Klassificering av flamskyddad plast

Flamskyddade plaster för apparater och utrustning är klassificerade enligt standarden UL 94. Inom lagringsteknik används den här typen av plast exempelvis till förvaringslådor, förpackningar och lådor för farligt gods.

Brandskydd i företag, produktionsanläggningar och lager har högsta prioritet. Bränder kan bli särskilt förödande om byggnadens brandskydd är otillräckligt planerat och/eller felaktiga byggmaterial eller ingående material har använts i utrustning och apparater. Då kan brandsläckningen förvandlas till en mardröm (1). 

Brandfarlighet hos plast enligt UL 94

I Sverige används den europeiska standarden SS-EN 13501-1 för brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement (2). En annan viktig standard för klassificering av plast är det internationellt erkända brännbarhetstestet UL 94 (test för brandfarlighet hos plastdelar i enheter och apparater) från Underwriters Laboratories (UL). UL 94 är en ANSI-standard (American National Standards Institute), som tekniskt sett motsvarar en rad andra standarder, till exempel IEC 60707, 60695-11-10 och 60695-11-20. I UL 94-systemet utförs horisontella (H) och vertikala (V) brandtester och plasten delas in i olika brandklasser (HB, V-2, V-1, V-0, 5 VB, 5 VA) enligt brandbeteende (3). Det hänvisas till material som normalt används för byggnadskonstruktion samt komponenter och isolatorer i elektroniska produkter. Brännbarhetsegenskaper eller reaktioner på brand testas i två olika typer av tester. I det första bestäms materialets tendens att släcka eller sprida en låga efter antändning. Närmare bestämt görs klassificeringen efter brandhastighet, släckningstid, droppbildning och efterglödningstid (4). Det andra testet bestämmer plastens antändningsmotstånd mot elektriska antändningskällor. Några brandklasser och deras egenskaper anges nedan som exempel. 

  • Klassificering av V-0, flamskyddad plast: Vid vertikal låga (höjd 20 mm) självsläcks provbiten efter max 10 sekunders brinntid då lågan tagits bort. Efterglöden varar max 30 sekunder. Inga brännande droppar från materialet. 

  • Klassificering av brandfarlighet för V-1 plast: Som V-0 men efterglöden får vara max 60 sekunder. 

  • Klassificering av brandfarlighet för V-2 plast: Som V-1 men föremålet självsläcks max 30 sekunder efter att lågan tagits bort. 

Exempel på UL 94 V-0 flamskyddad plast

Det finns flamskyddade polypropenplaster (PP) enligt UL 94 V-0 i olika tjocklekar, vilka även delvis kan användas som brandbarriär. Dessa plaster är blandade med en tillsats för att förhindra antändning och begränsa brandspridning. Polypropen är en lättbearbetad termoplast med låg densitet (0,91 g/cm³), relativt låg elasticitetsmodul (1400 N/mm²) samt hög alkali- och syrabeständighet. Tack vare sina egenskaper används polypropen ofta vid konstruktion av plastlådor, i lagringsteknik och i anläggnings- och ventilationskonstruktion. Polypropen är i allmänhet en av de mest använda plasttyperna (5). Det finns dock ett brett urval av UL 94 V-0 material såsom specialpolyamid för kabelförskruvningar eller tillsatser som PA2210-FR, PA2241-FR, ULTEM 9085, ULTEM 1010 (6). Inom lagringsteknik används UL 94 V-0 varianten av polypropen bland annat till förvaringslådor och lådor för farligt gods, krokar för avspärrningar, förpackningar, men även i utrustning, apparater och industritruckar. 

Nackdelar med UL 94-klassad plast

Inom intralogistik är UL 94-klassad plast nästan helt avskaffad då den fortfarande har stora nackdelar och inte ger någon sänkt premie på brandförsäkring. 

Giftiga ämnen som halogener frigörs ofta vid brand och även vid tillverkning av den dyra, flamskyddade plasten. Vid en lagerbrand kategoriseras lådor av UL 94-klassad plast, eller flamskyddad plast, och dess innehåll automatiskt som farligt avfall. Sådant farligt avfall måste bortskaffas till stora kostnader. Som redan nämnts kommer försäkringsbolagen inte att sänka premierna på grund av flamskyddad plast. Försäkringsgivarna hävdar att även om materialen är mindre brandfarliga, förändrar de i slutänden inte brandbelastningen hos de polypropener som används. 

För att minimera brandrisken i lager installeras vanligtvis sprinklersystem (1, 7). I princip ansvarar respektive anläggningsoperatör för brandskyddet i företaget. Sprinklersystem är obligatoriska vid hyllhöjder på 7,5 m eller högre. Det finns många standarder och riktlinjer även för brandskydd av använda plastlådor (8, FM Global, VdS). Dessa plastlådor har dräneringshål som gör att släckvattnet från sprinklersystemen kan rinna till de nedre hyllplanen och därmed bidra till brandbekämpningen. 

Källor 

1. BITO insikter, Enkla åtgärder för brandskydd på lagret (på tyska), länk 

2. SS-EN 13501-1, SIS, länk 

3. Översikt av flamklassificering enligt UL 94, Professional Plastics (på engelska), länk 

4. Flamskydd hos plaster – UL 94, BOPLA (på engelska), länk 

5. Polypropen (PP-plast), Plastindustrien (på danska), länk 

6. Flamskyddande 3D-material enligt UL 94 V-0, 3D Activation GmbH (på tyska), länk 

7. BITO insikter, Avsättningar för sprinklersystem och lagerutrustning (på tyska), länk 

8. BITO insikter, Brandskydd med vattengenomsläppliga plastlådor (på tyska), länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev