poskytovateľ priamo do vášho prehliadača a zaradí ho do vašej stránky.

Zaradením zásuvného modulu dostanú poskytovatelia informáciu, že váš prehliadač načítal našu príslušnú webovú prezentáciu, aj keď ste si nevytvorili žiaden profil alebo nie ste momentálne prihlásený. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) bude prostredníctvom vášho prehliadača zaslaná priamo do servera príslušného poskytovateľa v USA, kde bude uložená.

Ak ste prihlásený do niektorej zo služieb, poskytovatelia môžu návštevu našej webovej stránky priamo priradiť k vášmu profilu na Facebook, Google+, Twitter a Instagram.

V prípade vzájomnej interakcie so zásuvnými modulmi, napríklad stlačením klávesov „Páči sa mi“-, „+1“-, den „Twitter“ a „Instagram“ bude príslušná informácia takisto odoslaná do serveru poskytovateľa a uložená na ňom. Informácie sa okrem toho zverejnia na sociálnej sieti, na vašom konte Twitter a Instagram Account s vašimi kontaktnými údajmi.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v Zásadách ochrany údajov poskytovateľov.

Zásady ochrany údajov Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Zásady ochrany údajov Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Zásady ochrany údajov Twitter: https://twitter.com/privacy

Zásady ochrany údajov Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak si neželáte, aby Google, Facebook, Twitter alebo Instagram priraďoval údaje získané cez našu webovú prezentáciu priamo k vášmu profilu v jednotlivých službách, pred návštevou našej webovej stránky sa odhláste z príslušnej služby. Načítaniu zásuvných modulov môžete zabrániť aj pomocou Add-On pre váš prehliadač, napríklad pomocou blokátora skriptu „NoScript“ (http://noscript.net/).

E. Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

V prípade spracúvania vašich osobných údajov ste dotknutou osobou podľa GDPR a môžete si uplatniť nasledovné práva voči zodpovednej osobe:

 1. Právo na prístup k údajom

  Máte právo získať od zodpovednej osoby potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

  Ak sa takéto osobné údaje spracúvajú, máte právo požadovať od zodpovednej osoby tieto informácie:

  1. účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
  2. kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú príslušné osobné údaje poskytnuté;
  4. ak je to možné, predpokladaná doba ukladania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  5. existencia práva požadovať opravu vašich osobných údajov alebo ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

  Máte právo požadovať informácie o tom, či sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu.

 2. Právo na opravu

  Pokiaľ sa spracúvajú vaše osobné údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby ich zodpovedná osoba opravila/a alebo doplnila. Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne vykonať opravu.

 3. Právo na obmedzenie spracúvania

  Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  1. ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho dotknutej osobe overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
  4. ak ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

  Ak došlo k obmedzeniu spracúvania na základe vyššie uvedených podmienok, budete o tom zodpovednou osobou informovaný tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 4. Právo na vymazanie
  1. Povinnosť vymazať osobné údaje

   Máte tiež právo dosiahnuť u zodpovednej osoby bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

   1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
   2. Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
   3. Namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
   4. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
   5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému zodpovedná osoba podlieha;
   6. Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

   Ak zodpovedná osoba zverejnila vaše osobné údaje a podľa článku 17 odseku 1 GDPR je povinná vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ich ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

   Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
   2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému zodpovedná osoba podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej zodpovednej osobe;
   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR;
   4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
   5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 5. Právo na informácie

  Ak ste si uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, tá je povinná všetkých príjemcov, ktorým boli príslušné osobné údaje sprístupnené, informovať o oprave alebo vymazaní údajov alebo o obmedzení spracovania, pokiaľ sa nepreukáže, že to nie je možné alebo by to vyžadovalo vyvinutie neprimeraného úsilia.

  Môžete si voči zodpovednej osobe uplatniť právo byť informovaný o týchto príjemcoch.

 6. Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšej zodpovednej osobe bez toho, aby jej zodpovedná osoba, ktorej sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak:

  1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a
  2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   Okrem toho máte pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby druhej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  Právo sa prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 7. Právo namietať

  Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

  Zodpovedná osoba nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

  Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES si môžete uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 8. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  Máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

 9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

  1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou,
  2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému zodpovedná osoba podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
  3. založené na vašom výslovnom súhlase.

  Tieto rozhodnutia sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) GDPR a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 zodpovedná osoba vykoná vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovednej osoby, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s nariadením GDPR.

  Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.