Ogólne warunki sprzedaży BITO PL

 1. Postanowienia ogólne - Zakres obowiązywania

  1. Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują z wyłączeniem innych regulacji, nie uznajemy obowiązywania ogólnych warunków klienta, sprzecznych z treścią naszych Warunków Ogólnych lub odbiegających od nich, chyba że jednoznacznie na piśmie wyraziliśmy zgodę na ich zastosowanie. Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wiedząc, że jego warunki handlowe odbiegają od naszych Warunków Ogólnych lub są z nimi sprzeczne.
  2. Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu artykułu 4 ustawy prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, w ich aktualnie obowiązującej wersji obowiązują jako umowa ramowa również dla przyszłych umów dostawy z tym samym klientem, bez konieczności każdorazowego ponownego odsyłania do nich; w takim przypadku niezwłocznie poinformujemy klienta o wszelkich zmianach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.
  3. Indywidualne ustalenia (umowy) zawarte z danym klientem (w tym uzgodnienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają każdorazowo pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw.
  4. Oświadczenia i zawiadomienia mające prawnie istotne znaczenie, które klient jest zobowiązany złożyć wobec nas/przekazać nam po zawarciu umowy, takie jak wyznaczenie terminów, przypomnienia/wezwania do zapłaty, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Zawarcie umowy

  1. Nasze oferty na produkowane i/lub dostarczane przez nas towary lub świadczone przez nas usługi (zwane dalej "Towarami") nie mają charakteru wiążącego. Prezentację naszych produktów lub usług należy traktować jedynie jako informację o ich właściwościach i tego typu prezentacja nie stanowi oferty, lecz jedynie niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian o charakterze technicznym oraz dokonywania innych zmian dot. formy, kolorystyki lub wagi, w zakresie, w jakim można oczekiwać, że są one do zaakceptowania dla klienta.
  2. Przy zamówieniu danego towaru klient w sposób wiążący składa ze swej strony ofertę zawarcia umowy. Niezwłocznie potwierdzamy klientowi, iż jego zamówienie wpłynęło. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jednak wiążącego przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy tylko wtedy, gdy zostanie to przez nas w sposób jednoznaczny stwierdzone. Przyjęcie zamówienia przez telefon nie stanowi wiążącej akceptacji oferty zawarcia umowy z naszej strony. Umowa dochodzi do skutku dopiero na podstawie naszego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jednocześnie wyłączamy zastosowanie artykułu 682 Kodeksu Cywilnego dotyczącego dorozumianego przyjęcia oferty.
  3. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia oferty zawarcia umowy, zawartej w zamówieniu, w ciągu dwóch tygodni.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot z Grupy BITO.
  5. Klient jest uprawniony do przeniesienia swych praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą. To samo dotyczy cesji roszczeń wobec nas.
  6. Prawa (w tym prawa własności intelektualnej) do ilustracji, wzorów, rysunków, obliczeń, kosztorysów oraz innych ofert i innych dokumentów przez nas udostępnianych i przekazywanych, przysługują nam lub naszym licencjodawcom (dotyczy to również praw autorskich o ile dokumenty te są chronione prawem autorskim). Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że w sposób jednoznaczny wyraziliśmy na to zgodę na piśmie.
  7. Jeżeli będziemy zobowiązani do zrealizowania dostawy na podstawie wzorów, rysunków, dokumentacji, projektów, modeli lub innych specyfikacji lub wskazówek klienta, klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że wskutek naszych działań nie dojdzie do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient jest zobowiązany do zwolnienia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz naprawienia poniesionej przez nas szkody (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) w związku z ewentualnym naruszeniem takich praw osób trzecich (co obejmuje również koszty ewentualnego doradztwa prawnego i koszty zastępstwa procesowego) oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem czynności aby występować zamiast nas w ewentualnym postepowaniu w charakterze pozwanego, lub jeżeli to nie byłoby możliwe, przystąpić do toczącego się postepowania w charakterze interwenienta po naszej stronie.
 3. Zastrzeżenie własności

  1. Zastrzegamy sobie prawo własności do Towaru aż do czasu pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z bieżącego stosunku handlowego z Dostawcą. Przed całkowitym opłaceniem należności za Towary, Towary nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani przewłaszczane w celu zabezpieczenia.
  2. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z Towarem w trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności, jest on zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia na wystarczającą kwotę, chroniącą Towar go od ognia, wody i kradzieży, na własny koszt i według wartości odtworzeniowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych klient jest zobowiązany do ich regularnego wykonywania na swój własny koszt. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o wszelkich przypadkach uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Towaru, w szczególności o podejmowanych przez nie czynnościach egzekucyjnych, jak również o wszelkich przypadkach uszkodzenia lub zniszczenia Towaru. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas również o każdej zmianie właściciela Towaru oraz o zmianie swego własnego adresu. Klient jest zobowiązany pokryć nam wszelkie szkody i koszty wynikające z naruszenia tych obowiązków oraz wynikających z podjęcia niezbędnych środków interwencyjnych przeciwko próbom uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Towaru, o ile odpowiedzialność za to spoczywa na kliencie.
  3. Jesteśmy uprawnieni do odbioru Towaru, jeżeli zachowanie klienta będzie nosiło znamiona naruszenia umowy, w szczególności w razie zwłoki w płatności. Odbiór Towaru przez nas stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu Towaru będziemy uprawnieni do jego zbycia; wpływy uzyskane ze zbycia Towaru zostaną zaliczone na kwotę odpowiedzialności klienta, przy czym zostaną one wcześniej pomniejszone o uzasadnione koszty zbycia Towaru.
  4. Klient ma prawo do odsprzedaży towaru w ramach zwykłego obrotu handlowego. Klient już teraz przenosi na nas wszelkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługiwać mu będą wobec osoby trzeciej z tytułu odsprzedaży Towaru. Tę cesję niniejszym przyjmujemy. Po dokonaniu cesji klient jest upoważniony do ściągnięcia należności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia należności, gdy klient nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i gdy popadnie w zwłokę w płatności.
  5. Obróbka i przetwarzanie Towaru przez klienta odbywa się zawsze w naszym imieniu i na podstawie udzielonego przez nas zlecenia. Jeżeli towar zostanie przetworzony, nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonego przez nas towaru. To samo dotyczy sytuacji, gdy towary zostaną połączone lub zintegrowane z innymi rzeczami, które nie należą do nas w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Przepisy Kodeksu Cywilnego o nabywaniu własności mają zastosowanie. Jeżeli zintegrowanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot klienta będzie stanowić przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie do wartości przedmiotu głównego. Jednakże gdy jedna z rzeczy połączonych ma wartość znacznie większą aniżeli pozostałe, rzeczy mniejszej wartości stają się jej częściami składowymi. Klient zachowuje/przechowuje wyłączną własność lub współwłasność stworzonej w ten sposób rzeczy ze skutkiem dla nas.
 4. Ceny i warunki płatności

  1. Ceny będą wskazane w euro (EUR) lub złotych polskich (PLN). W przypadku wskazania ceny w euro zostanie ona przeliczona na polskie złote według kursu kupna walut określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury. Przy zamówieniu o wartości powyżej 1200,00 złotych, nasze ceny na terenie Polski obejmują bezpłatną dostawę i zawierają w sobie cenę opakowania. Podane ceny są cenami netto, do podanych cen należy każdorazowo doliczyć podatek VAT.
  2. Jeżeli wartość zamówienia netto jest mniejsza niż 1200,00 złotych, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 80,00 złotych.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany naszych cen, jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu kosztów, w szczególności taryf lub zmian cen materiałów. W ten sam sposób będziemy postępować, jeżeli dojdzie do obniżki tych kosztów.
  4. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są płatne w kwocie netto w ciągu 14 dni, bez potrąceń.
  5. Od wartości zamówienia netto wynoszącej co najmniej 8 000,00 złotych jesteśmy uprawnieni do żądania od klienta wpłaty odpowiednio wysokich zaliczek i/lub uiszczenia części zapłaty z tytułu wykonania części usług/zrealizowania części dostaw.
  6. W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności lub uzyskania przez nas po zawarciu umowy wiedzy, że przysługujące nam roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu niewystarczającej zdolności płatniczej klienta, będziemy uprawnieni do realizacji zaległych dostaw i usług wyłącznie po uiszczeniu zaliczki lub ustanowieniu zabezpieczenia.
  7. Prawo do potrącenia i prawo zatrzymania przysługują klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnie, są tuż przed wydaniem orzeczenia w toczącym się postępowaniu sądowym, są bezsporne lub zostały przez nas uznane.
 5. Przejście ryzyka

  1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu Towaru przechodzi na klienta z chwilą dostawy lub, w przypadku dostawy "loco fabryka", z chwilą wydania Towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej do przeprowadzenia wysyłki.
  2. Jeżeli wysyłka lub odbiór ulegną opóźnieniu lub nie dojdą do skutku z powodu wystąpienia okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta od dnia zawiadomienia go o naszej gotowości do wysyłki lub odbioru.
  3. Odbiorca lub klient ma obowiązek powiadomić przewoźnika na piśmie, w stosownym czasie i zgodnie z przepisami prawa, o wszelkich uszkodzeniach lub stratach wynikłych w trakcie przewozu Towaru. Na życzenie klienta dostawa zostanie objęta ubezpieczeniem przewozowym, zawartym na koszt klienta.
  4. Pakowanie Towaru odbywa się według naszego uznania i po najkorzystniejszej cenie produktu i zamówienia. Alternatywnie Towary mogą być wysyłane w skrzyniach kratowych i paletach zbiorczych.
 6. Odpowiedzialność za wady

  1. Bito Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedane Towary na zasadach określonych w dokumencie „Warunki gwarancyjne Bito Polska Sp. z o.o." przekazanym klientowi. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy lub przez inny okres, jaki wskażemy klientowi na piśmie. Jednocześnie Bito Polska Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w artykule 558 Kodeksu Cywilnego.
  2. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze dostawy realizowane na terenie Polski będą wolne od praw własności przemysłowej, intelektualnej i praw autorskich osób trzecich. Jeżeli jednak mimo to nasze dostawy naruszą takie prawa własności intelektualnej, to albo nabędziemy od osoby trzeciej stosowne prawo do jej wykorzystania, albo zmodyfikujemy Towar w taki sposób, by naruszenie takich praw własności intelektualnej nie miało miejsca. Jeżeli nie będzie to dla nas możliwe na rozsądnych i akceptowalnych warunkach, zarówno klient jak i my będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w terminie dwóch tygodni od poinformowania klienta przez nas o zaistnieniu takiego zdarzenia. Odstąpienie jest skuteczne w przypadku złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Ponadto w przypadku wad prawnych - niezależnie od punktu VIII - postanowienia niniejszego punktu VI stosuje się odpowiednio, przy czym roszczenia klienta istnieć będą tylko wtedy, gdy klient niezwłocznie poinformuje nas na piśmie o roszczeniach osób trzecich, nie przyzna się do domniemanego naruszenia, ani bezpośrednio ani też pośrednio, wszystkie możliwości obrony będą nadal dla nas w nieograniczony sposób dostępne, naruszenie praw nie będzie wynikać z faktu, że klient zmienił Towar lub używał go w sposób niezgodny z umową lub że przyczyną wadliwości prawnej jest udzielenie przez klienta określonego polecenia.
 7. Termin dostawy

  1. Termin dostawy lub realizacji (zwany dalej "Terminem Dostawy") wynika z naszych uzgodnień z klientem. Warunkiem przestrzegania przez nas tych uzgodnień jest wyjaśnienie wszystkich kwestii handlowych i technicznych pomiędzy stronami umowy oraz wywiązanie się przez klienta ze wszystkich ciążących na nim obowiązków, takich jak uzyskanie niezbędnych urzędowych zaświadczeń lub zezwoleń lub uiszczenie zaliczki. W przeciwnym razie termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy to my będziemy odpowiedzialni za wystąpienie zwłoki.
  2. Warunkiem dochowania Terminu Dostawy jest prawidłowe i terminowe zrealizowanie dostaw dla nas. O możliwych opóźnieniach poinformujemy klienta tak szybko, jak to możliwe. Wszelkie roszczenia dotyczące braków dostarczonych Towarów lub ewentualnych innych szkód dotyczących Towarów związanych z dostawą należy nam zgłaszać w ciągu 5 dni roboczych od dostawy.
  3. Termin Dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Towar przed upływem Terminu Dostawy opuścił nasz zakład lub jeżeli do tego czasu została zgłoszona gotowość do wysyłki. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie odbioru, decydujące znaczenie ma data odbioru - z wyjątkiem wystąpienia przyczyny uzasadniające odmowę przyjęcia Towaru - lub ewentualnie powiadomienie o gotowości do przyjęcia, jeżeli odbiór miałby ulec opóźnieniu z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
  4. Jeżeli niedotrzymanie Terminu Dostawy spowodowane jest siłą wyższą, władczymi działaniami organów państwa, sporami zbiorowymi lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, Termin Dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. O wystąpieniu i ustaniu takich okoliczności poinformujemy klienta tak szybko, jak to możliwe. Regulacja ta obowiązuje również wtedy, gdy tego typu zdarzenia wystąpią u naszych dostawców lub podwykonawców.
  5. W przypadku opóźnienia dostawy lub odbioru Towaru na wniosek klienta, pokryje on następujące koszty magazynowania:
   • 2,5 % całkowitej ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki w odbiorze Towaru (minimum jeden miesiąc);
   • dodatkową opłatę składowania w wysokości 15 euro (60 złotych) za każdą tonę materiału (w przypadku pojemników lub innych materiałów lekkich za każdą paletę).
   (w przypadku pojemników lub innych materiałów lekkich za każdą paletę).
  6. Usługi wynikające z zawartych z nami umów mogą podlegać ograniczeniom eksportowym i importowym. Wykonanie przez nas umowy jest uzależnione od warunku, że nie istnieją żadne przeszkody w jej wykonaniu wynikające z krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego i importowego lub jakichkolwiek innych przepisów prawa. Jesteś zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów kontroli eksportu i importu DE/UE/USA, a także wszystkich innych odpowiednich przepisów oraz dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu lub importu naszych towarów do innego kraju. Do czasu dostarczenia tych dokumentów nie jesteśmy zobowiązani do dostawy.
  7. Wszelkie inne roszczenia z tytułu zwłoki w dostawie zostaną wiążąco rozstrzygnięte zgodnie z punktem VIII niniejszych Warunków.
 8. Odpowiedzialność

  Roszczenia o odszkodowanie za wszelkiego rodzaju szkody, w tym także za szkody, które nie dotyczą Towaru, mogą być dochodzone tylko w następujących przypadkach:
  • w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków przez nas,
  • w przypadku rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu obowiązków przez nas lub w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa jednego z naszych przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie obowiązków,
  • w razie uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, wynikających z niedbalstwa przy wykonywaniu przez nas obowiązków lub w razie umyślnego naruszenia obowiązków przez naszego przedstawiciela prawnego lub zastępcę lub wskutek ich niedbalstwa,
  • w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, o ile zagrażać to będzie realizacji celu umowy, w odniesieniu do przewidywalnej szkody typowej, dla umowy danego rodzaju,
  • w przypadkach, w których na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt przyjmuje się odpowiedzialność za wady towaru, które spowodowały obrażenia ciała lub szkody w mieniu,
  • w przypadku wad, które zostały podstępnie ukryte lub co do których zagwarantowaliśmy, iż takowe nie występują.
  Wyłącza się możliwość dochodzenia jakichkolwiek dalej idących roszczeń odszkodowawczych, w tym odpowiedzialności za straty wynikowe (wtórne), roszczeń z utraconego zysku.
 9. Ochrona jakości

  Klient, będący użytkownikiem wysokiej jakości regałów magazynowych i systemów regałowych, jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom właściwego Urzędu ds. badań materiałowych w każdym czasie dostępu do miejsc, w których znajdują się te instalacje regałowe, do umożliwienia im przeprowadzenia badań jakości oraz do dostarczenia do siedziby tego urzędu wszelkich niezbędnych informacji i danych. Ewentualne badanie odbywa się w ramach gwarancji ochrony jakości i jest bezpłatne dla klienta. Klient ma obowiązek nałożenia tych zobowiązań wynikających z punktu IX na osobę trzecią w razie dalszego zbycia towaru (jego odsprzedaży itp.).
 10. Wymiana

  Jeżeli wyrazimy zgodę na zgłoszone żądanie wymiany lub zwrotu Towaru klienta, nie będąc do tego prawnie zobligowanym, wynikające z tego tytułu koszty ponosi klient. Warunkiem dokonania wymiany lub zwrotu Towaru jest to, by klient zwrócił Towar na własny koszt i ryzyko oraz aby Towar w chwili otrzymania go przez nas był w doskonałym stanie. W przypadku produktów wykonanych na zamówienie brak jest możliwości wymiany lub zwrotu Towarów. W przypadku uzgodnionych zwrotów Towarów wystawiamy notę uznaniową z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości brutto Towaru, nie mniej jednak niż 200,00 złotych. Ta nota uznaniowa może być potrącona jedynie z roszczeniami wynikającymi z dalszych zamówień; nie jest możliwy zwrot uznanej kwoty w jakiejkolwiek innej formie, w szczególności poprzez uiszczenie określonej kwoty.
 11. Montaż

  Jeśli zostaliśmy zobligowani do wykonania usługi montażu, usługa ta zostanie zrealizowana wyłącznie na załączonych przez nas warunkach.
 12. Rezygnacja z zamówienia

  W przypadku rezygnacji z zamówienia, klient musi pokryć koszty administracyjne w wysokości 3% wartości zamówienia oraz Bito Polska Sp. z o.o. obciąży klienta wszystkimi kosztami wcześniej poniesionymi do daty rezygnacji z zamówienia.
 13. Rezygnacja jako przedmiot zlecenia

  BITO Polska Sp. z o.o. oświadcza, że – według swojej najlepszej wiedzy – regały, będące przedmiotem zamówienia, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie podlegają obowiązkowi zgłaszania organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru ich montażu. Bito Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki uznania przez organy nadzoru budowlanego montażu regałów, będących przedmiotem zamówienia, za robotę budowlaną podlegającą obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkowi zgłoszenia.
 14. Zagospodarowanie odpadów

  1. Kupujący jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w związku z rozładunkiem i montażem elementów regałów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
  2. Kupujący jako wytwórca odpadów powstałych w związku z rozładunkiem i montażem elementów regałów zobowiązuje się zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw podlegają prawu polskiemu. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku oraz każdej konwencji przyjętej w jej miejsce nie mają zastosowania.
  2. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z klientem łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw są lub staną się całkowicie lub częściowo bezskuteczne, to ważność pozostałych postanowień pozostaje przez to nienaruszona. Postanowienie całkowicie lub częściowo bezskuteczne powinno zostać zastąpione regulacją, której skutek ekonomiczny powinien być maksymalnie zbliżony do skutku regulacji bezskutecznej.
  3. Wszelkie sprawy, w szczególności spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, w tym dotyczące jej istnienia, ważności, interpretacji i skutków prawnych będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby Bito Polska Sp. z o.o.

Status: styczeń 2023 r.

BITO Newsletter