Mitä on intralogistiikka?

VDMA:n määritelmän mukaan intralogistiikka käsittää materiaalivirtojen, tietovirtojen ja tavarankäsittelyn organisoinnin, valvonnan, toteutuksen ja optimoinnin yrityksessä.

Lyhyt johdanto termiin intralogistiikka

Intralogistiikka-termin tarkastelu paljastaa paljon sen merkityksestä. "Intra" tarkoittaa "sisällä", ja tässä yhteydessä sillä viitataan yrityksen sisäisiin prosesseihin. Määritelmän mukaan "logistiikalla" varmistetaan, että oikeat tavarat ovat saatavilla oikeassa määrässä ja laadussa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, oikealle asiakkaalle ja oikeaan hintaan. Logistiikka käsittää yrityksen rajojen ulkopuolelle ulottuvien tieto- ja materiaalivirtojen hallinnan ja valvonnan. Se ei koske ainoastaan sisäisiä prosesseja, vaan myös ulkoisia prosesseja, kuten kuljetuksia ja tavaraliikennettä yrityksen ulkopuolella. VDMA määrittelee intralogistiikan seuraavasti: "Sisäisten materiaali- ja tietovirtojen sekä tavaroiden käsittelyn organisointi, valvonta, toteuttaminen ja optimointi teollisuudessa, kaupassa ja julkisissa laitoksissa".  

Miksi tehokas materiaalivirran hallinta on niin tärkeää?

Logistiikassa materiaalivirta käsittää koko prosessin, jossa tavaroita ja materiaaleja siirretään fyysisesti toimitusketjussa raaka-aineiden hankinnasta valmiiden tuotteiden toimittamiseen loppuasiakkaalle. Tähän prosessiin kuuluvat kuljetus, varastointi, käsittely ja kaikki siihen liittyvät toiminnot. Määritelmän mukaan tehokkaalla materiaalivirralla varmistetaan, että tarvittavat materiaalimäärät ovat saatavilla halutussa paikassa oikeaan aikaan. Tehokkaat materiaalivirtaprosessit ovat ratkaisevan tärkeitä logistiikka- ja tuotantoprosessien optimoinnissa, kustannusten vähentämisessä ja toimitusketjun suorituskyvyn parantamisessa. Valvontatekniikka, tiedonvaihto ja erilaiset kuljettimien tekniikat ovat olennaisia osatekijöitä tavaroiden teknisen, taloudellisen ja organisatorisen kuljetuksen valvonnassa. Intralogistiikka ulottuu materiaalivirtojen ohjausta laajemmalle ja kattaa myös sellaiset osa-alueet kuin varastonhallinta, tilausten kokoaminen, pakkausprosessit, sisäiset kuljetukset sekä materiaalien ja tuotteiden koordinointi yrityksen sisällä. 

Mihin osa-alueisiin intralogistiikka voidaan jakaa?

Yrityksen sisäinen logistiikka voidaan jakaa "sisäiseen materiaalikuljetukseen", "varastonhallintaan" ja "varastointiin". Siihen kuuluvat kaikki prosessit tavaroiden vastaanotosta varastointiin, sisäiseen kuljetukseen ja tilausten käsittelyyn aina tavaroiden luovutukseen asti. Tästä voidaan johtaa tavaroiden vastaanoton, varastoinnin ja hallinnon, tilausten laatimisen, pakkaamisen ja tavaroiden luovutuksen osa-alueet.  

Mitä järjestelmiä käytetään? 

Yrityksen sisäisessä logistiikassa käytetään monenlaisia ratkaisuja kaikkien materiaali- ja tietovirran prosessien älykkääseen suunnitteluun, ohjaukseen, käsittelyyn ja seurantaan. Edistyksellinen anturitekniikka ja tehokas varastonhallintajärjestelmä (WMS) ovat välttämättömiä kaikkien varastoinnin, tilausten keräilyn, kuljetintekniikan ja jakelun alalla käytettävien järjestelmäkomponenttien tarveperusteisessa ja tehokkaassa valvonnassa. Järjestelmä on jatkuvassa yhteydessä tavarahallintajärjestelmään, parantaa jatkuvasti prosesseja ja antaa tarkat kuljetusohjeet taustalla olevalle materiaalivirtajärjestelmälle.  

Materiaalivirtajärjestelmä 

Materiaalivirtajärjestelmä koostuu fyysisistä komponenteista, kuten varasto- ja kuljetintekniikasta, sekä ohjelmistoista, kuten WMS- tai WMS-järjestelmästä ja materiaalivirtatietokoneesta (MFR). MFR-ohjelmisto toimii automaattisten varastojärjestelmien keskeisenä rajapintana ohjaamalla tieto- ja informaatiovirtoja ja luomalla siten yhteyden varastotekniikan ja WMS:n välille. 

LVS ja WMS 

Logistiikassa käytetään usein termejä LVS ja WMS vaihdellen, vaikka niillä on määritelmällisesti eri tehtävät ja toiminnot. LVS keskittyy varastosaldojen eli tuotemäärien ja varastointipaikkojen hallintaan, joten sitä voidaan pitää varastonhallintajärjestelmänä. Se voi sisältää myös elementtejä, kuten kuljetusjärjestelmien ohjauksen. Sen sijaan WMS on paljon kattavampi ja monimutkaisempi. Se kartoittaa yrityksen koko sisäisen materiaali- ja tietovirran. WMS vastaanottaa tilaukset ylemmän tason järjestelmistä, kuten toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tai tavarahallintajärjestelmästä, hallinnoi niitä tietokannassa ja optimoinnin jälkeen välittää ne liitettyihin kuljetusjärjestelmiin valvontaa varten. WMS ohjaa, valvoo ja parantaa monimutkaisia varasto- ja jakelujärjestelmiä. Se sisältää LVS:n perustoiminnot ja tarjoaa lisäksi laajan valikoiman lisätoimintoja, kuten kehittyneitä menetelmiä järjestelmän tilan seurantaan sekä erilaisia toiminta- ja optimointistrategioita. Yhteenvetona voidaan todeta, että WMS:ää käytetään varaston sisäisten prosessien hallintaan ja optimointiin. Nykyaikaiset WMS-järjestelmät ovat moduulirakenteisia, ja niitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Ne koostuvat ydintoiminnoista, kuten saapuvien tavaroiden, varaston sisäisten prosessien ja lähtevien tavaroiden hallinnasta, jotka ovat välttämättömiä varastotoiminnoille, sekä lisätoiminnoista, kuten cross-docking, telakoiden ja pihojen hallinta, vaarallisten aineiden ja vaarallisten materiaalien hallinta, resurssien suunnittelu, palautusten hallinta ja trukkien ohjausjärjestelmät, jotka otetaan käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Varastointitekniikka 

Varastointitekniikkaan kuuluu erilaisia hyllyjärjestelmiä, kuten pientavarahyllyjä, arkistohyllyjä, drive-in hyllyjä, kuormalavahyllyjä, ulokehyllyjä ja läpivirtaushyllyjä. Näitä täydentävät sisäiseen materiaalin kuljetukseen tarkoitetut järjestelmät, jotka voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Jatkuvat kuljettimet ja epäjatkuvat kuljettimet. Jatkuvia kuljettimia ovat esimerkiksi rullakuljettimet ja hihnakuljettimet, kun taas epäjatkuvia kuljettimia ovat esimerkiksi haarukkatrukit, automatisoidut ajoneuvot (AGV), kuormausjärjestelmät ja lavatrukit.  Varastossa käytetään myös kalustonhallintajärjestelmiä ja tunnistusjärjestelmiä, jotka auttavat lisäämään kuljetusturvallisuutta. Lisäksi automaattiset nidonta- ja vannetuskoneet sekä erilaiset mittaus-, laskenta- ja punnituslaitteet ovat varastoympäristöjen vakiovarusteita. 

Kalustonhallintajärjestelmät  

Kalustonhallintajärjestelmillä on merkittävä rooli ajoneuvokannan (mukaan lukien trukit ja muut teollisuustrukit) hallinnan, suunnittelun, valvonnan ja seurannan optimoinnissa. Niissä yhdistyvät kehittyneet laitteistokomponentit, kuten ajoneuvojen ajoneuvotietokoneet, tietojen analysointiin ja suorituskyvyn seurantaan tarkoitetut ohjelmistot sekä reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon tarkoitetut viestintätekniikat. Kalustonhallintajärjestelmät suorittavat erilaisia tehtäviä, kuten ajoneuvojen sijainnin ja olosuhteiden seurantaa, ajoneuvojen käytön analysointia tehokkuuden lisäämiseksi, huoltoaikataulujen hallintaa ajoneuvojen käytettävyyden varmistamiseksi, turvallisuuden hallintaa onnettomuuksien ja loukkaantumisten vähentämiseksi sekä reittien ja aikataulujen optimointia tuottavuuden lisäämiseksi. 

Tilausten keräilyjärjestelmät 

Tilauksia koottaessa käytetään erityyppisiä tilauspoimintajärjestelmiä. Määritelmän mukaan erotetaan toisistaan manuaaliset järjestelmät, jotka toimivat joko tavara-ihminen-periaatteen (dynaaminen) tai ihminen-tavara-periaatteen (staattinen) mukaisesti. Toinen innovatiivinen ja mukautuva ratkaisu intralogistiikassa on tilausten keräilyn automatisointi keräilyrobottien avulla. Nämä robotit koostuvat liikkuvasta alustasta, pyörivästä nostopylväästä, jossa on tarttujajärjestelmä, ja integroidusta, liikkuvasta hyllystä. Lisäksi käytetään nykyaikaisia paperittomia poimintamenetelmiä, kuten pick-by-light- ja pick-by-voice-menetelmiä. 

Kyberfyysiset järjestelmät 

Teollisuus 4.0:n aikakaudella joustavia, älykkäitä kyberfyysisiä järjestelmiä käytetään yhä useammin tuotanto- ja varastoprosessien digitalisoinnissa ja automatisoinnissa. Näissä järjestelmissä yhdistyvät tieto- ja ohjelmistoteknologian osat mekaanisiin komponentteihin. Tietoja siirretään ja vaihdetaan sekä valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisesti esineiden teollisen internetin (IIoT) avulla, mikä mahdollistaa saumattoman ja tehokkaan verkottumisen ja prosessien koordinoinnin. Intralogistiikassa ne varmistavat materiaalivirtojen tehokkaan ohjauksen ja seurannan. Niiden avulla prosesseja voidaan mukauttaa ja optimoida reaaliaikaisesti. Ennakoivaa kunnossapitoa voidaan toteuttaa rikkoutumisten välttämiseksi. Tämä tekee intralogistiikasta älykkäämpää, nopeampaa ja luotettavampaa.  

Lisääntyvä automaatio ja digitalisaatio

Teollisuus 4.0:n, maailmanlaajuisen kilpailupaineen ja sähköisen kaupankäynnin nopean kehityksen vuoksi toimintaprosessien automatisoinnista tai ainakin osittaisesta automatisoinnista on tulossa yhä tärkeämpää. Yritykset joutuvat tekemään monimutkaisen päätöksen siitä, mitä prosesseja ne voivat tai niiden pitäisi automatisoida. Onko joissakin tapauksissa kenties jopa edullista säilyttää tietyt manuaaliset prosessit varastossa? Erityistä huomiota on kiinnitettävä automatisoitujen ja manuaalisten ratkaisujen välisten rajapintojen integrointiin. Erityisesti sellaiset osa-alueet kuin tavarankuljetus varaston sisällä, keräily ja tilausten jakaminen sekä tehokas reittisuunnittelu, joita yleensä säännellään varastonhallintajärjestelmällä, soveltuvat hyvin automatisointitoimenpiteisiin. Yrityksille on ratkaisevan tärkeää, että niiden automaatioratkaisut ovat sekä joustavia että skaalautuvia, jotta ne pystyvät vastaamaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja liiketoiminnan kasvuun. Monille yrityksille osittainen automatisointi voi olla taloudellisesti edullista. Laajamittaiset, erittäin tekniset kokonaisratkaisut eivät usein ole optimaalisia kustannussyistä ja joustavuuden menettämisen riskin vuoksi. Osittaisautomaatiossa investoinnit keskitetään niille alueille, joilla automaatio tarjoaa suurimman taloudellisen lisäarvon. Tämä johtaa kustannustehokkaaseen toteutukseen ja lyhyisiin kuoletusjaksoihin. Alueita, joilla on vähemmän taloudellista potentiaalia, joiden työmäärä vaihtelee voimakkaasti tai joihin vaikuttavat ennalta arvaamattomat ulkoiset tekijät, ei oteta huomioon. Osa-automaatiota käyttöön otettaessa on suositeltavaa kehittää pitkän aikavälin kokonaisvaltainen konsepti, vaikka aluksi automatisoitaisiinkin vain muutama tietty alue.  

BITOn avulla voit automatisoida varastoprosessit vaiheittain tai ottaa käyttöön täysin automatisoidun varastojärjestelmän, kuten automatisoidun pienosavaraston (AS/RS) tai automatisoidun kuormalavavaraston. Yksi esimerkki BITOn joustavuudesta ja kustannustehokkuudesta on AGV LEO, joka automatisoi konttien kuljetuksen eri työ- ja keräilyasemien välillä ilman päätietokonetta tai WLAN-yhteyttä. Pilvipohjainen TeDaLoS-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen ja kappaletarkan varastonvalvonnan käyttämällä lukuisia langattomia painoantureita kulloisessakin varastopaikassa tai kontissa. BITO tarjoaa laajan valikoiman automaatioratkaisuja, jotka soveltuvat monenlaisiin vaatimuksiin. 

Intralogistiikkaratkaisut asiantuntijoilta

Varastotekniikan asiantuntijana BITO on ihanteellinen kumppani intralogistiikan alalla, erityisesti sellaisilla aloilla kuin varastosuunnittelu, hyllystöjärjestelmät, tilausten poimintatekniikka, kuljetinjärjestelmät, varastointi- ja varastointiratkaisut, kuljetussäiliöt, hyllystön suojaus- ja varmistusjärjestelmät sekä automaattiset ohjatut ajoneuvot (LEO Transporter). BITO pystyy toimittamaan tehokkaita varastointiratkaisuja eri teollisuudenaloille, koska sillä on pitkäaikainen ja laaja kokemus lähes kaikilta aloilta. Olemme erikoistuneet olemassa olevien prosessien optimointiin. Varastotekniikan monimutkaisuuden vuoksi suositellaan räätälöityä konsultointia ihanteellisen ja tehokkaan varastoratkaisun kehittämiseksi. 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje