Mitä on varastointiteknologia?

Varastotekniikka on olennainen osa intralogistiikkaa, jonka tavoitteena on lisätä tehokkuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Komponentteihin kuuluvat esimerkiksi hyllyjärjestelmät, kuljetintekniikka, WMS-järjestelmä ja tilauspoimintatekniikka.

Varastotekniikka käsittää kaikki logistiikassa käytettävät tavaroiden ja materiaalien varastointimenetelmät, -laitteet ja -välineet. Varastotekniikan tavoitteena on tehdä varastoinnista mahdollisimman tehokasta, turvallista ja taloudellista. Siihen kuuluu varastoinnin suunnittelu, toteutus ja valvonta, jotta varmistetaan varastotilan optimaalinen käyttö, minimoidaan varastointikustannukset ja taataan varastoitujen tuotteiden laatu ja saatavuus. Varastotekniikkaan kuuluu erilaisia komponentteja ja järjestelmiä, kuten varastohyllyjä ja -järjestelmiä, kuljetintekniikkaa, varastonhallintajärjestelmiä (WMS), poimintatekniikkaa, pakkaustekniikkaa ja turvajärjestelmiä. Yrityksen sisäisiä prosesseja, jotka liittyvät materiaalien ja tavaroiden liikkumiseen yrityksen tiloissa, kutsutaan intralogistiikaksi.

Varastoteknologian merkitys yrityksille

Varastotekniikka on keskeinen osa yritysten logistiikkaa. Se toimii linkkinä hankinnan, tuotannon, jakelun ja hävittämisen välillä, ja se on ratkaisevan tärkeä materiaalivirran tehokkuuden kannalta. Varastotekniikka on keskeisessä asemassa yrityksille, sillä se edistää merkittävästi tehokkuutta ja varastointiprosessien optimointia. Käyttämällä kehittyneitä varastointijärjestelmiä yritykset voivat maksimoida varastointikapasiteettinsa, nopeuttaa tavaroiden kiertoa ja minimoida varastointikustannukset. Nykyaikaiset varastointijärjestelmät mahdollistavat tavaroiden nopean ja tarkan käsittelyn vastaanotosta varastointiin ja toimitukseen. Automatisoidut järjestelmät, kuten liukuhihnat, pinontanosturit ja robotiikka lyhentävät käsittelyaikoja ja vähentävät inhimillisiä virheitä, mikä lisää varaston kokonaistehokkuutta. Kompaktien varastojen, kuten vaihtovarastojen, siirrettävien hyllyjen tai virtaushyllyjen käyttö mahdollistaa varastotilan optimaalisen hyödyntämisen. Tehokas varastonhallinta on olennaisen tärkeää toiminnan sujuvuuden ylläpitämiseksi. Varastonhallintajärjestelmät (WMS) mahdollistavat varastotasojen tarkan seurannan ja valvonnan reaaliajassa. Näin yritykset voivat välttää ylivarastointia ja varmistaa tuotteiden saatavuuden. Automatisoidut järjestelmät vähentävät manuaalisen työn tarvetta, mikä alentaa työvoimakustannuksia. Lisäksi tehokkaalla varastoinnilla voidaan minimoida tavaroiden vahingoittuminen ja vähentää hätätilausten tarvetta, mikä myös alentaa kustannuksia. Ergonomisesti suunnitellut työpisteet ja prosessien automatisointi voivat vähentää työtapaturmien ja työperäisten sairauksien riskiä. Nykyaikainen varastotekniikka tarjoaa myös joustavuutta ja skaalautuvuutta ja siten kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Yrityksillä on yhä enemmän paineita parantaa ympäristöjalanjälkeään. Tehokas varastoteknologia voi auttaa vähentämään energiankulutusta esimerkiksi käyttämällä varastossa sähkökäyttöisiä ajoneuvoja dieselkäyttöisten sijaan ja minimoimaan hiilidioksidipäästöjä.

Tallennustekniikan tyypit ja niiden toiminnot

Hyllyt ja hyllyjärjestelmät

Vaikka massavarastointi ilman varastohyllyjä on mahdollista, käytetään yhä useammin manuaalisia ratkaisuja, kuten varastohyllyjä ja automaattisia hylly- ja hyllytysjärjestelmiä. Nämä hylly- ja hyllystöjärjestelmät eivät ainoastaan hyödynnä varastotilaa täydellisesti, ne on mukautettu varastoitaviin tavaroihin, ne tarjoavat hyvän pääsyn tavaroihin ja mahdollisuuden nopeaan keräilyyn, vaan ne voidaan myös automatisoida esimerkiksi varastointi- ja palautusautomaateilla (SRM) tai sukkuloilla, ja ne ovat myös helposti skaalattavissa. Varastohyllyt, kuten esimerkiksi hyllytelineet, soveltuvat erinomaisesti kappaletavaroille, joihin on taattava hyvä pääsy. Läpivirtaushyllyt soveltuvat erityisesti nopeille ja keskipitkille liikkeille. Kuormalavahyllystöt on suunniteltu suurten kuormalavatavaramäärien varastointiin. Tarjolla on useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten tavallinen kuormalavahyllystövaihtoehto, sisäänajettavat ja siirrettävät hyllyt, kuormalavavirtatelineet (PDS) ja automaattiset kuormalavahyllyt RGB:llä tai sukkuloilla. Tarjolla on myös monikerroksisia järjestelmiä (MGA) ja lavoja, erikoishyllyjä pitkille tavaroille, läpivirtaushyllyjä kappaletavaralle ja automatisoituja pienosavarastoja (AKL).

Kuljetintekniikka

Käyttämällä erilaisia kuljetinjärjestelmiä, kuten rullakuljettimia, hihnakuljettimia ja automatisoituja kuljetusajoneuvoja, yritykset voivat lisätä tuottavuuttaan, optimoida tilankäyttöä ja lisätä toimintaprosessiensa joustavuutta. Lisäksi kuljettimien integrointi nykyaikaiseen WMS-järjestelmään mahdollistaa koko materiaalivirran saumattoman ja tehokkaan hallinnan toimituksesta lähetykseen. Siihen kuuluvat manuaaliset rullakuljettimet, ulosvedettävät saksirullakuljettimet, erilaiset segmentit ja käyrät rullakuljettimille sekä kokonaiset rullakuljettimilla varustetut hyllyt. Valikoimaan kuuluu myös käsin nostettavia ja käsikäyttöisiä nostokärryjä sekä hydraulisia pinoajia erilaisiin sovelluksiin. BITO laajentaa valikoimaansa myös automatisoituihin ratkaisuihin, joihin kuuluvat vetorullilla varustetut elävät varastohyllyt ja kisko-ohjattu, automatisoitu konttien kuljetusjärjestelmä. LEO-kuljetin, joka mahdollistaa tehokkaan materiaalin siirron varastoissa ja tuotantolaitoksissa.

LVS tai WMS

Varastonhallintajärjestelmää (LVS) käytetään tuotteiden määrien ja varastointipaikkojen järjestämiseen, minkä vuoksi sitä voidaan kutsua myös varastonhallintajärjestelmäksi. Se voi myös ottaa hoitaakseen tehtäviä, kuten kuljetusjärjestelmien, esimerkiksi kuljetintekniikan, ohjauksen. Varastonhallintajärjestelmä (WMS) sen sijaan on paljon kattavampi ja monimutkaisempi. Se kartoittaa koko yrityksen materiaali- ja tietovirran. WMS vastaanottaa tilaukset ylemmän tason järjestelmistä, kuten toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tai tavarahallintajärjestelmästä, hallinnoi niitä tietokannassa ja toimittaa ne huolellisen optimoinnin jälkeen liitettyyn kuljetintekniikkaan toteutettavaksi. Se ottaa hoitaakseen monimutkaisten varasto- ja jakeluprosessien ohjauksen, valvonnan ja optimoinnin. WMS-järjestelmä yhdistää WMS-järjestelmän perustoiminnot ja laajentaa niitä lisäominaisuuksilla, kuten kehittyneillä menetelmillä järjestelmän tilan valvomiseksi sekä erilaisilla toiminta- ja optimointistrategioilla. BITO WMS edistää merkittävästi kaikkien varastoprosessien parantamista tavaroiden vastaanotosta, poiminnasta ja lähettämisestä palautusten käsittelyyn. Järjestelmän käyttöönotto on lisännyt merkittävästi kustannustehokkuutta, vähentänyt käyttökustannuksia ja nopeuttanut tilausten käsittelyaikoja.

Tilauspoimintatekniikka

Tilausten poiminta on yksi aikaa vievimmistä ja kalleimmista toiminnoista yrityksessä. Poimintajärjestelmään kuuluvat poimintavarasto ja siihen kuuluvat tuotteet, käytetyt kuljetusvälineet, henkilöstö ja varsinaiset poimintatilaukset. Sen keskeisenä tehtävänä on valvoa ja organisoida materiaali- ja tietovirtoja. Tämä toiminto voidaan toteuttaa eri tavoin: manuaalisesti siten, että työntekijät menevät suoraan tavaroiden luo, puoliautomaattisesti siten, että tavarat kuljetetaan työntekijöiden luo, tai täysin automaattisesti poimintarobottien avulla. Poimintaprosessin optimointi sekä materiaali- ja tietovirtojen saumaton integrointi tarjoavat suuria mahdollisuuksia rationalisointiin. Tässä yhteydessä käytetään erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten WMS-järjestelmää, kuljetusvälineitä, kuten trukkeja, poimintakärryjä, pinoamisnostureita ja sukkuloita, kuljetintekniikkaa ja erilaisia poimintatekniikoita, kuten äänipoimintaa, viivakoodiskannereita ja RFID-tekniikkaa. BITO tuntee hyvin tilauspoimintaprosessit, ja sen ohjelmassa on monia ratkaisuja, kuten tilauspoimintalaatikoita, tilauspoimintakärryjä, porrastelineitä sekä yksikkökuorma- ja kuormalavavirtatelineitä.

Turvajärjestelmät, törmäyssuojaus ja telineiden suojaus

Varastoissa ja varastotiloissa voi helposti sattua huomattavan suuria onnettomuuksia. Etenkin raskaat trukit voivat aiheuttaa jopa suurten hyllyjärjestelmien romahtamisen. Tämä johtaa usein paitsi suuriin omaisuusvahinkoihin myös vakaviin henkilövahinkoihin. Tietyt hyllyjen suojaus- ja törmäyssuojaustoimenpiteet ovat lakisääteisiä, toiset ovat vapaaehtoisia. Esimerkkejä telineiden suojausjärjestelmistä ovat kulmien ja reunojen suojausprofiilit, kiinteät pintasuojat, törmäyssuojapalkit, turvamerkinnät ja estejärjestelmät liikenne- ja työskentelyalueiden erottamiseksi toisistaan.

Varastoteknologian edut ja haasteet

Nykyaikaisten varastointijärjestelmien ja varastolaitteiden käyttö tarjoaa monia etuja, kuten suuremman varastointikapasiteetin tehokkaamman tilankäytön ansiosta, optimoidut varastoprosessit, jotka nopeuttavat tavaravirtoja ja lyhentävät läpimenoaikoja, sekä merkittävän kustannussäästön työprosessien automatisoinnin ansiosta. Lisäksi parannettu varastonhallinta mahdollistaa varastotasojen tarkan hallinnan ja seurannan, mikä ehkäisee ylivarastointia ja varmistaa tuotteiden saatavuuden. Työturvallisuutta parannetaan automaatiotekniikoiden ja ergonomisten ratkaisujen avulla. Näin minimoidaan työtapaturmariski. Näihin etuihin liittyy kuitenkin myös haasteita, kuten suuret alkuinvestoinnit, jotka voivat olla esteenä pienemmille yrityksille. Myös tekninen monimutkaisuus ja vastaavat huoltovaatimukset edellyttävät erityisasiantuntemusta. Nykyisten prosessien mukauttaminen ja työntekijöiden kouluttaminen on yhtä vaativaa. Lisäksi riippuvuus teknisistä järjestelmistä lisää toimintahäiriöiden riskiä teknisten vikojen sattuessa ja herättää kysymyksiä tietoturvasta ja ympäristönsuojelusta. Näistä haasteista huolimatta nykyaikaisen varastoteknologian käyttöönotto on yrityksille ratkaiseva askel tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi dynaamisessa markkinaympäristössä.

Teknologian rooli varastoteknologiassa

Teknologian rooli varastoteknologiassa on perustavanlaatuisen tärkeä, ja siitä on ajan myötä kehittynyt keskeinen tekijä varastoprosessien optimoinnissa ja tehostamisessa. Teknologiset innovaatiot mahdollistavat varastoprosessien automatisoinnin, yksinkertaistamisen ja nopeuttamisen, mikä johtaa suorituskyvyn ja tehokkuuden merkittävään paranemiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita lisääntyvä digitalisaatio ja automaatio, muun muassa teollisuus 4.0:n avulla, tekoälyn (AI), esineiden internetin (IoT) ja data-analyysin, digitaalisten kaksosten, lisätyn todellisuuden (AR) ja RFID:n räjähdysmäisesti lisääntyvä käyttö sekä toimitusketjujen optimointitekniikat hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi.

Miten voin hyötyä optimoidusta varastointitekniikasta?

Kuten edellä on kuvattu, nykyaikaiset varastojärjestelmät ja varastolaitteet tarjoavat monia etuja, mutta asettavat yrityksille myös haasteita. Lisääntyvän kilpailun ja verkkokaupan korkeiden vaatimusten vuoksi teollisuus 4.0, digitalisointi ja automatisointi eivät ole enää vaihtoehto. Periaatteessa tavoitteena on lisätä tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Haasteet voidaan ja on voitettava. Korkeat alkuinvestoinnit voidaan minimoida automatisoimalla aluksi osittain, esimerkiksi käyttämällä automatisoituja ajoneuvoja (AGV), cobotteja, automatisoituja hyllyjä jne. Usein on kuitenkin suositeltavaa ottaa käyttöön WMS-järjestelmä, jolla on monia etuja, kuten jatkuva inventointi. Periaatteessa varastoa ja varastotekniikkaa koskeva pitkän aikavälin automatisointisuunnitelma olisi kuitenkin laadittava heti alusta alkaen. BITO tarjoaa tuotteita, kokonaisratkaisuja ja palveluja varastotekniikkaan.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje