Privacyverklaring

A: Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen betrekking hebbende op gegevensbescherming is:

Bedrijf BITO Systems nv
Hoofdkantoor België
Boomsesteenweg 97
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32 3 870 99 00
Fax: +32 3 870 99 01
E-Mail: info.be-nl@bito.com
Internet: www.bito.com
Managing Director van BITO Systems nv België: Carl Ronsse

B. Functionaris voor gegevensbescherming

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Algemene informatie over gegevensverwerking

De exploitant van deze sites neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zwaar op. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens alsmede deze privacyverklaring.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit vereist is om te zorgen voor een deugdelijk en goed werkende website en voor onze inhoud en prestaties.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin een voorafgaande verkrijging van toestemming op praktische gronden niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens plaatsvindt op basis van wettelijke voorschriften.

D. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens dient art. 6 van de EU algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG).

In het bijzonder:

Bij de verwerking van persoonsgegevens met voorafgaande toestemming van de betrokken persoon dient art. 6, lid 1, onder a AVG als rechtsgrond voor de verwerkingsprocedure.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, die vereist zijn voor het nakomen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, waarbij de contractpartij de betrokkene is, geldt art. 6, lid 1, onder b AVG als rechtsgrond.

Art. 6, lid 1, onder c AVG dient als rechtsgrond, voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust. Art. 6, lid 1, onder d AVG dient als rechtsgrond, als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan die belangen, dient art. 6, lid 1, onder f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

De persoonsgegevens van de betrokken personen worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van het opslaan vervalt. Het opslaan kan tevens plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen van de EU, wetten of overige voorschriften welke op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, voorzien is. Blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij de noodzaak tot verdere opslag van de gegevens bestaat ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

1. Server-Log-Files

Bij ieder bezoek aan onze internetsite verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer. De provider van de pagina's verzamelt en registreert automatisch informatie in zogenaamde server-log-files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de bezoekende computer
 • tijdstip van het serververzoek

De gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen.

Dit geldt niet voor de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens, die het mogelijk maken om de gegevens naar een gebruiker terug te leiden. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar bepaalde personen. Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. Het opslaan van deze gegevens in combinatie met andere persoonsgegevens van de gebruikers vindt niet plaats.

 1. Rechtsgrondslag

  Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is te vinden in art. 6, lid 1, onder f AVG.

 2. Doel van de opslag

  De opslag in logfiles vindt plaats om de deugdelijkheid van de website t garanderen. Daarom heeft de onderneming de gegevens nodig voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Er wordt hierbij geen analyse van de gegevens ten behoeve van marketingdoeleinden uitgevoerd.

  Deze doeleinden vallen onder onze gerechtvaardigde belangen bij de gegevensverwerking conform art. 6, lid 1, onder f AVG.

 3. Wissing

  De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bij het verzamelen van gegevens bij het bezoeken van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is. In het geval van opslag van gegevens in logfiles is dit na uiterlijk zeven dagen het geval.

 4. Recht van bezwaar

  Voor de werking van de website is het verzamelen van gegevens voor het bezoek van de website en de opslag van gegevens in logfiles dwingend vereist. Om deze reden bestaat er in dit geval geen recht op bezwaar bij de gebruiker.

2. Cookies

Deze website maakt gebruikt van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Cookies richten geen schade aan op de computer van de gebruiker en bevatten geen virussen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, waarmee een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw bezoeken van de website mogelijk is. Deze cookies zorgen er ook voor dat de browser van de bezoeker bij het volgende bezoek herkend wordt.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in deze context gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In deze context wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

 1. Rechtsgrondslag

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door gebruikmaking van cookies is art. 6, lid 1, onder f AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is te vinden in de hierop betrekking hebbende toestemming van de gebruiker ex. art 6, lid 1, onder a AVG.

 2. Doel

  Doel van het gebruik van cookies is de vereenvoudiging van websites voor de gebruiker. Deze doeleinden vallen onder onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van persoonsgegevens conform art. 6, lid 1, onder f AVG.

 3. Verwijderen en deactiveren

  De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-Cookies”. Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, tot u deze zelf wist.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

3. Third-Party Cookies

Deze website maakt ook gebruikt van Third-Party Cookies. Dit zijn cookies, die door derden worden ingezet. Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van third-party-cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in deze context gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In deze context wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

De volgende door de website gebruikte diensten bevatten third-party-cookies:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 3. Userlike
 1. Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website zoals

  1. browsertype/-versie
  2. gebruikt besturingssysteem
  3. verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  4. hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),
  5. tijdstip van de serververzoek,

  worden in het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

  Rechtsgrond voor het gebruik van de third-party-cookies vormt art. 6, lid 1, onder f AVG.

  Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Wij hebben daarnaast op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIP” uitgebreid. Dat garandeert dat het IP-adres verborgen wordt, zodat alle gegeven anoniem worden verzameld. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar afgekort.

  Het doel van het gebruik is als volgt: in opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website melden. Deze website maakt gebruikt van de functie “demografisch kenmerk van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgemaakt die informatie omtrent leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google alsmede uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het opslaan van gegevens door Google Analytics zoals aangegeven bij het punt “Bezwaar tegen het opslaan van gegevens” in het algemeen verbieden.

  U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

  U kunt de registratie van door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. In plaats van de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele apparatuur, kunt u het registreren door Google Analytics daarnaast voorkomen door te klikken op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen. [Meer aanwijzingen omtrent het opnemen van de opt-out-cookie zijn te vinden op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=nl#disable].

  Wij gebruiken Google Analytics daarnaast om gegevens uit Double-Click-cookies en ook AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit via de instellingsmanager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

  Meer informatie omtrent gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics kunt u vinden in de Google Analytics-Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

 2. Google Maps

  Wij maken op onze site gebruik van de component "Google Maps” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen “Google". Bij ieder afzonderlijk bezoek aan de component "Google Maps" wordt door Google een cookie geplaatst, om bij de weergave van de pagina, waarop de component "Google Maps" is geïntegreerd, de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken.

  Deze cookie wordt in het algemeen niet door het sluiten van de browser gewist, maar verloopt na een bepaalde tijd, voor zover hij niet door u handmatig eerder gewist wordt.

  Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, bestaat de mogelijkheid om de service van "Google Maps" te deactiveren en op deze wijze de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen. Hiervoor dient u de Java-Script-functie in uw browser te deactiveren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval de "Google Maps" niet of slecht beperkt kunt gebruiken. Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie vindt plaats conform de Google-gebruiksvoorwaarden http://www.google.de/intl/nl/policies/terms/regional.html alsmede de aanvullende contractuele voorwaarden voor “Google Maps” https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html.

 3. Userlike

  Deze website maakt gebruik van Userlike, een live chat software van Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en u in staat stellen persoonlijke real-time chats te voeren op uw website. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker persoonlijk te identificeren en worden evenmin samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Userlike op https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

4. Webanalysediensten

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. De door Google Analytics verzamelde informatie over uw gebruik van de website zoals

 1. browsertype/-versie
 2. gebruikt besturingssysteem
 3. verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 4. hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),
 5. tijdstip van de serververzoek,

worden in het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics is een derde partij. Voor het gebruik van de webanalysedienst is overhandiging van gegevens over de gebruik aan de derde partij Google Analytics noodzakelijk.

 1. Rechtsgrondslag

  Rechtsgrond voor het gebruik van de webanalysedienst vormt art. 6, lid 1, onder f AVG.

 2. Doel

  Het doel van het gebruik is de toename van de efficiëntie van onze website. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website melden. Deze website maakt gebruikt van de functie “demografisch kenmerk van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgemaakt die informatie omtrent leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google alsmede uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het opslaan van gegevens door Google Analytics zoals aangegeven bij het punt “Bezwaar tegen het opslaan van gegevens” in het algemeen verbieden.

  De gegevens worden gepseudonimiseerd doorgegeven.

 3. Preventie

  Google Analytics genereert cookies. Dit kunt u als volgt verhinderen:

  U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

  U kunt de registratie van door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. In plaats van de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele apparatuur, kunt u het registreren door Google Analytics daarnaast voorkomen door te klikken op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen. [Meer aanwijzingen omtrent het opnemen van de opt-out-cookie zijn te vinden op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=nl#disable].

  Wij gebruiken Google Analytics daarnaast om gegevens uit Double-Click-cookies en ook AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit via de instellingsmanager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

  Meer informatie omtrent gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics kunt u vinden in de Google Analytics-Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

Google Fonts

Op deze internetpagina's worden externe lettertypes, Google Fonts, gebruikt. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze webpagina's wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lead Forensics

Deze website maakt daarnaast gebruik van tracking-codes van Lead Forensics, waarmee het gebruik van de website geanalyseerd kan worden.

Hierdoor wordt alleen het IP-adres van het bezoekende apparaat opgeslagen, andere persoonsgegevens worden niet vergaard. Met name worden er geen gegevens vergaard die tot doel hebben een bepaalde gebruiker te identificeren.

Het gaat hierbij om informatie die vrij beschikbaar zijn in het public domain.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 1. Rechtsgrondslag

  Rechtsgrond voor het gebruik van de webanalysedienst vormt art. 6, lid 1, onder f AVG.

 2. Doel

  Het doel van het gebruik is de toename van de efficiëntie van onze website. Als exploitant van de website gebruiken wij deze informatie.

 3. Preventie
Lead Forensics uitschakelen

5. Contactformulier en mailcontact

Op onze internetsite is een contactformulier aanwezig die gebruikt kan worden voor het opnemen van contact via elektronische weg. Als een gebruiker hiervan gebruik maakt, worden de gegevens die in het formulier worden ingevoerd aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 1. Aanhef
 2. Naam
 3. Bedrijf
 4. E-mail
 5. Adres
 6. Onderwerp

Op het moment van verzending van het bericht worden daarnaast het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van de registratie vastgelegd,

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendproces uw toestemming verkregen en verwezen naar deze privacyverklaring. De gebruiker kan ook via het in het impressum genoemde e-mailadres contact opnemen met het bedrijf. In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De op deze wijze vergaarde gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

 1. Rechtsgrondslag

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is bij het aanwezig zijn van toestemming van de gebruiker art 6, lid 1, onder a AVG. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verkregen, is art. 6, lid 1, onder f AVG. Beoogt het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst, dan is daarnaast rechtsgrond voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b AVG.

 2. Doel

  De verwerking van persoonsgegevens uit het contactformulier zijn voor de onderneming slechts van belang voor het opnemen van contact. Indien er contact via e-mail wordt opgenomen, is er sprake van de vereiste gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van de gegevens.

  De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens zijn nodig om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van ons informatietechnische systeem te waarborgen.

 3. Wissing

  De gegevens uit het contactformulier worden gewist, zodra ze niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier ende gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie kan als beëindigd worden beschouwd, als uit de omstandigheden valt op te maken dat de betreffende situatie voldoende duidelijk gemaakt is.

  De overige tijdens de verzendingsprocedure vergaarde persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

 4. Herroeping

  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens te herroepen.

  Als de gebruiker per e-mail contact opneemt met het bedrijf, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijke situatie kan de conversatie en een eventuele volgende totstandkoming van een overeenkomst niet worden voortgezet.

  De gebruiker kan ook op andere wijzen zijn toestemming herroepen. De toestemming kan ook mondeling, zoals per telefoon, of schriftelijk worden gegeven.

  Dan worden alle persoonsgegevens, die in het kader van het contact werden opgeslagen, gewist.

6. Newsletter

Op onze internetsite kan een abonnement worden genomen op onze gratis newsletter. Hiervoor moet de gebruiker zich aanmelden. Bij de aanmelding voor de newsletter worden de ingevoerde gegevens uit het invoermasker doorgegeven aan ons bedrijf. Deze gegevens zijn:

 1. Aanhef
 2. Naam
 3. Bedrijf
 4. E-mail
 5. Adres

Daarnaast worden bij de aanmelding het IP-adres van de bezoekende computer alsmede de datum en het tijdstip van de registratie vastgelegd. Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het aanmeldingsproces uw toestemming verkregen en verwezen naar deze privacyverklaring.

Als u op onze internetsite goederen of diensten afneemt en hierbij uw e-mailadres opgeeft, kan deze vervolgens door ons worden gebruikt voor het toezenden van een newsletter. In een dergelijk geval wordt via de newsletter uitsluitend direct marketing verstuurd voor eigen vergelijkbare goederen of diensten.

Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven bij de gegevensverwerking voor de verzending van de newsletter. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de newsletter.

 1. Rechtsgrondslag

  Indien de verzending van de newsletter plaatsvindt na aanmelding van de gebruiker op de website, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, onder a AVG.

  Rechtsgrond voor de verzending van de newsletter ingevolge de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 UWG [Duitse Mededingingswet].

 2. Doel

  De in het kader van de newsletter vergaarde gegevens van de gebruiker hebben als doel de newsletter te kunnen toezenden. Het vergaren van overige persoonsgegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure heeft tot doel misbruik van de dienst of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 3. Wissing

  De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen gedurende de volledige tijd dat het abonnement actief is.

  De overige in het kader van de aanmeldingsprocedure vergaarde persoonsgegevens worden in de regel uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

 4. Herroeping en beëindiging van de newsletter

  Het abonnement op de newsletter kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hiervoor is in iedere newsletter een specifieke link te vinden.

  Hiermee is eveneens een herroeping van de toestemming tot het opslaan van de tijdens de aanmeldingsprocedure vergaarde persoonsgegevens mogelijk.

  De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.

  • klik op de afmeldlink in elke e-mail onderaan
  • zend ons een aanvraag voor afmelding nieuwsbrief via het contactformulier

Newsletter - Mailchimp

De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de verzenddienstverlener "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp heeft nalevingsmaatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdracht. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Stripe persoonsgegevens van personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de EU. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ en https://mailchimp.com/de/help/mailchimp-european-data-transfers/.

De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f AVG en een overeenkomst inzake orderverwerking overeenkomstig art. 28, lid 3, zin 1 AVG.

De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

7. Registratie

Op onze internetsite kunnen gebruikers zich met opgave van persoonsgegevens registreren. De gegevens worden daarbij ingevoerd in een invoermasker en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces vergaard:

 1. IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en tijdstip van de registratie
 3. E-mailadres van de gebruiker

In het kader van het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

Voor het opgeven van een bestelling zijn daarnaast de adresgegevens resp. het afleveradres noodzakelijk.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is bij het aanwezig zijn van toestemming van de gebruiker art 6, lid 1, onder a AVG.

  Als de registratie nodig is ter voldoening van een overeenkomst waarbij de verdragspartij de gebruiker is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art. 6, lid 1, onder b AVG.

 2. Doel van de gegevensverwerking

  Het registreren van de gebruikers is noodzakelijk voor de voldoening van een overeenkomst met de gebruiker of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

  Het opslaan van het e-mailadres dient voor de opdrachtbevestiging na het afronden van het bestelproces, het adres is noodzakelijk voor de coördinatie van de aflevering.

 3. Duur van de opslag

  De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

  Dit is voor de tijdens de registratieprocedure voor het nakomen van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen het geval, indien de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer benodigd zijn. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan de noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de partner bij de overeenkomst op te slaan, om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

 4. Mogelijkheid tot bezwaar en rectificatie

  Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijk om de registratie ongedaan te maken. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijden laten wijzigen.

  Dit kan via onze website/per e-mail aan shop@bito.com

  Als de gegevens nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan is het voortijdig wissen van de gegevens alleen mogelijk, voor zover er hiervoor geen contractuele of wettelijke verplichting in de weg staan.

8. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de hierna genoemde doeleinden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, indien:

 • U conform art. 6, lid 1, onder a AVG uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven,
 • het doorgeven conform art. 6, lid 1, onder 1 AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering vereist is en er geen reden bestaat om aan te nemen, dat u een zwaarwegend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens, in het bijzonder laten wij een controle uitvoeren door Creditreform ter verificatie van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid.
 • er voor het doorgeven conform art. 6, lid 1 onder c AVG een wettelijke verplichting bestaat, alsmede
 • dit wettelijk toegestaan is en conform art. 6, lid 1, onder b AVG voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent noodzakelijk is.
 1. PayPal

  De door ons vergaarde persoonsgegevens worden in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst doorgegeven aan de transportondernemingen die de aflevering verzorgen, voor zover dit noodzakelijk is voor de aflevering van de goederen. Het doorgeven betreft uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het afleveren van de goederen.

  Rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, onder b AVG

  Bij betaling via PayPal, creditkaart via PayPal, incasso via PayPal of – indien aangeboden – “Koop op rekening” via PayPal verstrekken wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen “PayPal”). PayPal behoudt zich het recht voor om bij de betalingsmethoden creditkaart via PayPal, incasso via PayPal of – indien aangeboden – “Koop op rekening” via PayPal een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren. Het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid op niet-betalen gebruikt PayPal om te beslissen over de mogelijkheid van de betreffende betaalwijze. De kredietwaardigheidsresultaten kunnen waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zog. score-waarden). Voor zover score-waarden in het resultaat van het kredietwaardigheidsinformatie aanwezig zijn, hebben zij hun basis in een wetenschappelijk erkend mathematisch-statisch proces. In de berekening van de score-waarde worden o.a. adresgegevens meegenomen. Overige informatie omtrent bescherming van persoonsgegevens, onder meer over de gebruikte kredietregistratiebureaus, zijn de vinden in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 2. Trusted Shops

  Voor het weergeven van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde recensies alsmede voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor de koper na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge opgenomen.

  Deze dient de behartiging van onze rechtmatige belangen bij de afweging van interesses voor een optimale afzet van ons aanbod. De Trustbadge en de daaraan verbonden diensten vormen een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

  Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijdstip van uw bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het bezoek registreert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

  Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops overgedragen, voor zover u na het afsluiten van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten kiest of u reeds voor het gebruik hebt geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

  De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van het serververzoek
  1. Rechtsgrondslag

   Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is te vinden in art. 6, lid 1, onder f AVG.

  2. Doel van de opslag

   De opslag in logfiles vindt plaats om de deugdelijkheid van de website t garanderen. Daarom heeft de onderneming de gegevens nodig voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Er wordt hierbij geen analyse van de gegevens ten behoeve van marketingdoeleinden uitgevoerd.

   Deze doeleinden vallen onder onze gerechtvaardigde belangen bij de gegevensverwerking conform art. 6, lid 1, onder f AVG.

  3. Gegevenswissing

   De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bij het verzamelen van gegevens bij het bezoeken van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is. In het geval van opslag van gegevens in logfiles is dit na uiterlijk zeven dagen het geval.

  4. Recht van bezwaar

   Voor de werking van de website is het verzamelen van gegevens voor het bezoek van de website en de opslag van gegevens in logfiles dwingend vereist. Om deze reden bestaat er in dit geval geen recht op bezwaar bij de gebruiker.

9. Gebruik van Social Plug-ins

Gebruik van Facebook, Google+, Twitter en Instagram plug-ins
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van de social networks Facebook en Google+, de microblogging-diensten Twitter en Instagram gebruikt.

Deze diensten werden aangeboden door Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC. (“Aanbieders”).

Facebook wordt bestuurd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”).
Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ wordt bestuurd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Een overzicht van de plug-ins van Google en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt bestuurd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”).
Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Instagram wordt bestuurd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Instagram“).
Een overzicht van de Instagram-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Wanneer u een pagina van onze website oproept waarop een dergelijke plug-in is opgenomen, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina opgenomen.

Door de opname van de plug-ins verkrijgt de aanbieder de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook wanneer u geen profiel hebt of op dat moment niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een server van de betreffende aanbieder in de VS en daar opgeslagen.

Als u bij een van deze diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel op Facebook, Google+, Twitter of Instagram.

Wanneer u met de plug-ins contact maakt, bijvoorbeeld door het indrukken van de knoppen “Vind ik leuk”, “+1”, “Twitter” of “Instagram” , wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgegeven aan een server van de aanbieder en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het social network, op uw Twitter- resp. Instagram-account geplaatst en aan uw contacten getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder alsmede uw rechten hieromtrent en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer zijn te vinden in het privacybeleid van de aanbieders.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacybeleid van Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter of Instagram de via onze website verzamelde gegevens toevoegen aan uw profiel bij de betreffende dienst, dient u uit te loggen bij de deze diensten voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijv. met de skript-blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

E. Rechten van de betrokkenen

De exploitant van deze sites neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zwaar op. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens alsmede deze privacyverklaring.

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en komen u de volgende rechten toe ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht op informatie

  U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om een bevestiging of er u betreffende persoonsgegevens door ons zijn verwerkt.

  Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke informatie vragen omtrent het volgende:

  1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt;
  2. de categorieën van persoonsgegevens die zijn verwerkt;
  3. de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt nog bekend gemaakt gaan worden;
  4. de voorgenomen duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is om hiervoor concrete informatie te geven, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
  5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van de op uw betrekking hebben persoonsgegevens. een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
  6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
  7. alle beschikbare informatie omtrent de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon werden verzameld;
  8. het bestaan van een geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profiling conform art. 22, lid 1 en 4 AVG – tenminste in deze gevallen – duidelijke informatie omtrent de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

  U hebt het recht om opheldering te vragen of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn overgedragen. In verband hiermee kunt u eisen, geïnformeerd te worden omtrent de passende waarborgen conform art. 46 AVG met betrekking tot de overdracht.

 2. Recht op rectificatie

  U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

 3. Recht op beperking van de verwerking

  Op de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

  1. wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens bestrijdt voor een periode, die de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid biedt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  2. als de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats hiervan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
  3. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  4. wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG en nog niet vaststaat, of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

  Als de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens wordt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van rechten van een ander natuurlijk of rechtspersoon of op grond van een belangrijke openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

  Als de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden wordt beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd alvorens de beperking wordt opgeheven.

 4. Recht op gegevenswissing
  1. Plicht tot wissen van gegevens

   U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen, voor zover een van de volgende gronden van toepassing is:

   1. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt zijn.
   2. U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
   3. U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
   4. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   5. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
   6. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

   Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

   Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

   1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   2. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
   3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i, en artikel 9, lid 3 AVG;
   4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a. bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
   5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 5. Recht op informatie

  Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op informatie, wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke dan stelt deze iedere ontvanger aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

  De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

 6. Recht op overdracht van persoonsgegevens

  U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

  1. de verwerking berust op toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AGV of art. 9, lid 2 onder a AVG of op een overeenkomst conform art. 6, lid 1, onder b AVG en
  2. de verwerking plaatsvindt door middel van automatische processen.

   Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Er mag hierbij geen afbreuk worden gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 7. Recht van bezwaar

  U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f AGV met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Wanneer de op u betrekking hebbende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

  Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  U mag, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 8. Recht van intrekking van toestemmingsverklaring met betrekking tot persoonsgegevens

  U hebt het recht uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

  U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet, als de beslissing

  1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
  2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
  3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

  De hier bedoelde besluiten mogen geen betrekking hebben op de in artikel 9, lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

  Met betrekking tot de bij (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

BITO Newsletter