Lisää tehokkuutta paperittomasta keräilystä

Paperittomista keräilyprosesseista saadaan valtavia etuja. Niillä päästään parempaan suorituskykyyn, lyhyempiin hakuaikoihin, luotettavampaan dokumentaatioon ja virhemarginaalin pienenemiseen (keräilyssä).

Paperille tulostettu keräilylista on keräilijän "ostoslista" ja se löytyy edelleen hyvin useasta varastosta. Keräilijä pitää keräilylistaa toisessa kädessään ja poimii toisella kädellä tilatut nimikkeet ja merkitsee kuulakärkikynällä tuotteet kerätyiksi tai puuttuviksi. Se toimii, mutta onko se riittävän tehokasta? Heti kun tilausten määrä ylittää tietyn tason, kannattaa kääntyä käyttämään tehokkaampia paperittomia keräysmenetelmiä, jotka helpottavat työtä. 

Paperittomat keräilymenetelmät

Paperittomat keräysmenetelmät sisältävät: 

 • Mobiili tiedonkeruu (keräily mobiililaitteen - tai vastaavien apuvälineiden, kuten ProGlove -datakäsineen avulla) 

 • Pick-by-Light (valo-ohjattu keräily) 

 • Pick-by-Voice (ääniohjattu keräily) 

 • Pick-by-Vision (tietolaseilla keräily) 

 • Pick-by-Terminal 

 • Pick-by-Point® 

Pick-by-Scan/ Pick-by-MDE

Pick-by-scan kuvaa yleisintä paperittoman keräilyn tyyppiä. Siinä käytetään apuna tietokoneita tai mobiililaitteita, joissa on integroidut 1D- tai 2D -viivakoodilukijat. Laite näyttää tärkeät tilaustiedot ja opastaa keräilijää vaihe vaiheelta tilausrivien läpi. Keräilijä näkee varastopaikan ja kappalemäärän laitteen näytöltä. Työntekijän on vahvistettava jokainen viivakoodilla kerätty tuote erikseen tai vaihtoehtoisesti kokonaismäärä keräilyprosessin lopuksi. Keräilylaadun parantamiseksi ja inhimillisten virheiden minimoimiseksi, näkee työntekijä vielä tilatun ja kerätyn erot ennen toimeksiannon päättämistä. Käsitellyn keräilytoimeksiannon tiedot siirretään varastonhallintajärjestelmään (WMS), minkä jälkeen tulostetaan pakkausluettelot ja lähetysasiakirjat. Jopa täysin kaoottisella varastojärjestyksellä kaikki nimikkeet löytyvät nopeasti. Käyttöönottoon on olemassa myös edullinen lähtötason ratkaisu, jossa hyödynnetään älypuhelimia. Tietokäsineiden avulla voi puolestaan työskennellä kädet vapaina. 

Hyödyt 

 • Viivakoodien käyttö mahdollistaa tehokkaamman ja yksinkertaisemman  paperittoman työskentelyn 

 • Virheiden välttäminen, nimikkeet skannataan yksitellen ja selkeästi – tästä syystä ei juuri tule keräilyvirheistä johtuvia reklamaatioita. 

 • Työskentely ilman paperisia keräilylistoja 

 • Läpinäkyvä, sillä WMS:ssä tietokoneelta työntekijöiden seurattavissa 

 • Kustannustehokas: Viivakoodit ovat erittäin luotettava tunnistusjärjestelmä ja niillä on myös lyömätön hinta-laatusuhde. 

 • Edullinen käyttöönotto älypuhelimia käytettäessä 

Haitat 

 • Kädet ovat vapaana vain tietokäsineitä käytettäessä 

 • Likaisista tai lukukelvottomista tarroista/viivakoodeista johtuvat lukuvirheet ovat mahdollisia 

 • Investointikustannukset ovat jopa 2000 euroa laitetta kohti (plus järjestelmän ja koulutuksen lisäkustannukset). Edullinen lähtötason ratkaisu on kuitenkin toteutettavissa olemassa olevilla älypuhelimilla. 

Pick-by-Light

Tämän paperittoman prosessin avulla varastotyöntekijöitä ohjataan optisin signaalein oikeille varastopaikoille. Merkkivalo näyttää keräilijöille poimittavat nimikkeet ja niiden määrän sekä tarvittaessa muita tietoja. Keräämisen valmistuessa työntekijä vahvistaa keräilyprosessin valmistumisen käyttämällä näytössä näkyvää kuittauspainiketta. Nämä tiedot välittyvät siten ERP:lle tai WMS:lle reaaliajassa. Määrien korjaamiseksi (esim. virheelliset saldot) tai inventaariotoimenpiteitä varten, voidaan asentaa korjausnäppäimet (+/-). Valittavissa on myös muita erikoisnäppäimiä tarpeen mukaan. Pick-by-Light toimii erityisen hyvin, kun vaaditaan suurta keräilynopeutta. Järjestelmää käytetään usein yhdessä automatisoitujen varastointiratkaisujen kanssa, joissa tuotteet toimitetaan “tavarat henkilölle” periaatteen mukaisesti. 

Hyödyt 

 • Nopea tilausten keräily 

 • Pienempi virheiden osuus 

 • Korkea keräilytehokkuus per varastopaikka 

 • Ei vaadi pitkää perehdytystä 

 • Työntekijöiden kädet ovat vapaana 

Haitat 

 • Suhteellisen korkeat hankinta-, huolto- ja ylläpitokustannukset 

 • Kankea järjestelmä, koska varastointipaikan, nimikkeiden tai numeroiden muutokset vaativat aina näyttöjen päivityksen 

 • Keräilyvirheet yllättävissä järjestelmän häiriötilanteissa 

Pick-by-Voice

Paperiton Pick-by-Voice keräily on nyt erittäin suosittu, koska keräilijällä on maksimaalinen liikkumisvapaus ja joustavuus työssään. Varastotyöntekijä käyttää vain kuulokkeita, joiden kautta hän saa keräilytoimeksiantoja tietokoneäänellä. Pick-by-Voice vaatii tuskin minkäänlaista koulutusta ja mahdollistaa siten mm. vuokratyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden nopean koulutuksen. WMS kommunikoi keräilijöiden laitteiston kanssa langattoman verkon kautta. Työntekijä vahvistaa suoritetut työvaiheet äänisyötöllä. Äänivalinta kertoo käyttäjälle mitä pitää tehdä, havaitsee virheet reaaliajassa sekä antaa käyttäjille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja saada välitöntä apua. 

Hyödyt 

 • Lyhyet hakuajat 

 • Tarkka tilausten keräily 

 • Työntekijöillä on kädet ja silmät vapaana 

 • Liikkumisvapaus ja joustavuus 

Haitat 

 • Suuret alkuinvestoinnit 

 • Rajoitettu käyttö, jos varastossa on paljon melua 

 • Monikielisyyttä voidaan tarvita 

 • Monimutkaisempi käyttöönotto 

Pick-by-Vision

Prosessi yhdistää Pick-by-Voice- ja Pick-by-Light-edut samassa järjestelmässä. Keräilijä käyttää tietolaseja, joihin tilauksen olennaiset tiedot päivittyvät reaaliajassa. Hänet opastetaan vaihe vaiheelta työtehtävien läpi. Navigointitoiminnon avulla hänet johdetaan noudettavan artikkelin varastopaikkaan ja lasit näyttävät tarvittavat keräilytiedot. Lisäksi datalaseihin voidaan intergroida kamera viivakoodien skannaamiseksi. Tällöin tavanomainen käsiskanneri ei ole enää tarpeen. Selkeänä etuna on, että käyttäjä voi selvästi havaita ympäristön ja saada molemmat kädet vapaaksi tilauksen käsittelyyn. Lisäksi keräilijä voi olla vuorovaikutuksessa itse ohjausjärjestelmän kanssa ja tehdä muutoksia ääniohjauksella. 

Hyödyt 

 • Vapaa näkökenttä ja vapaat kädet 

 • Sisäänrakennetun viivakoodikameran ansiosta ei tarvita erillistä käsiskanneria 

 • Vastauskuittaukset äänitoiminnon kautta 

 • Lyhyet hakuajat 

 • Tarkka tilausten keräily 

 • Liikkumisvapaus ja joustavuus 

 • Korkea keräilynopeus per varastopaikka 

Haitat 

 • vielä suhteellisen uusi ja kehitysvaiheessa 

 • suhteellisen kallis 

Pick-by-Terminal

Tällä paperittomalla keräysmenetelmällä data lähetetään langattomasti kiinteään terminaaliin, joka voidaan asentaa esim. keräilytrukkiin. Lisäksi usein käytetään myös skannereita artikkeli-, sarja- tai eränumeroiden tallentamiseen ja tarratulostimia poimittujen tuotteiden merkitsemiseen. Tätä keräilymenetelmää käyttävät usein yritykset, jotka kauppaavat pääasiassa suuria ja isoja tavaroita. Terminaalin käyttö on hyvin yksinkertaista, joten keräilijöiden kouluttamiseen ei tarvitse käyttää juurikaan aikaa. Virhetaso on pääsääntöisesti hyvin alhainen, mutta esimerkiksi työntekijöiden kielitaito on otettava huomioon. 

Hyödyt 

 • pieni virhetaso skannerien ansiosta 

 • mahdollistaa jatkuvan inventaarion 

Haitat 

 • Matalampi keräilytehokkuus kuin Pick-by-Voice- ja Pick-by-Light-menetelmillä 

Pick-by-Point®

Pick-by-Point® on myös eräänlainen paperiton keräilymenetelmä. Keräilijä saa tiedot toimeksiannon keräilypaikoista lasersäteellä hyllykäytävällä. Tämän lisäksi näytössä näkyy poimittavien nimikkeiden määrä. Hyllyjen etuosien valvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi laseranturilla. Jos keräilijä valitsee väärän hyllyn, kuuluu varoitusääni. Keräilytapahtuma vahvistetaan viivakoodiskannauksella. 

Hyödyt 

 • Järjestelmä tarjoaa korkean keräilytehokkuuden matalalla virhetasolla 

Haitat 

 • korkeat asennus- ja ylläpitokustannukset, koska jokainen keräilypaikka on varustettava elektroniikalla 

Viivakoodit ja WMS vaatimuksina

Yrityksen yksilölliset vaatimukset (ja budjetti) määräävät keräilymenetelmän valinnan. Yksittäisten prosessien pääedut ovat aina samanlaiset: 

 • Kustannussäästöt erityisesti nopeammista keräysajoista jne. 

 • Kaikkien tavaroiden ja materiaalivirtojen luotettava dokumentointi - lisää läpinäkyvyyttä 

 • Suorituskyvyn kasvu 

 • Toimituksen laadun parantuminen, virhetason aleneminen 

Kaikkien menetelmien päävaatimus on, että varastointipaikat ja tarvikkeet varustetaan viivakoodeilla. Hallintaan tarvitaan myös Varastonhallintajärjestelmää (WMS). WMS voi ohjata keräilijän tilauksen keräilyalueen läpi optimoiden samalla myös kuljettavan reitin. 

”Pick-by-light” -menetelmää käytetään tyypillisesti BITO:n kappaletavaran läpivirtaushyllyssä. Luomme edellytykset paperittomaan keräilyyn ja varustamme tilausten keräysjärjestelmät vastaavasti. Tarjoamme laajan valikoiman lisävarusteita varastointipaikkojen merkitsemiseen. Teknisten laitteiden osalta BITO toimii tunnettujen järjestelmäkumppaneiden kanssa yhteistyössä. 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje