Framtidssäkra lagret genom modernisering

Anpassning av ett lager och tillhörande lagerteknik är en uppgift som måste planeras väl. Modernisering kan öka såväl prestanda som livslängd.

Det är inte bara människor som utvecklas under åren – logistik, intralogistik, lager och tillhörande lagerteknik gör det också. Lagertekniken slits inte bara ut, utan föråldras naturligt och kan inte längre hålla jämna steg med motsvarande moderna krav, till exempel när det gäller hanteringshastighet. Många företag väntar för länge med anpassning på grund av bekvämlighets- eller kostnadsskäl. Men tillgängligheten för lager eller lagerteknik minskar med tiden och kostnaderna för systemet ökar oproportionerligt mycket. Man bör därför tänka på att planera moderniseringen i god tid, det vill säga före utgången av systemets eller de individuella delarnas livslängd. 

Anpassning till förändrade förutsättningar

Som regel förändras affärsmiljön för ett företag med tiden. Förändrade marknader, produkter och kundkrav gör att den ursprungliga systemuppsättningen inte längre är aktuell efter några år. Moderniseringen skapar möjligheter att anpassa de intralogistiska systemen till nya krav och göra dem mer effektiva och tillförlitliga. Detta innebär vanligtvis att grundstrukturen i ett lager förblir densamma (lagringszoner, layout, transport- och lagringssystem), men genom att modernisera de enskilda komponenterna kan nya organisatoriska processer, ökad prestanda och förbättrad systemtillgänglighet uppnås. 

Anpassning innefattar renovering och modernisering av gamla, främst automatiserade (intralogistiska och logistiska) system. Många elektroniska, men också mekaniska, komponenter i sådana system är utdaterade och reservdelar finns inte längre tillgängliga. Det finns därmed en risk för att systemen inte längre kan underhållas och med tiden blir obrukbara. Även om mekaniska eller statiska komponenter samt stålkonstruktioner inte har nått slutet av sin livslängd, är detta ofta fallet med de dynamiska, kontroll- och informationstekniska systemen. 

Vilka områden kan moderniseras?

Moderniseringen kan omfatta hela lagret eller enskilda områden. Företag moderniserar oftast processer för orderplockning (till exempel införande av röststyrd plockning), varulagring samt IT eller programvara. Dessutom är godsspårning, samordning och korsdockning föremål för anpassning. Naturligtvis måste anläggningarna, komponenterna och processerna moderniseras i enlighet med de nuvarande kraven på tillräcklig säkerhet och optimal produktivitet. Ibland kan moderniseringen till och med avlägsna behovet av nya byggnader eller utbyggnad av ytterligare lagerkapacitet, om den gamla anläggningen erbjuder tillräcklig optimeringspotential. Vid sådana moderniseringsåtgärder ligger fokus ofta på kontrollhårdvara, drivsystem och sensorteknik eller programvaran, till exempel för lagrings- och hämtningsmaskiner. 

Vilka frågor ska företag ställa sig?

Viktiga frågor som företag bör ställa sig är: 

  • Presterar min lagerteknik fortfarande som den ska när det gäller omsättningshastighet, lagerutnyttjande, lagringskostnader, produktivitet, etc.?   

  • Ett av de viktigaste nyckeltalen för att utvärdera resultat är produktiviteten. Den beskriver förhållandet mellan prestanda och uppnådd effekt, till exempel förhållandet mellan arbetade timmar och antalet plockade artiklar. Detta kan säga något om både plockarens och plocksystemets prestanda. 

  • Uppfyller lagerprocesserna fortfarande dagens krav på hastighet, omnikanallogistik, e-handel och små orderstorlekar? På grund av den snabba utvecklingen inom e-handel växer kraven på exempelvis plockprocesser och lager ständigt. 

  • Detta väcker också frågan om lagerhanteringssystemet, lagerorganisationen och programvaran fortfarande är modern. 

  • Finns alla reservdelar till lagerteknik fortfarande tillgängliga, till exempel för transportörteknik, staplingskranar, industritruckar och så vidare, eller behöver de moderniseras? Hur höga är underhålls- och reparationskostnaderna? 

  • Är det vettigt att använda slingstyrda truckar? 

Planering och samordning krävs

Moderniseringen ger inte ett nytt lager, men den uppdaterar och förlänger dess livslängd. Projektet innebär en del investeringar, ett detaljerat koncept och preliminär planering. De nya komponenterna måste samordnas med de återstående komponenterna. Man måste också ta hänsyn till att de återstående komponenterna inte överbelastas av de nya komponenternas prestanda och sedan slutar fungera. 

Fördelar och nackdelar med lageranpassning

Fördelarna med lageranpassning är lägre planerings- och implementeringskostnader jämfört med en nybyggnation. Risken eller sannolikheten för fel minskar också jämfört med en fullständig nyinstallation av ett lager. Moderniseringen är resursvänlig och medarbetarna kan fortsätta att arbeta i de gamla systemen så länge det är möjligt. 

Det är dock viktigt att omvandlingen genomförs under drift. Vissa gamla komponenter finns kvar i systemet och kan öka felfrekvensen i framtiden. En annan nackdel är att det inte är möjligt att helt anpassa sig till ytterligare förändringar i de allmänna förhållandena. 

Anpassning av ett lager är en uppgift som måste övervägas noga och planeras på längre sikt. Genomförandet av åtgärderna under pågående drift måste också detaljplaneras så att lagerverksamheten inte störs eller ens avbryts. 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev