Ekonomisk jämförelse av kartonger och återanvändbara plastlådor

Återanvändbara plastlådor betalar sig relativt snabbt jämfört med kartonger, bland annat tack vare ett lågt inköpspris och lång livslängd. Det framgår av en kostnadsjämförelse och amorteringsberäkning.

Vid användning av återanvändbara lådor är det viktigt att genomföra en ekonomisk effektivitetsanalys. I de flesta fall är återanvändbara lådor avsedda att ersätta engångsbehållare eller kartonger. En lönsamhetsanalys (1) eller lönsamhetskalkyl (2) kan användas för att ta reda på hur ekonomiska återanvändbara lådor är jämfört med kartonger. Framför allt bör man beräkna hur lång tid det tar för en investering i återanvändbara lådor att betala sig. 

Vad är egentligen en lönsamhetsanalys eller -kalkyl?

I allmänhet ska lönsamheten för ett projekt eller en produkt bestämmas med hjälp av en lönsamhetsanalys. För att ett projekt eller produkt ska vara lönsamt måste det uppfylla tre villkor. Först och främst ska det ge mervärde eller behövas. Dessutom måste det vara enkelt, praktiskt och ekonomiskt lönsamt (1). Huruvida en investering i motsvarande projekt eller produkt är lönsam avgörs med en återbetalningskalkyl, investeringskalkyl eller kostnadsjämförelsekalkyl. Självklart måste det fastställas exakt hur produkten eller projektet ska utvärderas. 

Den enklaste definitionen av en lönsamhetsberäkning (2) är kvoten av inkomster och utgifter. Avkastningen kan också kallas för output och insatsen för input. Till exempel kan bättre ekonomisk effektivitet också uppnås genom att minska insatsen samtidigt som man bibehåller samma produktion. Statiska och dynamiska metoder används vid ekonomiska effektivitetsberäkningar. Statiska rutiner är till exempel kostnadsjämförelse och amorteringsberäkning. Dynamiska metoder är kapitalvärde och annuitetsberäkning. Kostnadsjämförelsen eller vinstjämförelsekalkylen jämför de kostnader som skulle uppstå vid olika investeringar. Syftet är att fastställa den investering som ger de lägsta kostnaderna. Vinstjämförelsekalkylen beräknar de förväntade vinsterna av alternativa investeringar i olika lösningar. Amorteringsberäkningen beräknar hur lång tid det tar tills brytpunkten uppnås och investeringen är återbetald. 

En beräkning av lönsamheten för ett företags projekt och produkter är avgörande för dess överlevnad och konkurrenskraft. 

Så beräknar du ekonomiska effektiviteten för återanvändbara plastlådor

I följande exempel tillämpas beräkningen av amortering och kostnadsjämförelse på återanvändbara plastlådor kontra engångskartonger. 

Ett företag står inför beslutet att välja återanvändbara plastlådor eller engångskartong för att transportera sina produkter från A till B. Beslutet måste fattas i förväg. För att kunna genomföra en kostnadsjämförelse eller amorteringsberäkning måste viktiga nyckeltal vara kända.

Nyckeltal:

  Kartonger Återanvändbara lådor med lock
Transportkostnad per pall 50 Eu 50 Eu
Transportkostnad per tom pall 50 Eu 50 Eu
Antal fyllda behållare som kan transporteras på en pall 16 24
Antal tomma behållare som kan transporteras på en pall (vikta eller staplade) 350 68
Transportkostnad per fylld behållare 50 Eu/16= 3,13 Eu 50 Eu/24= 2,08 Eu
Arbetsdagar per år 220 220
Längd på transportcykel / 28
Antal möjliga transportcykler per behållare 1 200
Pris per behållare 0,66 Eu 16 Eu
Kostnad per transportcykel 0,66 Eu 16 Eu/200= 0,08 Eu
Kostnader för hämtning av en behållare 0 Eu 0,74 Eu
Antal försändelser per dag 500 500
Antal försändelser per år 500 x 220 (dagar) = 110000 11000

Fördelarna med återanvändbara lådor är ganska uppenbara. De kostar mer i inköp, men kan användas för 200 transportcykler (kartong endast en gång). Det betyder att med ett inköpspris på 16 euro och 200 transportcykler för den återanvändbara behållaren blir kostnaden endast 0,08 euro per cykel. Med engångskartong blir motsvarande kostnad 0,66 euro per cykel. Utöver det är återanvändbara behållare såklart mer hållbara och miljövänliga än kartonger. 

Eftersom plastlådorna är mer stabila och staplingsbara (med lock) kan fler fyllda behållare (24 jämfört med 16) transporteras på en pall. Därför är transportkostnaden per låda lägre (2,08 euro jämfört med 3,13 euro för kartonger). Engångskartonger behöver givetvis inte lämnas tillbaka. Här uppkommer en kostnad på 0,74 euro per plastlåda. 

Andra kostnader:

  Kartonger Återanvändbara lådor med lock
Antal behållare som ska köpas 110000 per år 14000
Investeringskostnader på 5 år 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu 14000 x 16 Eu= 224000 Eu
Förlust av lådor på grud av stöld etc. 0 5% eller 700 700 x 16 Eu= 11200 Eu
Transportskador 5000 Eu 1000 Eu
Lagring    
Antal uppbundna pallplatser under lagring 31 7
Kostnad per pallplats 30 Eu 30 Eu
Antal pallar med fyllda behållare per dag 31,3 20,8
Anskaffning    
Orderkostnader för behållare per år 5 x 150 Eu= 750 Eu 1 x 150 Eu= 150 Eu (Ersättning av förlorade lådor)
Kostnader/intäkter för avfallshantering eller återvinning 0,01 Eu kostnad per kartong -0,10 Eu (ntäkt per låda)
Kostnader för försegling 0 Eu 8800 Eu
Monteringskostnader per år 110000 försändelser x 0,25 Eu= 27500 Eu 0 Eu

Sett till investeringskostnader på 5 år är återanvändbara plastlådor betydligt billigare (224 000 euro jämfört med 363 000 euro för kartonger). Cirka 5 procent av de återanvändbara lådorna går dock förlorade, till exempel genom stöld, vilket medför ersättningskostnader på 11 200 euro. Eftersom kartonger är ömtåliga resulterar det i kostnader på 5000 euro på grund av transportskador. För återanvändbara lådor är motsvarande kostnad endast 1000 euro. Dessutom måste flera andra poster beaktas, såsom kostnader för uppbundna pallplatser, beställningskostnader för lådor, kostnader för montering av kartonger och försegling av återanvändbara lådor samt kostnader/intäkter för avfallshantering respektive återvinning. 

När lönar sig återanvändbara lådor?

Slutligen slås alla kostnader per år samman i lönsamhetskalkylen eller återbetalningskalkylen. Här framgår besparingarna per år från introduktionen av återanvändbara plastlådor för godstransporter, vilket gör att återbetalningstiden kan beräknas. Detta visar tydligt den bättre ekonomiska effektiviteten hos (stapelbara) återanvändbara plastlådor med lock. 

Amorteringsberäkning:

Kostnader per cykel Kartonger Återanvändbara lådor med lock
Ompaketeringskostnader (utan Pick & Pack) 0,063 Eu 0 Eu
Kostnader för behållare 0,66 Eu 0,08 Eu
Sigill / förpackningsmaterial 0,05 Eu 0,04 Eu
Processkostnader för montering 0,25 Eu 0 Eu
Transportkostnader till kunden 3,13 Eu 2,08 Eu
Transportkostnader för hämtning 0 Eu 0,74 Eu
Förlorade behållare 0 Eu 0,004 Eu
Transportskador 0,045 Eu 0,009 Eu
Upphandlingskostnader 0,007 Eu 0,001 Eu
Kostnader för avfallshantering 0,010 Eu 0 Eu (Här finns till och med en intäkt, som inte togs med i beräkningen)
Kostnader per behållare för lastsäkring av pallen 0,125 Eu 0,021Eu
Lagringskostnader 0,009 Eu 0,002 Eu
     
Kostnader per cykel 4,343 Eu 2,976 Eu
     
Kostnader per år 110000 försändelser x 4,343 Eu= 477730 Eu 220 dagar/28 dagar x 14000 lådor x 2,976 Eu= 327360 Eu
Besparingar per år   150370 Eu
Återbetalningstid   224000 Eu (investeringskostnader)/ 150370 Eu (årlig besparing) = 1,49 år cirka 1,5 år

Efter att ha beräknat kostnaderna per cykel för engångsbehållaren respektive den återanvändbara lådan kan kostnaderna per år fastställas. Med 220 arbetsdagar och en cykellängd på 28 dagar ger en plastlåda cirka 7,86 cykler per arbetsår. Med 14 000 lådor och cykelkostnader på 2,976 euro blir totalkostnaden 327 360 euro per år. Jämfört med kostnaderna per år för engångskartongerna (477 730 euro) innebär detta en årlig besparing på 150 370 euro. Att dividera investeringskostnaderna (insatsen) med besparingen per år (output) ger en återbetalningstid på cirka 1,5 år. 

Källor:

1. Vad är en lönsamhetsanalys? Wolter Daniel, Hubspot, september 2021, länk (på tyska) 

2. Ekonomisk effektivitetsberäkning, IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover, länk (på tyska) 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev