Ogólne warunki sprzedaży

I. Výhradní platnost podmínek

Nasze warunki umowy, dostaw i płatności obowiązują na zasadzie wyłączności. Nie uznajemy sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków zamawiającego, chyba że udzieliliśmy wyraźnej pisemnej zgody na ich ważność. Nasze warunki obowiązują również wtedy, gdy świadomi sprzecznych warunków zamawiającego dokonamy bez zastrzeżeń dostawy do zamawiającego. Warunki umowy, dostaw i płatności obowiązują także we wszystkich tego typu transakcjach z zamawiającym w przyszłości, bez konieczności ponownego ich formułowania przy każdej transakcji. Wszelkie uzgodnienia, podejmowane między nami a zamawiającym celem wykonania niniejszej umowy, są spisane w tej umowie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej. Obowiązuje to także dla zmian niniejszych ustaleń dotyczących formy pisemnej.

II. Zakres zobowiązania do świadczeń

Zakres naszego zobowiązania do świadczeń odpowiada naszemu. pisemnemu potwierdzeniu zamówienia.

III. Ceny

Przy zleceniach przekraczających wartość 1200 PLN netto nasze ceny zawierają koszt transportu w granicach Polski, łącznie z opakowaniem, bez montażu. Jeśli wartość netto zamówienia wynosi mniej niż 1200 PLN pobierana jest zryczałtowana opłata administracyjno-transportowa w wysokości 80 PLN netto. Zastrzegamy sobie możliwość zmian cen z powodu zmian wynagrodzeń i kosztów surowców, zmian technicznych i błędów w druku.

IV. Podatek VAT

Do cen katalogowych należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny katalogowe skalkulowane są bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Przy zamawianiu produktów z katalogu prosimy o podawanie Państwa numeru NIP. Zgodnie z Ustawą o VAT i odnośnymi przepisami wykonawczymi obowiązuje stawka podatku przypadająca w dniu wystawienia faktury VAT.

V. Terminy dostawy

Podane terminy dostaw są terminami w przybliżeniu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu dostawy bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Siła wyższa, deficyt surowców jak również spóźnione dostawy od poddostawców mogą prowadzić do odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy. Terminy dostawy zamówionych towarów są liczone w tygodniach kalendarzowych od daty znajdującej się na potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie.

VI. Opakowanie

Opakowanie odpowiada specyfice produktu i zlecenia. Zastrzegamy sobie wybór sposobu opakowania. Wysyłka może też być dokonana z wykorzystaniem skrzyń lub palet zwrotnych. Opakowania transportowe są redukowane do minimum. Stosujemy wyłącznie tworzywa zdolne do recyklingu. Przy bezpłatnej wysyłce zwrotnej opakowania są przyjmowane z powrotem.

VII. Transport towaru i przejście ryzyka

Jeśli nie uzgodniono inaczej, organizacja transportu towaru leży w naszej gestii. Ryzyko przypadkowego zniszczenia, pogorszenia jak również ryzyko transportowe ponosi od momentu przekazania towaru spedytorowi, Zamawiający. Zasada ta obowiązuje także w przypadku realizacji montażu. Ubezpieczenie transportu jest bezpłatne dla Zamawiającego. Adres dostawy jest adresem pocztowym w Polsce, gdzie odbiorca towaru, wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu kwituje dostawę zamówionych towarów. Jeśli nie postanowiono inaczej, wyładunek towaru, wniesienie do magazynu lub biura oraz usunięcie opakowań są obowiązkami Zamawiającego. Zwłoka z przyjęciem towaru nie ma wpływu na skuteczność przekazania.

VIII. Montaż

Jeśli jesteśmy zobowiązani do dokonania montażu, montaż odbywa się wyłącznie według naszych warunków montażowych.

IX. Zapłata

Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. Przy wartości netto zlecenia przekraczającej 8 000 PLN zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczek. Jeśli z powodów, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, zlecenia nam udzielone zostaną wstrzymane lub anulowane, Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia wszystkich elementów znajdujących się już w obiegu produkcyjnym.

Prawo do kompensaty przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia są prawnie potwierdzone, bezsporne lub uznane przez nas. Poza tym prawo zatrzymania przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, jeśli jego roszczenie opiera się na tej samej umowie.

X. Zastrzeżenie własności

Towar dostarczony przez nas pozostaje naszą własnością aż do całkowitego zaspokojenia całości naszych roszczeń wynikających z bieżącego stosunku handlowego (zapewnione roszczenie) z zamawiającym (rozszerzone zastrzeżenie własności).

Przed całkowitym opłaceniem zapewnionych roszczeń towary, które są objęte zastrzeżeniem własności, nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani przewłaszczone w celu zabezpieczenia. To samo dotyczy także należności scedowanych na naszą rzecz po poniższych postanowieniach.

Zamawiający zobowiązuje się do ostrożnego obchodzenia się z dostarczonym towarem. Klient zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć sprzedany przedmiot od szkód powstałych na skutek ognia, wody i kradzieży, w sposób wystarczający z sumą ubezpieczenia pokrywającą wartość nowego przedmiotu. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, zamawiający zobowiązuje się je przeprowadzić w stosownym terminie na koszt własny.

W przypadku zajęcia lub innej ingerencji osób trzecich w stosunku do towarów będących naszą własnością, zamawiający powinien niezwłocznie nas o tym poinformować. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zrefundować nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zamawiający odpowiada za poniesioną przez nas stratę.

Zamawiający zobowiązuje się w ramach normalnej działalności handlowej do dalszej sprzedaży i/lub obróbki towarów objętych zastrzeżeniem własności.

Zastrzeżenie własności obejmuje także produkty powstałe poprzez przeróbkę, pomieszanie lub połączenie naszych towarów. Przeróbka lub przekształcenie towarów jest wykonywane zawsze dla nas do momentu przeniesienia własności. Jeśli w przypadku przeróbki, pomieszania lub połączenia dostarczonych towarów z innymi nienależącymi do nas przedmiotami prawa własności pozostają w posiadaniu osób trzecich, nabywamy współwłasność do przedmiotu w stosunku wartości dostarczonych towarów (faktura na kwotę końcową z doliczeniem podatku VAT) do pozostałych obrobionych przedmiotów do momentu wykonania przeróbki. Nabywając w ten sposób (współ)własność do wyprodukowanego przedmiotu, przekazujemy zamawiającemu tę (współ)własność po zapłaceniu za dostarczone towary. W tym celu z góry zezwala się na przeniesienie własności uwarunkowane uiszczeniem zapłaty.

Powstałe przedmioty podlegają takim samym przepisom, co dostarczone towary objęte zastrzeżeniem własności.

Wierzytelności z dalszej sprzedaży towarów lub przedmiotów osobom trzecim zamawiający sceduje na naszą rzecz już teraz lub w wysokości naszych ewentualnych udziałów we współwłasności w celu zabezpieczenia. Niniejszym cesję tę przyjmujemy. Zamawiający jest upoważniony do ściągania należności także po dokonaniu cesji. Nasze upoważnienie do ściągania wierzytelności we własnym zakresie pozostaje nienaruszone tym postanowieniem. Jednakże zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności tak długo, jak długo zamawiający będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków płatniczych z tytułu pobranych uzysków, nie popadnie w zwłokę w płatnościach, a w szczególności nie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub płatności nie zostaną wstrzymane.

W razie zaistnienia takiego przypadku, mamy prawo zażądać, by zamawiający poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach oraz ich dłużnikach, podał wszystkie dane konieczne do ściągnięcia należności, przekazał związane z tym dokumenty oraz poinformował dłużników o dokonaniu cesji.

Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przewyższa zabezpieczaną wierzytelność o ponad 10%; wybór wydawanych zabezpieczeń leży w naszej gestii.

XI. Gwarancja

Roszczenia z tytułu wad towarów przysługują Zamawiającemu zakładając, że wywiązał się on należycie ze swoich uprawnień i obowiązków w zakresie sprawdzenia i reklamacji. Gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzeń powstałych wskutek wad fabrycznych tkwiących w rzeczy sprzedanej. Użytkowanie wyrobu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika nie podlegają niniejszej gwarancji. Ponadto gwarancji nie podlega naturalne zużycie produktów w czasie ich użytkowania. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Po upływie 10 dni od zakupu kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: info@bito.com.pl. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

XII. Odpowiedzialność

O ile z niniejszych warunków umowy, dostaw i płatności wraz z poniższymi postanowieniami nie wynika inaczej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa ponosimy odpowiedzialność w przypadku naruszenia obowiązków umownych i pozaumownych.

Ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe poprzez rażące zaniedbanie. W przypadku nieumyślnego zaniedbania odpowiadamy tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, przy czym odpowiedzialność nasza ogranicza się w tym przypadku do odszkodowania za przewidywalne szkody powstałe w typowy sposób.

Roszczenia z tytułu utraconego zysku, zaoszczędzone wydatki z roszczeń o odszkodowania wobec osób trzecich, jak i z tytułu pozostałych szkód pośrednich, nie mogą być wymagane, chyba że gwarantowana przez nas cecha towaru powinna stanowić ochronę dla zamawiającego. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli wada została przez nas podstępnie przemilczana lub w przypadku przejęcia na siebie gwarancji właściwości towaru. To samo dotyczy roszczeń dochodzonych na mocy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Również niezależnie od powyższych postanowień nasza odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty życia, obrażeń na ciele i zdrowiu pozostaje nienaruszona, niezależnie od rozmiarów winy.

Nasza odpowiedzialność pozostaje wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również naszych pracowników biurowych, fizycznych, przedstawicieli i podwykonawców.

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu naprawy szkód wynosi 24 miesiące. Rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na zamawiającego dla dostaw towarów oraz z chwilą odbioru przez zamawiającego w przypadku prac montażowych i robocizny. W przypadku podstępu nienaruszone pozostają ustawowe regulacje specjalne dotyczące roszczeń regresowych wobec konsumenta przy dostawie końcowej jak i okresy przedawnienia zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej od produktu.

XIII. Wymiana i zwrot towarów

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Warunkiem zwrotu towaru jest odesłanie go w stanie nienaruszonym.

XIV. Kontrola Jakości

Zamawiający i Użytkownik regałów magazynowych są zobowiązani do umożliwienia przedstawicielowi Sprzedającego dostępu do miejsc ustawienia regałów i zezwolenia na skontrolowanie ich jakości.

XV. Wybór prawa

W realizacji naszych zamówień obowiązują polskie przepisy prawne.

XVI. Właściwość miejscowa sądu

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów z tytułu realizacji zamówień jest Sąd w Warszawie.

XVII. Ochrona danych

Zwracamy uwagę na to, że dane dotyczące naszych stosunków handlowych przechowywane są w naszej elektronicznej bazie danych. Podanie danych adresowych na składanych przez Państwa zamówieniach przyjmujemy, o ile nie zastrzegli Państwo tego wyraźnie, jako zgodę na ich umieszczanie i przetwarzanie w naszej elektronicznej bazie danych. Dane te służą wyłącznie do zawarcia z Państwem transakcji oraz są przetwarzane dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

XVIII. Wyłączność

Nasze warunki umów, dostaw i płatności obowiązują na zasadzie wyłączności; nie uznajemy sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków zamawiającego, chyba że udzieliliśmy wyraźnej pisemnej zgody na ich ważność. Nasze warunki obowiązują również wtedy, gdy świadomi sprzecznych warunków zamawiającego dokonamy bez zastrzeżeń dostawy do zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia podejmowane między nami a zamawiającym celem wykonania niniejszej umowy są spisane w tej umowie.

XIX. Bezskuteczność

Jeśli poszczególne postanowienia umowy z klientem łącznie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży są lub staną się całkowicie lub częściowo bezskuteczne, to ważność pozostałych postanowień pozostaje przez to nie naruszona. Postanowienie całkowicie lub częściowo bezskuteczne powinno zostać zastąpione regulacją, której skutek ekonomiczny powinien być maksymalnie zbliżony do skutku regulacji bezskutecznej.

Bito Polska Sp. z o.o.
Luty 2015