Förebygg problem på lagret orsakade av sommarvärmen

Höga utomhustemperaturer skapar en mängd utmaningar på lagret. Skador kan förebyggas genom att man övervakar temperatur och luftfuktighet och vidtar lämpliga åtgärder.

På sommaren kan höga temperaturer leda till en mängd allvarliga problem på ett lager, men det kan förhindras. Både höga temperaturer och hög luftfuktighet kan förstöra lagrade varor såsom livsmedel och läkemedel, leda till hälsoproblem för lagerpersonalen och göra att elräkningen stiger rejält. 

Varor som skadats eller förstörts kan i sin tur orsaka ytterligare problem. Om sådana varor levereras till kund faller kundnöjdheten – och det med rätta. Varor med sämre kvalitet kan också leda till leveransproblem om det upptäcks för sent att artiklarna är oanvändbara. 

Kontrollera temperaturen och luftfuktigheten på lagret

Det finns många sätt att påverka temperaturen och luftfuktigheten på lagret, speciellt varma sommardagar. I enklare lagerbyggnader kan man, beroende på vilken typ av varor som lagras, installera dörrar med stripesridå i PVC-plast för bättre ventilation. Exempel på andra lösningar är användning av stora industrifläktar i taket eller luftkonditionering. Lagret bör även vara välisolerat. 

I kyllager och luftkonditionerade lager för färskvaror (1) och läkemedel (2) är noggrann övervakning av klimatet, det vill säga temperatur och luftfuktighet, ett måste. Även i lager som är utrustade med moden luftkonditioneringsteknik kan temperaturzonerna variera med upp till några grader. Höga temperaturer och hög luftfuktighet, eller fluktuationer i parametrarna, kan göra att mat förstörs och att den kemiska strukturen hos läkemedel förändras. Som en följd av detta kan effektiviteten hos läkemedlen gå förlorad, det kan till och med bildas giftiga biprodukter som kan skada patienterna. Gränsvärdena beror i hög grad på vad det är för produkt. Övervakning (mätning) och styrelement måste integreras för god kontroll. För mätning, övervakning och dokumentation av temperatur och luftfuktighet, kan dataloggers (med sensorer och minnesfunktion) från tillverkaren Tec4Med användas. Deras SmartHub fungerar som en datalogger med sensorer för att automatiskt samla in och överföra data till en molnprogramvara. Insamlad data kan visas i en webbläsare eller i en app. Dataloggerenheterna kan installeras på olika platser på lagret eller på lådor, pallar, containrar och truckar. SmartHubs kan även användas för att garantera GDP- eller HACCP-kompatibel frakt av temperaturkänsliga varor. Detta gör det enkelt att visa temperaturen och övervaka viktiga parametrar oavsett var du är. 

Skapa en trevlig arbetsmiljö för de anställda

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att se till att det termiska klimatet på arbetsplatsen uppfyller reglerna. Att kontrollera och åtgärda det termiska klimatet hör till det löpande skyddsarbetet på arbetsplatsen, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). För hög värme på arbetsplatsen kan allvarligt försämra de anställdas välbefinnande och till och med leda till värmeslag. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning står följande om temperaturer och klimat: ”Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande. Omgivande ytor ska ha sådana temperaturer att strålningsasymmetri, det vill säga skillnad i värmestrålning till olika ytor, undviks. Om olika arbetsuppgifter sker i olika delar av en lokal, kan de behöva ha olika termiskt klimat” (AFS 2020:1, 124 §). Här framgår också att bedömning av lämpligt termiskt klimat kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17). 

Reservgeneratorer och kylsystem

Naturligtvis bör kylsystemet kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum. Övervakning av driftparametrar och temperaturdisplayer samt ett system som larmar vid avvikelser rekommenderas starkt. För att förhindra strömavbrott måste lagret ha reservgeneratorer så att varorna inte tar skada. Kylaggregat såsom industrifrysar bör placeras på behörigt avstånd från dåligt isolerade områden i byggnaden. 

Sänkta elkostnader i kylda eller luftkonditionerade lager

Luftkonditionering och kylaggregat drar mycket el, speciellt på sommaren. Men det finns sätt att minska elförbrukningen. När man bygger kyllager är det viktigt att tänka på kylslussar för leverans av varor. Man bör dessutom försöka undvika att öppna dörrar och portar för ofta. Naturligtvis måste lagerlokalen vara isolerad så att mindre värme kommer in i det kylda eller luftkonditionerade lagret. Lagrets tak kan bli extremt varmt på sommaren, därför rekommenderas det att taket är ljust eller reflekterar ljus. Ett sprinklersystem eller ett grönt tak (4) kan också hjälpa till att sänka temperaturen på taket. Effekten kan ökas med hjälp av skuggande träd i närheten av lagret. Värmelagringssystem med solceller kan minska elförbrukningstopparna för kyllager med upp till 90 procent, vilket i sin tur leder till enorma energibesparingar. Enligt PV Magazine gör tekniken att ”solcellsgenererad energi kan lagras och användas i kyllager för att fördröja energiförbrukningen och sänka energikostnaderna” (5).  

Användning av avfuktare

För att sänka temperaturen för lagermedarbetarna är det en bra idé att kombinera användning av luftkonditionering med avfuktare. Detta ökar kostnadseffektiviteten för luftkonditioneringen. Att sänka luftfuktigheten kan minska den upplevda temperaturen avsevärt. 

Kontroll av lagernivåer

Befintliga överskottslager bör definitivt minskas. Ju färre varor som behöver kylas, desto bättre. Lagringsbuffertnivåerna måste dock naturligtvis bibehållas så att leveransförmågan inte påverkas negativt. I alla luftkonditionerade lager bör man endast lagra produkter som klarar de faktiska klimatförhållandena i hallen på sommaren. Termoetiketter (etiketter som visar temperaturen) är ett bra sätt att övervaka temperaturen. Vid en viss temperatur skiftar dessa etiketter färg. Å andra sidan bör man använda etiketter som tål högre temperaturer i lager. Termoöverföringsetiketter med en beläggning av polypropen, polyester eller polyamid används ofta för detta ändamål. En annan möjlighet är ytbelagda direkttermiska etiketter. 

För lagring är det också viktigt att använda temperaturbeständiga lådor, till exempel lådor tillverkade av plast. BITO erbjuder ett brett utbud av plastbehållare som även är lämpliga för transport. 

Literatur:

1. BITO expertis, So lagern Sie Lebensmittel richtig: Hygienische Nahrungsmittel- und Kühllager, Länk 

2. BITO expertis, Aufbau und Besonderheiten von Pharmalagern, Länk 

3. Tec4Med, Warehouse Temperature Monitoring as a Service, Länk 

4. Dachbegrünung die natürliche Klimaanlage für Ihr Gebäude, Fornatec GmbH, Länk 

5. Energiemanagement und Wärmespeicher zum Kühlen mit Solarstrom vorgestellt, PV Magazine, Länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev