Omsætningshastighed og varerotation har indflydelse på lagerplanlægning og lagerhåndtering

Afhængig af varernes salgshastighed eller varerotation skelner man mellem hurtig, middel eller langsom bevægelighed. Til varer med hurtig og middel bevægelighed vælges ofte stykgods- eller pallegennemløbsreoler.

Når man planlægger lagerindretning, er der mange forhold, der skal tages i betragtning. Selve indretningen og den optimale lagerløsning for det pågældende projekt afhænger af forskellige faktorer. Lageret skal muliggøre den højeste omsætningshastighed, og pladsudnyttelsen skal være optimal. De indlagrede varer skal være lettilgængelige, håndteringen optimeret og varekontrollen enkel. Såvel lagerindretningen som -teknologien afhænger i høj grad af de varetyper, der opbevares. Ud over varernes fysiske tilstand er økonomiske nøgletal også vigtige. Det er her, nøgletal som lageromsætningshastighed og varerotation spiller ind.  

Hvad er lageromsætningshastighed og varerotation?

Lageromsætningshastigheden (1) udtrykker, hvor ofte en gennemsnitlig varebeholdning i en given periode (f.eks. et regnskabsår) trækkes ud og erstattes. Dette nøgletal kan referere til hele lageret eller dele heraf. Nøgletallet er særligt vigtigt for virksomhedernes lagerstyring, da det kan bruges til at minimere varernes kapitalbinding (2). En virksomheds likviditet falder med lagerstørrelsen. Hvis der ikke længere er økonomiske midler til at indfri udestående forpligtelser, er virksomheden truet af insolvens og i værste fald konkurs. Jo højere omsætningshastighed, jo mere rentabel er forretningen, og jo lavere er kapitalbindingen. 

Varerotation (1) er den hastighed, hvormed en vare sælges. Den kan også defineres som omsætningshastigheden for et produkt. Jo hurtigere et bestemt produkt sælges, jo højere er dets varerotation eller omsætningshastighed. Varerne eller produkterne opdeles i hurtigsælgende, middel- og langsomt sælgende varer ved hjælp af den såkaldte ABC-analyse. Hurtigt omsættelige varer sælges særligt hurtigt, hvilket betyder, at de har en høj produktrotation. Dette nøgletal er vigtigt for indkøbslogistik, lager, ordreplukning og distribution. Hurtigt omsættelige forbrugsvarer er blandt andet dagligvarer, der købes hurtigt og uden store investeringer. Liggetiden er her typisk meget kort, hvilket betyder, at varerne næsten ikke blokerer for lagerplads og kun forårsager lave lageromkostninger. Langsomt omsættelige varer har præcis de modsatte egenskaber. De ligger normalt på lager i længere tid og blokerer for lagerplads, fordi de kun efterspørges meget sjældent eller kun sæsonmæssigt. Der kan dog også være andre årsager til den lave efterspørgsel, såsom for høj pris eller forkert produktplacering. Langsomt omsættelige varer optager lagerplads og forårsager derfor opbevaringsomkostninger. Det er derfor vigtigt med en god sortimentsplanlægning og -politik (3). 

Udover varerotation skal der også tages højde for de enkelte produkters forbrugsudsving, f.eks. om varer kun forbruges eller købes sæsonbestemt i større mængder. Til det formål opdeles varerne i virksomhedens sortiment i behovs- eller forbrugsklasser ved hjælp af XYZ-analysen. X-klassen er kendetegnet ved konstant forbrug. Varer i Y-klassen forbruges uregelmæssigt, men en tendens kan genkendes. Produkter i Z-klassen viser et helt uregelmæssigt forbrug. Værktøjet kan derfor bruges til at estimere belastningen på en virksomheds logistik og intralogistik over en given periode f.eks. et år. Dette giver et planlægningsgrundlag for eventuelt køb af ydelser eller outsourcing samt for personalerekruttering. Begge metoder kombineres typisk for den generelle virksomhedsplanlægning og markedsføring. 

Beregning af lageromsætningshastighed og varerotation

Beregning af nøgletallet ‘lageromsætningshastighed’ er baseret på antal lagerafgange divideret med den gennemsnitlige varebeholdning. 

Lageromsætningshastighed = lagerafgange /Ø lagerbeholdning 

Den gennemsnitlige lagerbeholdning beregnes ved hjælp af følgende formel: 

Ø Lagerbeholdning = årets primo lagerbeholdning + 12 måneders lagerbeholdning/13 

Alternativt kan lageromsætningshastigheden beregnes ud fra virksomhedens salgsomsætning divideret med gennemsnitlig samlet kapital: 

Lageromsætningshastighed = salgsomsætning / gennemsnitlig samlet kapital 

Hvis lageromsætningshastigheden stiger, falder lagerperioden og omvendt. Jo lavere lagerperiode, jo højere varerotation. Det betyder, at varer i hurtig bevægelse har en høj omsætningshastighed og dermed kort ophold på hylden, hvilket svarer til en høj varerotation. Man udtrykker normalt rotationer pr. år, men afhængigt af branche også pr. måned, uge eller endda dag. Nøgletallet beregnes derefter 

Varerotation = 360/ lageromsætningshastighed 

Hvordan påvirker varerotation lagerplanlægningen og lagerhåndteringen?

På lageret tildeles fortrinsvis de hurtigt bevægende varer plads. Det betyder, at produkter med høj omsætningshastighed opbevares tæt på ind- og udlagringsområdet for at minimere den gennemsnitlige transport på lageret og sikre hurtig adgang. Denne strategi kræver præcis viden om omsætningshastighed og varerotation. Salgshastigheden påvirker naturligvis også indkøbs- og distributionslogistikken samt ordreplukningen. Ofte er varelagre også opdelt i zoner alt efter varernes omsætningshastighed f.eks. hurtig, langsom og middel. På den måde kan optimeringen af lagerprocesserne øges. Da varer i hurtig bevægelse sælges hurtigt og kun ligger på lager i kort tid, bør der anvendes lagerteknologi og passende reolsystemer, der er skræddersyet til sådanne. Derfor vælges ofte stykgods- eller pallegennemløbsreoler (4) til hurtigsælgende varer. De dynamiske opbevaringsreoler har mange fordele, især til opbevaring af varer med hurtig eller middel bevægelighed. Ind- og udlagringssiderne er fuldstændigt adskilt, dvs. varerne kan uforstyrret indlagres i den ene side, mens de lige så uforstyrret kan tages ud på den anden side af flow-rack-systemet Pallet Live Storage (PLS/PDS) eller Carton Live Storage (CLS/SDS). På grund af rullebanernes hældning på tre til otte grader, kører varen selv gennem PLS-kanalen. PLS sikrer også, at FIFO-princippet følges ("First In First Out") og garanterer derved en optimal batchovervågning. Systemet er derfor særligt velegnet til letfordærvelige varer såsom fødevarer eller lægemidler med udløbsdato. BITO tilbyder gennemløbssystemet PROflow til paller (5) og SDS-T eller FLEX til stykgods (6). Varer med langsom bevægelighed kan derimod godt opbevares i normale småvarereoler eller pallereoler på grund af deres lange liggetid. 

Litteratur:

1 TUP Editorial, Definition, Inventory turnover and rotation of goods: fast and slow movers, Logistik KnowHow, Link 

2 Why is your liquidity so important, PostFinance, January 2019, Link 

3 BITO Expertise, Optimale Sortimentsgestaltung führt zur schlankeren Logistik, Link 

4 BITO expertise, Types of storage solutions, Link  

5 BITO pallegennemløbsreoler (PLS/PDS), Link 

6 BITO gennemløbsreoler til stykgods (CLS/SDS), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter