Smart lagerhantering blir den nya standarden

På det smarta lagret, liksom i den smarta fabriken, kopplas alla komponenter och cyberfysiska system samman via sakerna internet (IoT). Kärnan utgörs av en digital tvilling.

Smarta lager är inspirerade av smarta fabriker. I enlighet med devisen att ”data är 2000-talets nya olja” bygger alla processer på det smarta lagret på data som utvärderas via artificiell intelligens (AI). AI-systemet finner mönster i dessa data, skapar prognoser om processernas framtida utveckling och fattar automatiskt olika beslut. Den information som analyseras är till exempel kunddata, mätdata, realtidsdata från givare i sakernas internet (IoT), analysdata, övervaknings- och loggdata från IT-system, data från befintliga datalager eller till och med externa data från sociala nätverk, internet eller affärspartners. Tillförlitliga data är en förutsättning för ett datadrivet företags framgång. Särskilt e-handeln, med små orderstorlekar, korta leveranstider och oförutsägbar efterfrågan, kan dra stor nytta av smart logistik. 

Sakernas internet skapar möjlighet för omfattande kommunikation

För att samla in data måste lagertekniken inte bara vara utrustad med givare, utan alla enheter, industritruckar, transportband, robotar, lagerstyrningssystem (WMS) och annan teknik måste anslutas via IoT så att de kan kommunicera med varandra. Den tekniska infrastrukturen på ett smart lager skapar en miljö där beställningar och varor automatiskt kan tas emot, sorteras, organiseras, identifieras och förberedas för avsändning. Detta ger kraftigt ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet hos det smarta lagret och minimerar antalet fel och hur mycket personal som behövs. 

Den digitala tvillingen är kärnan

Med smart lagerstyrning kommer hela lagret och alla processer som sker där att replikeras i en digital tvilling. De uppgifter som samlas in sammanställs och bearbetas centralt i den digitala spegelbilden av lagret. Därefter sänds optimerade kommandon för genomförande till arbetsutrustningen och medarbetarna på lagret. Lagrets digitala tvilling kan alltså skapas i en version som ligger före det faktiska fysiska lagret för att man ska kunna simulera framtida lagerprocesser. Detta gör det möjligt att samla in data, erfarenhet och idéer för konstruktion och design av det fysiska lagret. Lagret kan provköras innan det tas i drift så att man kan iaktta dess funktion i förhållande till rörelseflöden och olika efterfrågetoppar. Dessutom är det möjligt att övervaka statusen för den utrustning som används på lagret, såsom stapelkranar, transportband, robotar, automatiskt styrda truckar (AGV:er) med mera och förhindra fel. Användningen av digitala tvillingar ger många fördelar: högre produktivitet, identifiering av förbättringsmöjligheter, förebyggande av fel, bättre lagerstyrning, kostnadsbesparingar och bättre driftövervakning. 

Grunden för effektiv e-handel

Inom e-handeln leder kundernas ständigt växande förväntningar till allt mer digitalisering av intralogistik och logistik. Samtidigt är lagerhanteringen inte alltid intelligent, inte ens hos e-handelsföretag. Extremt snabba leveranser, små orderstorlekar, starkt fluktuerande efterfrågan – allt detta är utmaningar som e-handlare behöver klara av. Helt sömlös sammankoppling mellan orderprocesserna i onlinebutiken och varuhanteringssystemet är avgörande för att beställningar ska kunna behandlas snabbt (1). För att möjliggöra smart lagerhantering måste alla logistikområden från varumottagning, förvaring till paketering och frakt vara digitalt sammankopplade via ett lagerstyrningssystem. Det lönar sig att investera i ett smart lager även i en lågkonjunktur, eftersom det ger effektivare processer, kostnadsbesparingar och nöjdare kunder, vilket ofta leder till fler beställningar och större ordervolymer. Med hjälp av AI och prediktiv analys går det att göra prognoser över hur kunderna kommer att beställa i framtiden. Därmed kan beställningar plockas och förberedas för leverans redan innan de har tagits emot. 

Fördelar och svårigheter med smart lagerstyrning

Fördelar: 

 • Eftersom kapacitetsplaneringen hela tiden optimeras är det möjligt att reagera snabbare vid kapacitetsbegränsningar. 

 • Ökad skalbarhet hos lagret: Med hjälp av programvaran som används och ökad produktivitet kan lagrets kapacitet höjas. 

 • Optimeringspotentialen kan identifieras tack vare ökad insyn via insamlade datauppgifter. 

 • Ökad digitalisering och automatisering: användning av robotar, kollaborativa robotar och AGV:er, till exempel för automatisering av plockningsprocesser och intern logistik i allmänhet. 

 • Eliminera streckkodsläsare och implementera RFID-teknik inom företaget. RFID-avläsare behöver endast pekas i riktning mot artiklarnas RFID-transpondrar. Detta möjliggör maskinstyrda multipla avläsningar eller bulkavläsningar. 

 • AI används för att höja produktiviteten och minimera antalet fel inom ett stort spektrum av olika processer: Prognos för efterfrågan på produkter, lagerstyrning, anpassning av transportkapaciteten, styrning av AGV:er och robotar samt optimering av plockprocesser. 

 • Användning av IoT som huvudsaklig transportväg för data inom företaget och som en förutsättning för ett modernt lagerstyrningssystem. RFID-läsare registrerar automatiskt mottagning av varor på framtidens lager och skickar informationen vidare till lagerstyrningssystemet. Det kommunicerar i sin tur med robotarna och ger dem en viss lagerplats. Det är IoT som i grund och botten möjliggör den sömlösa samordningen mellan hårdvara och programvara. 

Utmaningar: 

 • Stor ansträngning krävs för att introducera tekniken och bygga upp ett smart lager.  

 • Det förekommer ofta även psykologiska hinder hos de anställda, eftersom de upplever att deras jobb hotas. Det är därför en stor förändringsprocess som kräver förändringsledning och måste involvera alla anställda. 

 • Radikala omtag krävs av alla inblandade och på företagets olika avdelningar. Arbetsprocesser måste omprövas och byggas upp på nytt från grunden.  

 • Introduktionen av mobila enheter (handdatorer/skannrar, plockverktyg samt smarta bärbara enheter) var bara början. Att implementera helt AI-driven teknik är ännu ett stort steg för arbetskraften, vilket kan behöva brytas upp i ett flertal mindre steg. 

En ny arbetsvärld för de anställda

Det finns en fara att de anställda i allt högre grad reduceras till verkställande mekanismer. Medarbetarnas kompetens, såsom planering och kunskap om särskilda sammanhang, kan få minskad betydelse och till och med utgöra hinder, eftersom effektiva processer och kommandon för arbetsuppgifter som utfärdas AI-algoritmerna är svåra för människor att förstå. En helt ny arbetsmiljö skapas där medarbetare och robotar arbetar sida vid sida, utplacerade med tanke på respektive parts starka sidor och förmågor. Detta kan utgöra en stor utmaning, i synnerhet för dem som varit anställda under lång tid. Å andra sidan blir arbetet mindre fysiskt påfrestande än tidigare. 

Källor:

1). Kluckow Marcel, The smart warehouse takes e-commerce to the next level (Det smarta lagret lyfter e-handeln till nästa nivå), November 2020, JLL Jones Lang LaSalle Inc, Länk 

BITO expertis: Framtidens lager 

BITO expertis: Processjakt optimerar affärsprocesserna 

BITO expertis: Så revolutionerar artificiell intelligens logistiken  

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev