Klassificering af flammehæmmende plast

Byggemateriale klasse B i tysk standard DIN 4102-1 vedr. brandadfærd for byggematerialer og -elementer beskriver flammehæmmende byggematerialer. Flammehæmmende plast til enheder og apparater klassificeres i henhold til UL 94.

Brandsikring i virksomheder, produktionshaller og lagre har højeste prioritet. Brande kan være særdeles ødelæggende, hvis bygningsbrandsikringen er utilstrækkeligt planlagt, og/eller der er anvendt forkerte byggematerialer eller komponentmaterialer i udstyr og apparater. Brandbekæmpelse kan således gå hen at blive et mareridt (1). 

Byggematerialer i henhold til DIN 4102-1 og DIN EN 13501

I tysk standard DIN 4102-1 beskriver byggematerialeklasse B1 de flammehæmmende byggematerialer, der er brændbare men selvslukkende (2). Øvrige byggematerialeklasser er A1 (brandsikre), A2 (brandsikre men med lille andel af brændbare byggematerialer), B1 (ikke let brandfarlig) og B2 (normalt brandfarlig). Det pågældende bevis for en brandklasse skal forelægges for alle materialer, der ikke er opført i del 4 af DIN 4102. Til det formål skal materialerne bestå en såkaldt brandskakttest. For B1 skal restlængden af ​​det testede materiale stadig have en gennemsnitlig restlængde på mere end 15 cm, og den gennemsnitlige røggastemperatur skal være under 200 grader celsius. Den tyske standard bliver dog gradvist erstattet af den europæiske standard DIN EN 13501-1, hvorfor nye byggematerialer klassificeres efter denne. Flammehæmmende byggematerialer klasse B1 omfatter f.eks. korkmaterialer, visse plasttyper men også specielle mineral- og glasfiberplader samt gipsplader. 

Brandbarhed for plast i henhold til UL 94

Plast anvendes også som komponenter i lagerudstyr og lagerkasser. Selvom der findes forskellige standarder for klassificering af plast, benyttes den internationalt anerkendte brandbarhedstest for plast UL 94 (test af brandbarhed af plastikdele i apparater) fra Underwriters Laboratories (UL). UL 94 er en ANSI-standard (American National Standards Institution), som er teknisk ækvivalent med en række andre standarder bl.a. IEC 60707, 60695-11-10 og 60695-11-20. I UL 94-systemet udføres horisontale (H) og vertikale (V) brandtests, og plasten inddeles i forskellige brandklasser (HB, V-2, V-1, V-0, 5 VB, 5 VA) alt efter brandadfærd (3). Der henvises til materialer, som normalt anvendes til bygningskonstruktion samt komponenter og isolatorer i elektroniske produkter. Brandbarhedsegenskaber eller reaktioner ved brand afprøves i to forskellige typer tests. I den første bestemmes materialets tilbøjelighed til at slukke eller sprede en flamme efter antændelse. Mere præcist foretages klassificeringen efter brandhastighed, slukningstid, dråbedannelse og efterglødetid (4). Det er muligt at foretage forskellige brandtekniske klassificeringer af hvert materiale alt efter hovedvægtykkelse. Den anden test bestemmer plastens antændelsesmodstand over for elektriske antændelseskilder. Nogle brandklasser og deres egenskaber er angivet nedenfor som eksempler. 

Klassificering af V-0, flammehæmmende plast: Ved vertikalt testemne og flammehøjde 20 mm slukker emnet efter maks. 10 s. brændtid efter fjernelse af flammen. Eftergløden varer maks. 30 s. Ingen brændende dråber fra materialet. 

Klassificering af brandbarhed for V-1 plast: Som V-0 men eftergløden må maks. vare 60 s. 

Klassificering af brandbarhed for V-2 plast: Som V-1 men emnet slukker efter maks. 30 s. brændtid efter fjernelse af flammen. 

Eksempler på UL 94 V-0 flammehæmmende plast

Der findes flammehæmmende polypropylener (PP) ifølge UL V-0 i film- og pladetykkelse, som også delvist kan bruges som brandspærre. Denne plast eller polypropylener er blandet med et tilsætningsstof beregnet til at forhindre antændelse, selvstændig hel eller delvis yderligere forbrænding og/eller brændende dryp. Polypropylen er en let bearbejdelig termoplast med lav densitet (0,91 g/cm³), relativt lavt elasticitetsmodul (1400 N/mm²) og høj alkali- og syrebestandighed. På grund af dets egenskaber anvendes polypropylen ofte i konstruktion af plastkasser, i lagerteknologi samt i anlægs- og ventilationskonstruktion. Polypropylen er generelt en af ​​de mest udbredte plasttyper (5). Der er dog et bredt udvalg af UL 94 V-0 materialer såsom specialpolyamid til kabelforskruninger eller additiver som PA2210-FR, PA2241-FR, ULTEM 9085, ULTEM 1010 (6). Inden for lagerteknik bruges polypropylen også i sin UL 94 V-0 variant til lagerkasser og kasser til farligt gods, kroge til afspærring, emballage, men også i udstyr, apparater og industritrucks. 

Ulemper ved UL 94 plast

Inden for intralogistik har man næsten helt afskaffet UL 94 plast, da den stadig har store ulemper og ikke giver nogen præmienedsættelse i forhold til brandforsikring. 

Giftige stoffer som halogener frigives ofte ved brand og sågar ved fremstillingen af den dyre flammehæmmende plast. I tilfælde af lagerbrand kategoriseres plastkasser af UL 94 eller flammehæmmende plast og deres indhold automatisk som farligt affald. Sådant farligt affald skal naturligvis bortskaffes med store omkostninger til følge. Som allerede nævnt vil forsikringsselskaberne ikke nedsætte præmierne på grund af anvendelse af ​​flammehæmmende plast. Forsikringsselskaberne hævder, at selvom materialerne er mindre brandfarlige, ændrer de i sidste ende ikke brandbelastningen af ​​de anvendte polypropylener. 

For at minimere brandrisikoen i lagerbygninger installeres sædvanligvis sprinkleranlæg (1, 7). Som udgangspunkt er den respektive anlægsoperatør ansvarlig for brandsikringen i virksomheden. Sprinkleranlæg er obligatoriske for reolhøjder på 7,5 m eller højere. Der findes mange standarder og retningslinjer også for brandsikring af anvendte plastkasser (8, FM Global, VdS). Disse plastkasser har afløbshuller, der tillader slukningsvandet fra sprinkleranlæggene at løbe videre til de lavere reolniveauer, og bidrager på den måde til brandbekæmpelse. 

Litteratur 

1 BITO-ekspertviden, Enkle tiltag til brandsikring på lageret (på tysk), Link 

2 Flammehæmmende - definition, King Concept (på engelsk), Link 

3 Oversigt over klassificering iht. UL 94, Professional Plastics (på engelsk), Link 

4 Flammehæmning af plast - UL 94, BOPLA (på engelsk), Link 

5 Polypropylen, PP-plast, Plastindustrien, Det store plastleksikon, Link 

6 Brandhæmmende filament og 3D-printmaterialer, Craftcloud (på engelsk), Link 

7 BITO-ekspertviden, Bestemmelser om sprinkleranlæg og lagerudstyr (på tysk), Link 

8 BITO-ekspertviden, Brandsikring med vandgennemtrængelige plastkasser (på tysk), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter