Varaston myynti- ja kiertonopeuden vaikutukset varaston suunnitteluun ja toimintaan

Tuotteet jaetaan myynti- ja kiertonopeuden mukaan hitaasti, keskinkertaisesti ja nopeasti kiertäviin tuotteisiin. Nopeille ja keskinopeille tuotteille valitaan usein pientavara-, tai läpivirtaushyllyjärjestelmä.

Varastoa suunniteltaessa on otettava monta asiaa huomioon. Varaston pohjaratkaisu ja valittava hyllyjärjestelmä riippuvat useista eri tekijöistä. Valitun järjestelmän on mahdollistettava mahdollisimman suuri kiertonopeus. Myös tilankäytön on oltava optimaalista. Varastoitavien tuotteiden on oltava nopeasti saatavilla, helposti käsiteltäviä ja nimikkeiden hallinnan mahdollisimman yksinkertaista. Varaston pohjaratkaisu ja varastointitekniikka riippuvat suurelta osin varastoitavien tuotteiden ominaisuuksista. Tuotteiden fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös taloudelliset tunnusluvut ovat tärkeitä. Avainluvuiksi tässä nousee varaston kiertonopeus. 

Mitä ovat varaston kiertonopeus?

Varaston kiertonopeus (1) ilmaisee, kuinka usein varastossa olevat tavarat myydään ja korvataan tietyn ajanjakson (esim. tilikauden) aikana. Kiertonopeutta voidaan tarkkailla joko koko varaston, tai vain tietyn varaston osan osalta. Kiertonopeuden tarkkailu on tärkeää yrityksen varastonhallinnan kannalta, sillä sen avulla voidaan minimoida tuotteisiin sidottua pääomaa (2). Yrityksen maksuvalmius heikentyy varaston koon kasvaessa. Mitä korkeampi varaston kiertonopeus, sitä pienempi on pääoman sitoutuminen.  

Tuotteiden kierto (1) kertoo, miten nopeasti nimikkeet myydään ja korvataan. Mitä nopeammin tietty tuote myydään, sitä suurempi on sen kierto tai kiertonopeus. Tuotteet jaetaan nopeasti, keskinkertaisesti ja hitaasti kiertäviin tuotteisiin, niin sanotun ABC-analyysin avulla. Eri tuotteiden kiertonopeuden ymmärtäminen on tärkeää hankintalogistiikan, varastoinnin, tilausten keräilyn ja jakelun kannalta. Nopeasti kiertävillä tuotteilla varastointiaika on yleensä hyvin lyhyt, minkä vuoksi ne eivät juurikaan sido varastotilaa ja aiheuttavat vain vähän varastointikustannuksia. Hitaasti liikkuvilla tuotteilla taas on täsmälleen päinvastaiset ominaisuudet. Ne ovat yleensä varastossa pidempään ja sitovat varastotilaa. Tämä on tärkeää ottaa huomioon valikoimaa ja käytäntöjä ja varaston keräilyä suunniteltaessa.  

Tuotteiden kierron lisäksi otetaan huomioon myös yksittäisten tuotteiden kulutuksen vaihtelut – esimerkiksi se, liikkuvatko tuotteet suurissa erissä vai sesonkiluonteisesti. Tätä varten yrityksen valikoimaan kuuluvat tuotteet jaetaan XYZ-analyysin avulla kysyntä- tai kulutusluokkiin. X-luokalle on ominaista jatkuva kulutus. Y-luokkaan kuuluvia tuotteita kulutetaan epäsäännöllisesti, mutta suuntaukset ovat ennustettavissa. Z-luokan tuotteiden kulutus on täysin satunnaista. Tämän työkalun avulla voidaan siis arvioida yrityksen logistiikkaan kohdistuvaa kuormitusta tietyn ajanjakson - esimerkiksi vuoden aikana. Tämä tarjoaa suunnittelupohjan mahdollisille palvelujen ostoille tai ulkoistamisille sekä henkilöstön rekrytoinnille.  

Varaston kiertonopeuden ja tuotteiden kierron laskeminen

Varaston kiertonopeus on tärkeä tunnusluku ja sen laskeminen perustuu varastojen liikkeeseenlaskujen määrään jaettuna keskimääräisellä varastosaldolla. 

Varaston kierto = Varaston kulutus vuoden aikana / varaston keskimääräinen saldo 

Varaston keskimääräinen saldo lasketaan seuraavan kaavan avulla: 

Varaston keskimääräinen saldo = varastosaldo vuoden alussa + 12 kuukauden varastosaldot / 13 

Kun varaston kiertonopeus kasvaa, varastointiaika lyhenee ja päinvastoin. Mitä alhaisempi varastointiaika, sitä korkeampi tuotteiden kierto. Nopeasti kiertävillä tuotteilla on siis korkea kiertonopeus ja näin ollen niiden viipymä hyllyssä on lyhyt. Se ilmaistaan tavallisesti kiertoina vuodessa, mutta alasta riippuen myös kuukaudessa, viikossa tai jopa päivässä.  

Miten tuotteiden kierto vaikuttaa varastosuunnitteluun ja varastointiin?

Esimerkiksi varastoinnissa nopeasti liikkuvat tuotteet sijoitellaan helposti saavutettaville paikkoille. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet, joiden kiertonopeus on suuri, varastoidaan lähelle varastointi- ja noutopisteitä. Tällöin varaston keskimääräiset keräilyreitit pysyvät lyhyinä ja tuotteet ovat nopeasti saatavilla. Tämä kohdentamisstrategia edellyttää tarkkaa tietoa varaston kiertonopeudesta tai yksittäisten tuotteiden kierrosta. Myyntinopeus vaikuttaa luonnollisesti myös hankinta- ja jakelulogistiikkaan sekä tilausten keräilyyn. Usein varastot jaetaan myös vyöhykkeisiin artikkelien kiertonopeuden mukaan - esimerkiksi nopeasti, hitaasti ja keskinkertaisesti liikkuviin. Tällä tavoin varastoprosessien optimointia voidaan lisätä. Koska nopeasti liikkuvat tuotteet myydään nopeasti ja ne pysyvät varastossa vain lyhyen aikaa, on käytettävä niille räätälöityä varastointitekniikkaa sekä hyllyjärjestelmiä. Nopeasti liikkuville tuotteille valitaan usein niille varta vasten suunnitellut varastotekniset ratkaisut (4). Läpivirtaavilla hyllyratkaisuilla on monia etuja erityisesti nopeasti ja keskinopeasti liikkuvien tuotteiden varastoinnissa. Varastointi- ja noutopuoli on erotettu selkeästi toisistaan, eli tuotteet voidaan varastoida häiriöttä yhdellä puolella ja noutaa läpivirtaushyllyjärjestelmän toisella puolella. Tuotteet kulkevat itsenäisesti läpivirtaushyllyjärjestelmän kanavan läpi. Tällä järjestelmällä varmistetaan myös FIFO-periaatteen (First In First Out) noudattaminen ja taataan samalla optimaalinen erien seuranta. Siksi ne soveltuvat erityisen hyvin helposti pilaantuville tuotteille, joilla on viimeinen käyttöpäivä (kuten elintarvikkeille tai lääkkeille). BITO tarjoaa läpivirtaushyllyjärjestelmiä kuormalavoille (5) ja kappaletavaralle (6). Hitaasti liikkuvia tuotteita voidaan sen sijaan varastoida perinteisissä hyllyissä tai kuormalavahyllyissä, koska niiden kierto on hidasta. 

Lähteet:

1 TUP Editorial, Definition, Inventory turnover and rotation of goods: fast and slow movers, Logistik KnowHow, Linkki 

2 Why your liquidity is so important, PostFinance, January 2019, Linkki 

3 BITO Expertise, Optimal assortment design leads to leaner logistics (German article), Linkki 

4 BITO expertise, Which type of storage technology suits your company, Linkki 

5 BITO pallet flow rack system (PDS), Linkki 

6 BITO unit load flow rack system (SDS), Linkki 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje