Varaston retrofit -modernisointi – askel tulevaisuuteen

Varaston ja siihen liittyvän varastotekniikan nykyaikaistaminen on suunniteltava hyvin. Modernisoinnilla voidaan saada lisää suorituskykyä ja käyttöikää.

Vanheneminen ei kosketa vain ihmisiä, vaan myös logistiikkaa, intralogistiikkaa, varastorakennuksia ja niihin liittyvää varastotekniikkaa. Varastotekniikka ei ainoastaan kulu, vaan se myös vanhenee. Silloin se ei enää pysty vastaamaan nykyajan vaatimuksiin esimerkiksi käsittelynopeuden osalta. Kustannus- ja mukavuussyistä päivityksiä viivytetään usein liian pitkään. Varaston tai varastotekniikan käytettävyys kuitenkin heikkenee ajan myötä vikojen takia ja järjestelmän kustannukset kasvavat suhteettomasti. Modernisoinnin suunnittelu kannattaa siis tehdä hyvissä ajoin – eli reilusti ennen järjestelmän tai yksittäisten komponenttien käyttöiän päättymistä. 

Mitä on retrofit -modernisointi?

Yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu yleensä ajan myötä. Muuttuvat markkinat, tuotteet ja asiakasvaatimukset aiheuttavat sen, että alkuperäinen järjestelmäkokoonpano ei ole enää muutaman vuoden kuluttua ajan tasalla. Modernisointi tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa intralogistiikkajärjestelmät uusiin vaatimuksiin ja tehdä niistä tehokkaampia ja luotettavampia. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että varaston perusrakenne pysyy samana (varastovyöhykkeet, layout, kuljettimet ja varastointijärjestelmät). Yksittäisiä komponentteja modernisoimalla voidaan toteuttaa uusia prosesseja, lisätä suorituskykyä ja parantaa järjestelmän käytettävyyttä. 

Retrofit on siis pääasiassa vanhojen automatisoitujen järjestelmien (intralogistiikka ja logistiikka) kunnostamista ja modernisointia. Monien tällaisten järjestelmien elektroniset ja mekaaniset komponentit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Valmistajat ovat lopettaneet ohjauslaitteiden valmistuksen, eikä varaosia ole enää saatavilla. Vaarana on, että järjestelmiä ei voida enää huoltaa ja että ne menevät pysyvästi epäkuntoon. Mekaaniset tai staattiset komponentit ja teräsrakenteet eivät useinkaan ole vielä saavuttaneet käyttöikänsä loppua, mutta tilanne on usein toinen dynaamisten, ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä tietotekniikkajärjestelmien kohdalla. 

Mitä alueita retrofit -modernisointi kattaa?

Modernisointi voi koskea koko varastoa tai vain yksittäisiä alueita. Useimmiten yritykset nykyaikaistavat prosesseja tilausten keräilyn (esim. ääniohjauksen käyttöönotto), tavaroiden varastoinnin ja noutamisen sekä tietotekniikan tai ohjelmistojen osalta. Lisäksi tavaranseuranta, koordinointi ja cross-docking ovat retrofitin kohteena. Tilat, komponentit ja prosessit on luonnollisesti modernisoitava nykyvaatimusten mukaisesti, jotta varmistetaan riittävä turvallisuus ja optimaalinen tuottavuus. Joskus varaston modernisoimisella voidaan jopa välttää uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan laajentaminen, mikäli vanhoissa tiloissa on riittävästi potentiaalia. Tällaiset modernisointitoimenpiteet kohdistuvat usein esimerkiksi pinonostureiden ohjauslaitteisiin, käyttöjärjestelmiin ja anturitekniikkaan tai ohjelmistoihin.

Mitä kysymyksiä yritysten kannattaisi esittää itselleen?

Tärkeitä kysymyksiä ovat: 

  • Suoriutuuko varasto tai varastotekniikka edelleen parhaalla mahdollisella tavalla varaston kiertonopeuden ja käyttöasteen sekä varastointikustannusten, tuottavuuden jne. osalta?    

  • Yksi tärkeimmistä tunnusluvuista suorituskyvyn arvioinnissa on tuottavuus. Se kuvaa suorituksen suhdetta saavutettuun tulokseen, esimerkiksi työtuntien suhdetta keräiltyjen nimikkeiden määrään. Tämä voi kertoa jotain sekä keräilijän että keräilyjärjestelmän suorituskyvystä. 

  • Täyttävätkö varastoprosessit vielä tämän päivän nopeuden, monikanavaisen logistiikan, sähköisen kaupankäynnin ja pienten tilauserien vaatimukset? Sähköisen kaupankäynnin nopean kehityksen vuoksi esimerkiksi keräilyprosesseihin ja varastoihin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. 

  • Tämä herättää nopeasti myös kysymyksen siitä, ovatko varastonhallintajärjestelmä, varaston organisaatio ja ohjelmistot edelleen ajan tasalla. 

  • Ovatko kaikki varastotekniikan varaosat, kuten esimerkiksi kuljettimien, nostureiden, trukkien jne. varaosat vielä saatavilla vai tulisiko ne päivittää kokonaan? Kuinka korkeat ovat huolto- ja korjauskustannukset? Ovatko varaosien hankinnasta ja huollosta/korjauksesta aiheutuvat kustannukset kohtuullisia? 

  • Onko itseohjautuvien kuljettimien (AGV) käyttö järkevää? 

Uusi varasto pienellä rahalla?

Varaston modernisointi ei tietenkään ole sama asia kuin kokonaan uuden varaston rakentaminen, mutta se päivittää sen ja pidentää samalla sen käyttöikää. Hanke edellyttää jonkin verran investointeja, yksityiskohtaista konseptia ja alustavaa suunnittelua. Uudet osat on sovitettava yhteen jäljelle jäävien osien kanssa. On myös otettava huomioon, etteivät jäljelle jäävät komponentit kuormitu liikaa uusien komponenttien paremman suorituskyvyn vuoksi ja että ne eivät hajoa tästä syystä. 

Retrofit -modernisoinnin edut ja haitat

Retrofit -modernisoinnin etuina ovat alhaisemmat suunnittelu- ja toteutuskustannukset verrattuna uuden hankintaan tai uudisrakentamiseen. Myös riski vioille on pienempi, kuin varaston täydellisessä uudelleenasennuksessa. Modernisointi on resurssitehokasta ja työntekijät voivat mahdollisuuksien mukaan jatkaa työskentelyä muutoksen jälkeen/aikana. 

On kuitenkin tärkeää, että muuntaminen suoritetaan käytön aikana. Joitakin vanhoja komponentteja jää järjestelmään ja ne saattavat myös vioittua tulevaisuudessa useammin. Toinen haittapuoli on se, että yleisten olosuhteiden muutoksiin ei voida täysin sopeutua. 

Varaston retrofit on tarkasteltava yksityiskohtaisesti ja suunniteltava pitkällä aikavälillä. Myös toimenpiteiden toteuttaminen käynnissä olevan toiminnan aikana on suunniteltava yksityiskohtaisesti, jotta varaston toiminta ei häiriinny tai jopa keskeydy. 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje