Förebygg skador med hyllbesiktning

Standarden SS-EN 15635 skiljer på en expertbesiktning av lagerinredning var tolfte månad och en visuell inspektion som utförs veckovis eller vid bestämda tidsintervall baserat på en riskanalys.

Lagrets hjärta är ett välkoordinerat lagersystem. Detta inkluderar alla tekniska system, utrustning och de resurser som behövs för att organisera lagret. Förutom medarbetarna, orderplockningssystemet, gaffeltruckar och lådor är det i första hand hyllsystemen och staplingskranar eller skyttlar som utgör ett väl fungerande system. Lagerinredningen är i sin tur en viktig komponent i det övergripande systemet som kontinuerligt ska underhållas i ett förstklassigt skick. För detta ändamål genomförs hyllbesiktningar med jämna mellanrum. 

Hyllbesiktning krävs enligt lag

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar också för att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls (1). 

Standarden SS-EN 15635 säger att: 

”En tekniskt kunnig person ska utföra kontroller minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.” 

Därför är hyllbesiktning så viktig

Utöver lagkrav finns det många andra goda skäl att utföra hyllbesiktningar. En anledning är att upprätthålla servicenivån (2). Det är ett mått som anger sannolikheten att ha tillräckligt med varor i lager för att möta efterfrågan. Intakta och välfungerande hyllor eller hyllsystem är nödvändiga för att säkerställa företagets kontinuerliga leveransförmåga. Med andra ord, om ställaget är ur drift på grund av skada eller olycka, riskeras företagets leveransförmåga. Typiska skador är till exempel kollisionsskador på stolpar och balkar orsakade av gaffeltruckar. 

Det är förstås inte bara förmågan att leverera som står på spel utan även medarbetarnas hälsa och försörjning. Hyllor kan kollapsa på grund av kollisionsskador och därmed orsaka allvarliga arbetsolyckor som leder till skador eller till och med dödsfall. För stationära ställage föreskrivs således användning av stolp- och gavelskydd (3). 

Vilka ställage behöver inspekteras?

Enligt Arbetsmiljölagen ska ”Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall”. Lagen säger vidare att arbetsgivaren ska ”utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.” Som tidigare nämnts finns det en stor risk för skador på ställage orsakade av gaffeltruckar, vilket i sin tur kan leda till allvarliga olyckor. Därför måste pallställ, hyllställ, grenställ, djuplagringsställ, genomloppsställ, flervåningssystem samt manuellt flyttbara hyllor inspekteras regelbundet enligt standarden SS-EN 15635. 

Vad ska kontrolleras?

SS-EN 15635 skiljer på en expertbesiktning var tolfte månad och en visuell inspektion som utförs veckovis eller vid bestämda tidsintervall baserat på en riskanalys. Den veckovisa egenkontrollen bör utföras växelvis av olika experter och sakkunniga personer i företaget, BITO kan hjälpa till med utbildning vid behov. Enligt SS-EN 15635 ska lastbärarnas skick och korrekt förvaring av det lagrade godset kontrolleras. Hyllkomponenterna och speciellt stolparna inspekteras för att kunna upptäcka och byta ut eventuellt skadade delar. Besiktningen ska klarlägga eventuella fel och skador på hyllorna och klassificera dessa. Det är tillrådligt att använda checklistor för att dokumentera sådana visuella inspektioner. 

Expertbesiktning ska utföras minst var tolfte månad. BITO:s besiktningsmän arbetar enligt gällande föreskrifter (4) och SS-EN 15635. De gör en grundlig genomgång, utan driftstopp, av  

säkerhetsanordningar, användning/belastning samt konstruktion och kapacitet. Därefter upprättas ett besiktningsprotokoll som ger en överblick av lagrets hälsotillstånd och dokumentation av avvikelser med prioriterade åtgärder utifrån säkerhetssynpunkt. Inspektören delar in skador efter risknivå enligt tre färgkoder: Grön = skador måste övervakas av operatören, orange = åtgärd ska ske inom fyra veckor, röd = urlastning och stängning av ställage samt omedelbar åtgärd. 

Vad ska man tänka på vid skada?

Enligt SS-EN 15635 ska alla skador som upptäcks under hyllbesiktningen rapporteras till företagets säkerhetsansvarige och repareras professionellt så snart som möjligt. Skadan ska beskrivas i en skriftlig anmälan som ska sparas. Skulle skadan återkomma inom en viss tidsperiod måste en utredning om orsaken göras. Dessutom bör ett skadekontrollförfarande enligt SS-EN 15635 inledas. 

För att inte kompromissa med säkerheten bör reparationer av hyllsystem alltid utföras med originalkomponenter. Om detta inte är möjligt ska dokumenterade bevis på stabilitet tillhandahållas. För det fall att sakskada eller kanske till och med personskada uppstår på grund av att hyllbesiktningen varit bristfällig eller inte genomförts korrekt kan företaget bli ansvarigt. Det är alltså alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa säkerheten i företaget. 

Källor: 

1 Arbetsmiljölagen, länk 

2 Servicenivå inom logistik (på tyska), länk 

3 BITO insikter, Kollisionsskydd för lagerinredning (på engelska), länk 

4 BITO expertbesiktning, länk 

Maurus Öhmann, teknisk handbok "Hyllinspektion enligt DIN EN 15635" (på tyska), länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev